Magyar Országos Tudósító, 1929. május/1

1929-05-02 [012]

RENDŐRSÉG '< A MUNKA ABBAHAGYÁSÁRA AKARTÁK KÉNYSZERÍTENI A MUNKÁSOKAT .11 ájua 1.-én reggel 9 órakor a Népszínház utca 24.számú ház építkezésénél öt személy az ott dolgozcJÍ.5-20 munkást a munka abbahagyására akarta kényszeríteni.Megtá­madták a munkavezetőt,!! e 1 y Gyulát,továbbá Nagy Imre33 éves és P r i s­t á k András27 évesjnapszámosokat és ütlegelték őket.Az intézkedő rendőr az öt támadó egyén közül Luft Ján^os 24 éves,L u f t István 26 éves ós Király Lajos 28 éves asztalosokat előállította a VIII.kerületi kapi­tányságra ,mig két társuk megszckct a helyszínről.A dolgozó munkásokkal való verekedés közben Luft János a fején könnyebb sérüléseket szenvedett, -A Lenke ut 117.számú Kelenföldi Posztógyár telepén Sz r e m á c i Krisztina,B o d n á.T Ilona ős czv.Sz. entpéteri Istvánná fenyegeté­sekkel és sértegetésekkel a munkafelvétel megtagadására hívták fel K o cz 1­á n^ Istvánná,!,; a r k o v i c s Mária és U 1 r i o hh o f f e r*. Katalin szö­vőnők.A rendőrség az eljárást megindította./MOT/H. ' VÉRES VEREKEDÉS A VÁROSLIGETBEN .Szerdára virradó éjszaka T o t h Sándor 24 éves színházt kellékes a Városligetben,az "Ezer jó" vendéglő előtt has­ba szúrta Fazekas Gyula 28 éve3 kovácssegédet,akit a mentők életve­szélyes állapotban a Rókus kór.házba szállítottak.Tóth Sándort elóállitották a főkapitányságra./MŰT/H. , HÍREK HOYCS MIKSA GROF ÁTVETTE A MEZŐGAZDASÁGI KAMARA VEZETÉSÉT-.Gróf H o y o s Miksa,akit az Országos Mezőgazdasági Kamara elnökévé választottak,május l.Vn átvette a kamara vezetését.Az uj elnököt aíkamara tisztikara élén K o ó s Mihály igazgató üdvözölte./MOT/B. n / -—AZ 0 .T .T .ARANYÉRMÉVEL KITÜNTETETT GYÁR IGAZGATOK; Az Országos Testnevelési Tanács még a mult év őszén megvizsgálta,hogy melyek azok a gyárak,amelyek a testnevelési törvény rendelkezéseinek,különösen .a leventeoktetast illetőleg a legmesszebbmenő módon eleget tettek.A bizottság,amely Kar a f i á t h Jenő vezetése alatt vitéz rávay Mátyás Sándorból,R a p a i c h Richard­bol, K á 1 a n d y Imréből,F elicidcs Románból és S z u k o v á t h y Imreböl^állott,megállapította,hogy három vállalat, a törvényben előirt köte­lezettséget messze túlhaladóan.mintaszerű levente- és sportintézményeket létesített.Ezért a o.T.T. A a c h n e r Lipótot,az Egyesült Izzólámpa és Vil­-amsesági^rt.vezérigazgatóját,H e r z f e 1 d Dezsőt,a Phőbus villamos válla­latok vezérigazgatóját és s zurdal S z u r d a VRóbertet a Magyar Pamutipar rt.alelnök vezérigazgatóját a testnevelési aranyéremmel tüntette ki.Az arany­érmeket május 3.-án b. Magyar Vasmüvek és Gépgyárak Országos Egyesületének el­nöksége ünnepélyes formák között adja át a kitüntetetteknek.Az ünnepségen a kultuszminiszter is képviselteti magát/MOT/B. A JOGÁSZEGYLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE.A Magyar Jogászegylet május 12.ón délelőtt 11 órakor a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében / Szemere u.io/ rendkívüli közgyűlést tar tíldame Íven a jogászegylet egykori elnökéről H agy Eerenrröl emlékeznek meg.Az* ünnepi közgyűlésen leleplezik Nagy ferenc arc­képét .Képavató beszédez,B z á s z y Béla dr.elnök,ünnepi beszédet B a u m ­g a r t e n Nándor mond ./MOT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom