Magyar Országos Tudósító, 1929. október/1

1929-10-09 [023]

/Á FENZÜQ2" I BIZOTTSÁG ÜLÉSE. Folytat ás.4./ fizetésüket, de az adózó közönség teherbírása sem a régi. Különösen aktuális most a tísztviselökérdésröl beszélni, mikor arról hallunk, hogy egyik elől- • járóságon vizsgálat folyik, mert egyik magasállásu tisztviselő sörcsarno­kokban töltötte hivatalos idejét és az aktákat is odahazatto. aláirni. Helyteleníti az iskolai kiadások emelkedését is. Leveleket kapott - úgymond - amelyben elmondják, hogy megválasztottak tanerőkat,akik egyáltalában nem is tanitanak, Büchler közbeszól: süket tanítónőt választottak csak azért, mert rokona volt valakinek. Éber. gzután kimutatást követel a tanerők fizetéséről és arról, hogy ki milyen munkát végez. Az iskolaépítéseknél is takarékoskodni kellene, petrcvácz már kimutatta, hogy az'épitési költségek négy és félszeresét teszik ki a magánépitési áraknak. Látta a Diana-uti iskolában, hogy karos­székekben ülnek az elemisták, az igazgató lakása elegendő volna egy minisz­ternek is. A Labanc-uti isktlában külön balkont épitettek az igazgató­nak. A gycrmoknyaraltatásnál is túlságosan sok a személyi kiadás. Az in­gyen nyaraláson kivül és a rendes fizetés mellett még külön fizetést is kap­nak itt az alkalmazottak. - A bevételi lehetőségeket jobban kellene kihasználni. Hár a k özgyülésen indítványozta, h«gy az autótaxi jogokért fizessenek a vállalkozók. Nagy összeget lehetett volna ebből a városnak bevenni. Ajándékot adtak a vállalkozóknak. Az autóbusznál is ilyen ajándékozások vannak. Itt van a 12-os és a 15-ös reláció. Mindkettő jó forgalmú, sőt a legjobb talán, ért­hetetlen, miért vannak éppen ezek magánvó.llalkozó kezében. A továbbiakban azzal foglalkozott, mennyire tarthatatlan, hogy minden üzemi vezetői állá* távozó maglsztrátusi tagokkal töltenek be. Általában helyteleníti, hogy az üzemek vezetésében pártpolitikai szempon­tok érvényesülnek. Nem tartja például ideálisnak azt sem, hogy a szociál­demokrata párt tagjai is résztvesznek a Községi takarékpénztár igazgatá­sában és e réven _ szerelmi viszony fejlődött ki a Községi Takarék­pénztár és a Törekvés Takarékpénztár között, amely e viszony révén fényes üzleteket is csina.lt . Éber ezen kijelentésénél a'szocialisták között izgalom tá­mad, élénk ellentmondásak hangzanak el, Büchler József: l/lindon banknak j«ga van ahhoz, hogy a Községi Takarékpénztárral összeköttetést tartson fenn, s 1 . amihez minden banknak joga van, azi ~zabád a ' v Törekvés Takaréknak is. Éber Antal: A szociáld-m-íkrata világprograméihoz, tud aud som sze­rint, nem tartozik takarékok létesítése és fenntartása. /Közbekiáltások a szocialistáknál: De igenl/ Éber Antal ezután újból kifogásolja az üzemeknél érvényesülő pártnexusokat, mire Büchler József megjegyzi, hogy élénken emlékszik rá, amikor az Olasz-Magyar Bank telkeket adott el a fővárosnak. Éber Antal: Én nem tehettem' egyebet, minthogy az esetet s zab ály ­szerint bejelentettem az Igazolóválasztmánynak is. Továbbiakban beszél a feroncvárosi helyi kikötőről,amolyet ugyancsak felesleges beruházásnak tart, - „ . beszél a különböző luxuskiaé­dásokrel, helyteleníti a parkok es sétaterckhél tapasztalható luxust, amilyenhez hasonlót külföldön sem találunk, s amely szerinte felesleges G C7 Hyen szegény országban mint a mienk. Helyteleníti a szökőkutakra,a luxus kivilágításokra költött összegekot, mert ezek mind kihívónk. Nem kel­lenek uj telkek, nem halaszthatatlanok az uj iskolaépítések sem annyira, hogy ne volna ennél fontosabb a közterhek csökkentése. Ott, ahol az utvo­nalak mellett csak néhány házj vagy villa van, a burkolási és rendezési költségeket teljesen át kell hárítani a tulajdonosokra. Az útépítések­nél a legnagyobb korlátozásra van szükség és a hitélet fejlesztésére szánt kiadásokat is el lehet jobb időkre halasztani. A közszolgáltatásokat - foly­tatta, - lehet és kell mérsékelni, Budapest az egyetlen város, amely külön véuaot szed, ezzel fokozza a drágaságot és korlátozza a kereskedelmet. /folyt, köv./ • nae7Á. n .n« I fi;. '• ' M /

Next

/
Oldalképek
Tartalom