Magyar Országos Tudósító, 1929. március/1

1929-03-11 [007]

UJ RENEE3 TAGOKAT VÁLASZTOTT A MAGYAR KÜLÜGYI TÁRSASÁG. A Magyar Külügyi Társaság Igazgatósága szombaton B e r z e ­v i c z y Albert v.b.t.t. elnöklésével ülést tartott, amelyen a Társaság uj rendes tagjaivá - többek között - Preszly Elemér főispánt, F o 1 «• k u s h á z y Lajost, a BE3ZKÁRT vezérigazgatóját, Mes zlényi Artúr kormányfőtanácscst, S z e 1 k e Árpádot, a honvéd magyar tengerihajó parancsnokát ésHe rezeg Jenő népjóléti miniszteri osztálytanácsost választották meg. Ezután Eöttevényi Llivér ügyvezető alél? ök bejelen­tette, hogy a Külügyi Társaság javaslatára a magyar kultuszminisztérium részt­vesz nyáron a Genfben tartandó tanügyi kiállításon és kongresszuson. A Külügyi Társaság tavasszal folytatja megkezdett előadás-soro­zatát, amelynek keretében március 26-án, Szolnokon tart a Társaság felolvasóé ülést. A szolnoki felolvasó-Ülésen résztvesz A 1 m á s s y Sándor főispán, F e k á r Gyula nyugalmazott miniszter, Gerevich Zoltán külügy­• miniszteri tanácsos ésEö ttevényl Olivér ügyvezsto-alelnök. Áprilisban és májusban Szekszárdon, Kiskunfélegyházén, Baján, Pécsett, Kaposvárott és Esztergomban tart előadó-ülést a Magyar Külügyi T ársaság. Az igazgatósági ülés végéi elhatározta,^hogy a nemzetközi ma­gánjog kötelező főiskolai oktatásának elrendelése iránt sürgős előterjesz­tést intéz a kultuszminiszterhez. Az ülés - a folyó-ügyek letárgyalása után ­Berzeviczy Albert elnök záróazavaival ért véget. / MOT / B HÍREK. KEFE :N SZAKULSST TART A BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT. A Magyar Barlangkutató Társulat március 14-én, kedden este 7 órakor az egyetemi földrajzi intézet tantermében / VIII., Muzeum-körut 6. / szakülést tart, amelyen E u b a c s ­k a András dr. értekezik: " Magyarország legrégibb barlangtani irodalma " cimmel. A szakülésen még Roiosvéry Gábor dr. tart felolvasást a tihanyi remetebarlangok pókászati különlegességeiről. - A szakülés előtt, esté 6 órakor választmányi ülés lesz, amelynek tárgyai^: 1./ Az 1929 * évi munkaprogramm megbeszélése, • 2./ Bizottságok megszervezése és kiküldése, 3 V A folyóiratok kiadásának megbeszélése. / MOT / B. J^TSKONYÜÉLÚ HAN G VERSEIKET RE KE SZETT A BUDAI ANYA - ÉS GSEOSEMJVÉDO KOR . Az Országos Katolikus Nővédő Egyesületnek a budai ferencrendi plébánia terű­le ;én működő Anya - és Gsecsemővédő Köre J ó z s e f FejHfctic dr. királyi her­ceg és A n n a királyi hercegasszony védőségével március 10-én a budai Vigadó nagytermében szegényei javára jntékonycélu hangversenyt rendezett. Az ünnepi beszédet P. B e n d e Szaniszló plébános, az Anya - és Csecsemővédő Kör igaz­gatója mondotta. A jól sikerült hangversenyen közreműködtek: G o d a Gizella az operaház tagja, Oselényi József, a Nemzeti Szinház tagja, L a u r i sin Lajos, az Operaház tagja, P u k y Rózsi hegedűművésznő, p u k y Margit zongoraművésznő, S á n d o r Jenő dr. dalköltő,. S z t r a c h e Gábor dr, szavalóművész, Zs ámboky Miklós gordonkaművész, a Zeneművészeti Főiskcla tanára. Zongorán kisért ifj. 0 1 áh Rusztáv. Ezenkívül közreműködött még nagy­váradi Bura Sándor cigányzenekaréval./MOT/B. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom