Magyar Országos Tudósító, 1929. június/2

1929-06-25 [015]

/ , , r tolÜtf MINDEUHAEOSA© ES MAGÁNJOGI JUDIKATURA* Az Országos Ügyvédszövetség szegedi vándorgyűlése egyre fokozódó élénkséggel vonja maga felé ax magyar ügyvédi kar tagjait. A ¥erbőczy­serleglakomával kezdődő szegedi ügyvédkongresszus ujitásalesz az előző vándorgyűléssel szemben, hogy külön előadássorozatot szentel a gazdasági jog aktuális problémáinak. Étben az előal ás ciklusban Kóhner Arturdr. Ü cégjogi elSaást tart, Beck Salamon dr. Érdek és jog cimmel értekezik, Markos Olivér dr. az intézményes vállalatvédelemről beszél,^Király Fe­renc dr. a Magyar kartell-jogpolitika, Varannai István dr. Állami min­denhatóság és Magánjogi judikatura, Glückstkhl Andor dr. pedig a korlá­tolt felelősségű társaságr ól snóló törvénytervezetről tart előadást. Szeged város a vándorgyűlés tiszteletére csütörtökön este a szinházban díszelőadást tart, amelyen szinrekerül Csokonai Vitéz? Mihály és Ka­csóh Pongrác Dorottyája. A díszelőadás előtt Bodrogh Pál dr. és Szi­geti László dr. ügyvéd-költők ez alkalomra irt prológusait szavalják el. /MOT/SY. """FELMENTE TÉK A LOPASSÁL VÁDOLT HÁZTULAJDONOSAT. Offenthürl Lipót már többször szerepelt a büntetőbíróságok előtt. Ma délelőtt is vádlottként állott Jakab büntető jár ásbiró előtt, a vád szerint Dengl építőmesterrel' (Eszeveszett a Garai-ucca 39 számú ház élők civódás közben mellenragadta, és megrázta ellenfelét, aki egy kis idővel később megdöbbenve állapitotk meg, hogy azaaranyórája hiányzik. A panasza alapján lopás vétsége cimén indult meg az eljárás Offenthürl e llen,aki a mai tárgyaláson személyi adatai felvételénél elmondotta, hogy háztulajdonos. Két háza is van a Garai-uccában. r- Maga háztulajdonos és mellékfoglalkozásként tolvajlással f oglal kozik'í- kérdezte Jakab biró. offenthürl erre méltatlankodva kijelentette, hogy ez a vád alaptalan, csak a feljelentő állítja be őt tolvajnak, mert épen egy házépitéssel kapcsolatban üs szeveszett vele, s ezért m«st le akarja alacsonyitani őt a biróság előtt, hogy ezzel is befolyásol&a^a hnirö­ságo t, Ö ugyanis épen a szivódasbol kifolyólag testi sértését feljelen tést tett Bandi ellen. - Igen, igen, do magtt XBol-ben héthavi g fogházra Ítél­ték lopásért, 19o3-ban pedig már kétrendbeli lopás bűntettéért két évi és háromhónapi fogházat kapott,-y állapította meg a biró az iratokból. Offenthürl tévesnek, minősítette az iratokat, a továbbiak sarán pedig heves vitába bocsátkozott Dengl-lel, a sértettel. Kovács László tanú arról tett vallomást, hogy jelen volt az összeveszésnél, annyit látott,hogy Offenthürl mellónragadta Dengl-t, de azt nem látta, hogy a zsebébe nyúlt, vagy hogy onnan órá t emelt ki. - Offenthürlm magát a büntetőjárásbiróság bizonyiték hiányában felm nti a bád alól, - enunciálta nyombana tanúkihallgatás befejezésével a biró, A tárgyalásnak ezzel vége is volt,Offenthürl és Dengl azon­ban tovább folytatták a heves vitatkozást^ g Sogy Jakab biró ró is szólt Offenthürlre: -Offenthürl, ne legyen olyan paprikás, örüljön, hogy ház­tulajdonos , Rövid nyugalom után újból lángot vetett az ellondégos.kedés amely most már az előcsarnokban, később a folyosón ingerelte egymás el­len az ádáz ellenfeleket, s csak a teremőrök jelenléte vetett feátat valami ujabb kellemetlen fejleménynek, /MOT/M, VÁROSATYÁK PERESKEDÉSE. Latinak Jenő gyáros^ törvényhatósági bizottsági tag, rágalmazás és becsületsértés vétsége cimén feljelentést tett Büchler József szocial­demokra tápár fel várcatya ellen,mart a feljelentés szerint 1S28. január 18-án a fővdrosi közgyűlési terem társalgójában amikor Latinak küldött­séget vezetett a polgármesterhez, Büchler azzal támadta meg:" Te voltak az, aki a baloldalt háromszor elátultad." A feljelentés szerint Lati­nak erre azt Válaszolta: "Ha Ilyet aliitasz, megbolondultál." Büchler erre megismételte a korábbi kijelentést, sőt azt is hozzátette:"Én sze­gé ny ember vagyok és nem kapok a MÁV-tól milliárdokat, mint te." A szó­váltás során Büchler - szól a panasz - szemééiért csirkefogó gazember­nek is nevezte Latinákot. ± * /foiyt. KW^ G0S LELTÁR /

Next

/
Oldalképek
Tartalom