Magyar Országos Tudósító, 1929. szeptember/2

1929-09-17 [022]

HÍREK* MEGJELENT á MAGYAR STATISZTIKAI TÁRSASÁG JOURNALJA. A Magyar Statisztika.; Társaság egykori elnöke, Buda y László alapította meg ozt a francia nyelvű folyóiratot, amelynek egyik főcéljaj hogy a magyar igazságnak ós tudo­mánynak propagandát csináljon a külföldön* A hét év óta fennálló tudományos folyóirat ma nemcsak egyike- a legtekintélyesebb külföldi nyelven megjelenő sajtóorgánumainknak, de vezetőhelyet foglal el a világ statisztikai szakiro­dalmábah is. Jl tartalomban és terjedelemben egyaránt fejlődött folyóirat 192Í évi 1-2« száma most hagyta el a sajtót* A több mint 400 oldalas folyóiratszám igen gazdag anyagot ölel fel. A folyóirat'bevezető cikkében K o v á c yr Alajos az elhunyt statisztikust és költőt) Vargha Gyulát parentálja el 0 J a c q u a r t Kamill belga statisztikus) a Tárdaöág tiszteletbeli tagja) aki a török statisztikai hivatalnak Is igazgatója) a Nemzetközi Statisztikai Intézet időszerű problémáiról értekezik. Közli a folyóirat P ö 1 d e á Béla tanulmányát az anyagi és szociális helyzetnek a népmozgalomra gyakorolt befo­lyásáról s " K o v á c s Alajosnak a nemzetiségi statisztikáról a román sta­tisztikusokkal polemizáló cikkét, mely a most lezajlott varsói nemzetközi statisztikai kongresszuson is figyelmet keltett. Ezután T h i r r ing Gusz távnak a busapesti lakástatisztikáról szóló módszertani szempontból is érté­kes tanulmánya következik. I m r é d y Béla a statisztikának a jegybankok szolgálatában jutó szerepről, Konkoly - T hege Gyula pedig a gazdasági statisztikák tárgyában kötött nemzetközi egyezményről irt tanul­mányt, Dobrovits Sándor a magyar statisztikai szolgálat reformjáró" tájékoztatja a külföldet. Elekes Dezső a háború előtti és háború után' Magyarország helyzetét ismerteti a legfontosabb statisztikai adatok rendsze­rében, Iggn bő a Journal könyv* és folyóirat szemléje is. /MOT/B, A VIZICSERKESZEI-: ÉVADZÁRÓ BEMUTATÓJA. Az újpesti öbölben lévő cserkész­vizitelep zászlódi3zbe öltözötten várta vasárnap délután a cserksézek hozzá­tartozóit éáa cserkészet barátait. Ekkor tartották a rendes évzáró ünnepélyt 214 sajka és' mintegy 1000 vizicserkész vett részt a nagyszabású felvonuláson W i t z Béla országos elnök vezetésével hármas és ötös sorokban vonultak fel az egyes csoportok," melyekben a saját kászitésü kajakokból ós "zsaki"-bó"' /összerakható hátizsák**kajak/ a 8-10 személyes csapatcsónakokig a vizijármü­vek minden fajtája képviselve volt. Ezután a telepnek ós múzeumának bemutatá­sa következett, amit a különböző mutatványok követtek, mint vizipárbaj, esz­kimófordulás, vizi-si, rendgyakorlatok, sátor-tábor és főzésyi 1 adikokon„stb• A szünetekben a Ganz-csapat zenekara szórakoztatta a közönséget. Az ünnepélye a vallás és közoktatásügyi minisztériumot T árczay-Feli cides Román miniszteri tanácsos, az O.T.T.-t dr. I v a n k o v i c s Kálmán minisz teri titkár, az Evezős Szövetséget A b r a y Zoltán alelnök és K a 1 1 i ­v o d a Ferenc Igazgató, a Turista Szövetséget Vigyázó János társel­nök képviselte, kiket gr. T" e letel Pál és gr. K h u e n -H é d e r v á r: Károly főcserkószek fogadtak. /MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom