Magyar Országos Tudósító, 1929. június/2

1929-06-22 [015]

P Ö V AT'. 0 S . A SZERDAI KÖZGYŰLÉS INTERPELLÁCIÓI, A szerdai közgyűlésre ' 19interpellácié jegyeztek Le szombat délig a bizottság tagjai. Horovitz Gábor a fővárosi üzemi alkalmazottak lakbérpótléka cimen, Vambéry Rusztem a közcsend mer óvá­sa . érdekében, Müller Antal a fuvartelepi alkalmazottak f izetésrendozése, ér. Kiss Menyhárt a Farkasrét-Budaörsi ut további kiépitése ügyében, Darvas Gyula a Ferencváros közé^rdekü követeléseinek kielégitésé - dr, Bozó­ky Ádám az autóbuszok feltételes megállóhelyei, a Budaörs i-ut bőségese ti ön­tözése^a Margit Sakpartról eltávolitott pihenőpadok visszahelyezése i Latinak Jenő a levont betegsegélyzödi jaknak az Országos Tér sadalonbzitositó Intézethez való átutalása lf a Kisipari Hitelintézet fejlesztése és nem közérdekű üzemek megszüntetése . . Weiler Ernő a jótékonysági, szociális és kulturális egyesületek évi segélyeinek leszállítása vala­mint a mag án lak ás okban jelentkező ál-hat ós ági alkalmazottak garázdáikod ás ának •megakadályozása ' , Körmoczy Zoltán ugyancsak az utcák csendje és rend je i, Latinak Jenő az állatkerti szabadjegyek tárgyában, s a kia­dott kárpitosmunkák ügyében, Szőke Gyula dr-. az Eskü-tér rendezése kérdéséken *. * ' *! x t d„ £ „> Miklós Ferenc a taxiengedélyek késed _ 1­mes kiállítása miatt, végül dr. Pöldváry Béla "A KÉKOSZ"-nak adott rendszá­mok és az ott összehivott taggyűlés' cimen jegyeztek be interpellációt ./MOT/D IRODALOM . ---A LA FONTAINE TÁRSASÁG PRO GRAMM JA. A most tizedik évébe lépő La Fontaine Irodalmi Társaság egy uj intézményt vezet be tagjai részére. A szép sikerrel működő La Fontaine szalon mellett, ahol a francia társalgás kötelező, az angol nyeljen jártas tagok számára állandó társaskört szervez, amely az ősszel nyiiik meg. Szintén ősszel esedékes az. ajánlott uj tagok választása. Eddig tiszteleti tagokul Yolland Artúr egyetemi tanár és Bayer-Krucsay Dez svéd fokonzul, külső tagokul Jean Carrére és Aurele Sauvageót francia pro­fesszorok, - rendes tagul pedig Pünkösti Andor iró vannak jelölve. A társaság Ősztől fogva nagy propagandát Indít '.. eddig legnagyobb kiadvá­nya: La Fontaine összes meséi magyar fordításának terjesztésére. A propagan­da Intézésvel K. P a 1 1 ós István akadémiai tanért, a társaság titkárát biz­zák meg, aki La Fontaine leszek^ meséit a Haranghy Jenő-féle pompás illusztrá­ciók nyomón szinre alkalmazza és műkedvelőkkel adatja elő. Uj pártoló tagokat mostantól kezdödőleg felvesz a társaság, A pártoló tagok félév*, hat pengő tag­di.j fejében a társaság belépődíjas előadásait is ingyen látogathatják. /MOT/B. HÍREK. —A BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA június 27.-én, csütörtökön délután f négy órakor a kamara székházának nagytermében. 4 teljes ülést tart. A teljes ülés napirendje a következő: Elnöki előterjesztés, főtitkári jelentés, az ipar bak és a kereskedelemnek a főváros üzemei beszüntetése iránt indított mozgalma a mérnökök számára fentartandó munkákra szóló kormányrendelet, a Megelőző Hl-,, telvédelxai intézet" megalakításának előkészítés­^, a forgalmiadó kérdése az export szempontjából; a bortörvénynovella végreliajtásl rendelete, a gyümölcs­export kérdése, s a budapesti távbeszélő hálózat kiterjesztése a környékre és a dijtótelek módosítása. /MOT/B. ---AZ IPOSZ ORSZÁGOS NAGYGYŰLÉSE. Az Ipartestületek Országos Szövetsége július 7.-ón, vasárnap délelőtt 10 órakor a régi képviselőházban országos nagygyűlést tart; A nagygyűlés az ipartörvény sérelmes szakaszaival, a vásárok tultengé­sével, a férfi Ós nőlfpdrásziparok között fennforgó ellentétekkel és a kontár­kodás radikális meggátlásával, vaxamint a jogosulatlan iparűzés megszünte­tésével foglalkozik, A nagygyűlésre felutazó kiküldöttek kedvezményes utazási igazolványo­kat kapnak./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom