Magyar Országos Tudósító, 1929. szeptember/2

1929-09-21 [022]

A BUDAPESTEK TARTÓZKODÓ LENGYEL T&EENBSZEK ELŐADÁST TARTOTTAK A IÍAGYAR K T ÖRTENELEI T.Í RSULATBAN, IP A Magyar Történelmi Társulat, • szor.ibat.on osto a Budapesten tartózkodó lengyel történészekkel együttes ülést tartott az Iparművészeti MuzoVim diszter­mében. Az .előadóülésen a budapesti lengyel követség részérói megjelent C I e ­c h a n o w i e c k i követségi ügyvivő és azok az előkelőségek, amelyek az olözohapl, -pénteki fogadeünnepsőgen is jelen voltak* Az ülést D o m a n o v; s z k y Sándor dr. egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulat másodelnöke nyitotta meg, aki meleg hangon üdvözölte a ven­degeket. Megnyitóbeszédében utalt a magyar-lengyel kapcsolatokra, méltatta a lengyel történészek magyaro 05« .gi tanainanyutjanak jelentőségét, majd felkérte G o d 1 e w s k i Mihály lengy EL országi püspököt, a krakói egyetem tanárát, elő­adás inak megtartására., B G o d 1 e w s k i puspök-prefosszor mindenekelőtt megköszönte Doma­novszky elnök szíves üdvözlését, majd fölolvasta " A magyar lélek a törtenelem­ben " cimü magvas történelmi tanulmányát• Az egész tanulmányon a lelkesedés, a rajongó elismerés és nagyrabecsülés melegsége vonult végig, amely méltatta a magyar nemzeti léleknek Magyarország történelmében kifejezésre jutott megnyilat­kozásait. Ez a különleges nemzeti lélek volt az, amely a magyar és a lengyel nemzet történetének már a hajnalán is baráti érzelmeket tudott kiváltani a két nemzet között, ez a lelek volt '.z, .mely Szent István alkotó jobbkezét vezérel­tQ P amely diadalmasan érvényesült az Árpádokirályok idejében és amely szükséges volt ehhoz, hogy a magyar nemzet hiven betölthesse történelmi dicső hivatását,. - Ez a nemzeti magyar lélek - hangoztatta a kiváló lengyel tudós ­ott lángolt Magyarország szebadságharcaiban, ez adott kitartást és erőt a nagy Rákóczi Ferenc honfitársainak, ez töltötte el önfeláldozással és a. csodával hqtáros hősiességgel 1843-ban és 40-ben a magyar szabadságharc katonáit. Es a magyar lélek volt vezére a -magyar nemzotnok politikai' küzdelmeibon , ez munkált a nagy magyar államierfiákban : Széchenyi István grófban, Kossuth Lógósban és Deák Ferencbcn, Godlewski tanár nagy szónoki hévvel és lelkesedéssel felolvasott elő­adását a következő, magyarul mondott szavakkal fejezte be : - Adja a jó Isten - úgymond - , hogy a magyar nemzet a rettentően véres katasztrófa és az Igazságtalan szétdarabolás után, amelyét átszenvedett, teljesíthesse továbbra is nagy hivatását az emberiség javára és a keresztény civilizációért. Éljen a hatalmas magyar nemzet ! Szűnni nem akaró tapsvihar követte a t.._iós püspök szavait, majd R u t k o w s k 1 dr. olvasta fel •Kutrzeba Szaniszló krakói egyetemi tanárnak, a lengyel tudományos akadémia fotitkárának előadását. Kutrzeba profesi szor ugyanis ne;.; jöhetett el Budapestre es ezért volt szükség a helyettesítésre. A lengyel akadémiai főtitkár előadásának elme ez veit :" A regi Lengyelország politikai és társadalmi evolúciójának összehasonlítása a nyugati államok evo­lúció jávai." Az értekezés meg állapit cr 4­a, Megy a nyugati államok a középkori alkotmányrendszerből a továbbalakulás során az abszolutizmus felé haladtak. Lengyelországban a fokozatos átalakulások minden egyes esetben a nemesség szabat ságát fejlesztették és fokozták^ A lengyel királyságban sohase;.; alakult ki az abszolutizmusTAz elhangzott előadásokért Rotaanooszky Sándor másodelnök mondott elismerő köszönetet, majd az együttes ertekEezlet részirfteizoi - Domanotrszky másodelnök indítvány ár a - elhatároztál:, hogy a ritka ülésből táviratilag üdvöz­lik Zqkrowski professzort, a lengyelországi történelmi társulat elnökét es Kutrzeba Szaniszlét, a lengyel tudományos akadémia főtitkárit. A jelenévé len­gyel Tu'oTósok kívánságára ugyancsak ebből a ritka alkalmu együttes ülésből táv­iratban üdvözöltek KI eb ;l_sborg Kuné gróf kultuszminisztert, a Magyar Történelmi Társulat elnökét« :• Holnap, vasárnap reggel 9 érakor Godl owski Mihály lengyelországi /. katolikus püspök es krakói egyetem.] tanár a budapesti Pázmány Péter Tudomány­fj egyetem templomában könyörgő s zentmisét olvas Magyarország jövő boldogulásáért. y A szentmisén a lengyel vendegek testületileg resztvosznek. /MOT/E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom