Magyar Országos Tudósító, 1929. október/2

1929-10-16 [024]

HÍREK. TEBER XAVÉR FEAEWC FESTŐMŰVÉSZ CENMIÍARIUÍIÁ. W e b e r Xavér Ferenc lécsí származású akadémiai festőművész születésének százéves évfordulója emlékére a Pécsi Képzőművészek Társasága es a Pécs-Baranyai ííuzeum Egyesü­let müveiből kiállítást rendez, emlékének ünnepéllyel hódol, szülőházát em­léktáblával jelöli meg. A rendezőség tisztelettel kéri mindazokat, kiknek T 7eb; r féle kép van "birtokában, képeiket szíveskedjenek Pécs városi múzeum .-.imre legkésőbb október 18.-ig elküldeni./MOT/B. —~- i MAGYAR KuLÜGYI TÁÍÍSASAG külpolitikai ós népszövetségi szakosztálya ok­tóber 18.-án, pénteken délután 6 órakor az Országháza delegációs termében /VII. kapu/ ülést tart. Az ülésen Giannini Amadeo olasz ki­rályi államtanácsos, meghatalmazott miniszter és a római egyetem' prof ess zor-i Ql'isz nyelven "A mai Európa alkotmányos küzdőiméi" cimen tart előadást ./iiO"/L. i I'-ÍAGYATI FÖLDE ; iJ2I TÁRSASÁG DIDAKTIKAI SZAKOSZTÁLYA október 20.-án, va­sárnap ^ szakülést tart Cegléden, amelyre a földrajz tanurait és tanítóit, -•s az érdeklődőket szívesen látja. Indulás' Budapestről a Nyugati pályaud­varról október 20.-án, reggel 8 óra 10 perckor. Érkezés után a ceglédi Kossuth Múzeum megtekintése. 11 óra 30 perckor szakülés. Délben egy órakor Cegléd városa vendégül látja a résztvevőket. Hazautazás este U órakor. Jelentkezés a vasút és ebéd miatt október 18.-án délig Bátor Pál titkárnál, Budapest, VI. Sziv-utca 12. földszint 1. /MOT/B. -—tuáLÁLOZÁS. Felsőpulyai R o h o n c z y Gedeon, a Szent István -rend kiskerosztese, volt országgyűlési képviselő, a Budapesti Önkéntes Ivlontöegyo­sület alelnöke október 14.-én meghalt. Temetése, október 18 #-én, délután' 4 órakor loűz a Kerepesi-uti temető halottasházából. A székesfőváros az el­hunytnak díszsírhelyet adományozott. /MOT/B. • á MOV., FELHÍVÁSA A KÉK POLITIZÁLÓ FKONTMARCOSOKHOZ. A Líove budapesti fő­osztálya felhívást intéz a frontharcos bajtársakhoz, akik a világháború le­zajlása után uj küzdelemnek indultak az elvesz .ett hivatali poziciókórt, a tönkrement kisgazdaságokért, műhelyek talpraállitásáért, uj életlehetősé­gek megteremtéséért. "Közös volt a sorsunk - mondja a felhivás - és mégis az elmúlt tiz esztendő alatt elmentünk egymás mellett idegenül, ismeretle­nül, pedig, ha a világháború összehozott minket, ne engedjük, hogy a béke oljon szót. Hozzátok fordulunk és várun r ' szeretettol benneteket a nem poli­tizáló frontharcosok táborába. Jelszavunk:" tiszteletet, megbecsülést, er­kölcsi elismerést, jobb megélhetést kérünk a világháború magyar hőseinek!"' Jelentkezni lehet Budapesten a Í.ÍOVE főosztálya elnökségénél /VT. 'odmaniczky-utca 45, II. 26./ vidéken a meghatalmazott ílOVE frontharcos kör­etszorvezőknól. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom