Magyar Országos Tudósító, 1929. január/2

1929-01-26 [002]

FŐVÁROS. KIOSZTOTTÁK A FŐVÁROSI KI S LAKÁS 0 KAT . A tanács v.égre véglegesen össze ál litotta azoknak a névsorát, akik a Kisfaludy utcai, a Róna utcai^és a Német­völgyi városi bérházakban lakást kaptak./Tudvalévő, hrgy 16o lakásról van szó s ezekre 17.000 kérLny érkezett be * Átlag tehát 1-í lakásra 105 kérvé­nyező esik. Azok aki'í nőst lakást kaptak a Kisfaludy utcai es Róna utcai bérházban, továbbá a Németvölgyi uti ház felső épületébe, májusban költöz­hetnek be a Németvölgyi ut másik épületébe csak augusztusban lehet beköltöz-­ni. -^akást kaptak a következők: A A Kisfaludy utcai kislakásos bérházban: 3^sz«bás lakás: Németh Má­ria, Kovács Erzsébet, Kováosy Andor, Michár Jenő, Ágh G-éza, Nagy Kálmán, dr. Goos Dezső, György Endre, Hollosy Zsigmond, Hütter Gyula, SemSey Aladár, Szabó Luszlő, Terraj Pálné, ^alla L.szló, Kallós József, Nagy Adolf, Két szobás lakást kaptak: Wachtler Irma, fsighy Andor, özvegy Sza­lay Józsefné, lovag Rorsitczky PáT, Kirchner Iloha, Kállay Imre, Subsylvany Etel, Dampf Sándor ~ - 1 Krakovich Jó z sef, dr. Seelhoffer Róbert. Egy szobás lakást kaptak: Karácsonyi Sándor, Palázs Ilonka, Huszár -^stvánné, Ali Gizella, özvegy SzloVák Pálné, Kallós Ilona, és E illa Margit. A R«na utca* házban 3 szobás lakási kaptak: jfflf Pybass Oszkár, Hollc Károly, Rágler Gyula, J tj .\r Papp Szilágyi Egon, Virágh Rezső, Perzon Zsigmond, Zsenaty Dezső, Krempe Ödön, Héczy Pál, Krantz Vilmos, Kallós Simoni Axamethy Gyula, r dr. Csizmadia Róla, V<*igt László, Halécsy Endre, -"arthos Rezs Sebő Gusztáv, Noszlopy László, Szegő Körnél, Vitar Rezsőné, Chloupek Gusztáv, dr. Csics Róza, Zima János, Székely Antal, Szemző Alajosné, Schanen* Péter, Totál József, Trettina Árpád, és Osillagh ^stván. Két szobás lakást kaptak: Kárpáthy '-'ttc, Paulik Péter, Heintz Károly né, ^onkő Klára, Janek Lajos, Mcneri Kovács Aurél, Wiegand Ferenc, Tarbay Jó^ zsef, Leitgeb János, Rdes Imre, özvegy Laczkovics Károlyné, Braun Angéla, Unger József, lNI agy László, 'Pörgő Gergely, Radóczi János, Repcsák Ilona, Ko­ronya Jolán, Kloosz Erzsébet, Marcsi F?lix, Marcelly Andor, Kozma Mária, n C n­koly Józsefné, Rózsa Károly, Masson Péter, Szöcs Farkas, Izsó Jenő, Ráth Lász ló, Sik Rezső, Antal János, "siky Sándor, Gabnay István és Gréth Károly. Egy szobás lakást kaptak: Osontos Istvánná, Kovács János, Racsko Lász ló, özvegy ^'erenczy Istvánná, °tto Lajos, Fris^h ^erefic, Erdős Józsefné, Ba­logh P­11 tor,-Magyar László, Schwarc Lajos, f ; rosz Ignác és Mészáros y.hály. A Németvölgyi ut felső részletében három szobás lakást kaptak: dr. Fráter Kálmán, Nómethy Béla, Springer József, dr. Szokola Leó, Hoffmann Nán­dcr, Lüffler József, Freuszner Pereno, Domonkos Rezső, parbier Péter, dr. Szentirmay Imréné, Áetessy r erehc dr. Miklay Frigyes, Kloosz Antal, . .jem*­Lindcnbach Károly, Gyulay Jénő, dr. Bozóky Mátyás, özvegy Demkó Béláné, dr. Gaár Vilmos, Hliviczka Antal, Nemesszányi Aladár, y'clff Ferenc, Polczer Ámon, és dr. H_gedüs Gyuláné. K?t szobás lakást kapta.:: Kelényi Tlborné, Papp Sándor, Parlag Jó­zsef, Holmer Imre, Zilahy István, Hajdú Elemér, Vemer Ede, Béldy Zoltán, és Bálik Zoltán. Egy szobás lakást kaptak: Kurthy Gyula, Zimmer József, Vass Ilona, Kubinyi József, Szilágyi Erzsébet, c Molnár Béla, özvegy Doktor -bajosné, Rosenbcrg Roza, Bauer Kamilla, Rarrer Edda, N a gy Árpád, Mátray Ferenc, len­gyel Emil ia, Kövesdy Rezső és Kúrz Géza. A Németvölgyi ut második épül? tébeia 3 szobás lakást kaptak: Szungyi Gá.;or, x stvánffy Károly, Görgey 1 stván, Römmer h-j_ga, Castialioni György, dr­Szenkovich Lás.zló, Weigand I st'ván,nBerónyi Elemér, Wimmer Jó z sofné, ^erkes János, Tóth Karoly, Petter Gyula, Unger erenc és Hantái József. K^t szobás lakást kaptak. Un; or lenöné, Csikasz -^stván, Kéry Géza, Kóbor Mária, . . .... •_. dr.Thewrewk fallagh Atilla, Zakariás R°za, dr. °crkcs János és ^arkas Lajos. Egy szobás lakást kaptak: Mező Gyula, Karczai János, özvegy Klinger Antalné, dr, Nánássy János, Zuschlag Vilmos, Fóflö Elza, Kuerowits Béla, Tu~ ránszky Ilona, Kiss i stván, Stiasny Dénes, Dietrich dtto, Grabics Kátmánné, Szlovák írén, Rónay Kristóf, Szabó László, Szalay ^edvig, Szqsz Andor, Ezanyó -'-'ajcsnó, özyegy Vécsey Edéné, Kozák Károly,, Fritz Jenő, Boros András, özvegy Radó An a Iné, Streher 3 zab ina, ohoma József, '"eggyé sy Nándor, Németh Be la Piss Károly, Ascher Frigyes, özvegy Móry Ernőné, Vastuka Endréné, Sch..llinger Miklós, Gerencsér István, Szőke Béla, R'eisner Anna, Faust istvánné, özvegy Mészáros Mihályné, Fekete Pál, Romák János, Cr*-. isler Ká oly, wr cisz Ilona

Next

/
Oldalképek
Tartalom