Magyar Országos Tudósító, 1929. augusztus/1

1929-08-08 [019]

HÍREK. DR. WOLKENBERG REKTOR FELHÍVÁSA. A Budapesti Pázmány Péter Tudományegye­tem.' Rektori Hivatala tisztelettel kéri mindazokat az urakat és urhc gye­ket, akiket az 1928/29. tanév folyamán doktorokká avattak, szíveskedjenek cimüket a Rektori Hivatallal /IV., Szerb utca 10./ közölni, vagy ott sz/o­mélyesen megjelenni, hogy Wolkenberg Alajos Rector Magnificus emlékkönyvét a hivatal nekik elküldhesse, illetőleg ftjszolgáltassa . /. .OTJPB. Pro Domo: Wolkenberg Ala­jos dr. tudományegyetemi rektor tisz­telettel kéri a fenti felhivás szl* ves közlését. /MOT/B. RENDŐRSÉG. ---ELLOPTÁK A MOTORKERÉKPÁRJÁT. Pintér István vendéglős , aki a Da­gály utca 7 számú házban lakik, bejelentette a főkapitányságon, hogy csü­törtökön délután a Kádár utca 6 számú ház elől ismeretlen tettes ellopta "Oriel" gyártmányú, Bp.80-788 számjelzésü, oldalkocsis"niotorkErékpárját. A motor száma': 13113. A rendőrség az eltűnt motorkerékpárt és tolvaját keresi./MOT/H. AZ ELTŰNTKÉNT BEJELENTETT HOSZPOTZKY ERNö' NYUGALMAZOTT MINISZTERI OSZ­TÁLYTANÁCSOS- A SZENTENDREI SZIGETEN NYARAL. F o 1 1 y József dr. ügyvéd bejelentette a főkapitányságon, hogy Hoszpotzky Ernő dr. ny.mi­niszteri o sztálytanácsos, akinek eltűnéséről az újságokban olvasott, — a szentendrei szigeten, a szentendrei romok közelében nagyobb társasággal nyaral és weekend-házban lakik./MOT/H. AZ ESZPERANTÓ KONGRESSZUS CSÜTÖRTÖKI NAPJA. A délelőtt folyamán M i h a 1 i k József tanár> a világkong­resszus elnöke héttagú küldöttség élén megjelent a kultuszninisztériunbon, hogy a miniszternek átadja a kongresszus üdvözletét és felkérje, hogy az eszperantó tanítását az iskolákba, legelsősorban a tanítóképzőbe vezesse be, A miniszter távollétébon H u s z k a Ernő miniszteri tanácsos nagy előzőken; seggel fogadta a küldöttséget és annak a reményének adott kifejezést, hogy az eszperantó további iskolai tanitása nem fog akadályokba ütközni. Ugyancsak dólel&'tt a'Fővárosi Serfőző r.t. villásreggolire ven­dégül látta a kongresszus tagjait. Róbert K r e u z köszönetet mondott Bu­rai N agy Sándor igazgatónak a szives vendéglátásért. Délután több szakülést tartottak. Azujságirók, a bahaisták, a vegetáriánusok szakülésén számosan jelentek meg. Délután fél 5 órakon a -Pro Hungária Nők Világszövetsége az szporantó világkongresszus kül­földi vendóhei tiszteletére fényes magyar-ünnepséget rendezett a margitszi­geti Spolarich-vendéglőben, amelyen 400 külföldit vendégelt meg* A magje­lent előkelőségek között voltak: John Mer c h a n d, a genfi Eszperantó Világkö^zpont elnöke és neje, BA.O h r e n d t postafőtanácsos, a német szö­vetség elnöke, dr. Sós Edmund, a pán-európai mozgalom eszperantó osztályá­nak a vezetője /Bécs/, Frenckell, Finnország drezdai konzulja, 8 1 a s e, az angol országos egyesület képviselője és nője, Z a m e n h o f Folix, az eszperantó megalkotójának fivére, Miss Eszperantó /Eksta kisasszony , Tallinn/ Júlia Istbrücker /Hága,/ S c h c o f s, a bolga eszperan­tó szövetség elnöke, Mártha R o o t, a bahaizmus világkörüli uton lévő propa­i -'lója /New-York,/ Balassa József, az Otthon Kör alelnöke / S c h Ö* p f ­11 h postafőigazgató, M i h a 1 I k József, az eszperantó kongros SZ \XQ Cl.*" nöke, H o 1 i k Sámuel dr. egro jogakadémiai tanár ős még számoson. A Himnus után dr. R é t h e y Ferencnó mondott nagyhatású elnöki üdvözlőbosz éáot, /Folytatása következik:/ n r—'—— f

Next

/
Oldalképek
Tartalom