Magyar Országos Tudósító, 1929. január/2

1929-01-26 [002]

/KIOSZTOTTÁK A FŐVÁROSI KI3LAKÁSOKAT. Folytatás. 1./ Sümcgi-ry Dezső, Weber Róbertné, és Pusztay János. Az érdekeltek már a napokban kapják meg a hivatalos értesítést a tan cs döntéséről. /MOT/SZ. AZ EpífkzZÉSI ALBIZOTTSÁG A MŰSZAKI ÁLLASOK BLTOLTLSÉROL. Az épitkezési albizottság összes tagjai pártállásra való tokintet nélkül beadványt intéz­tek dr. S i p o z Jenő polgármesterhez. Ebben a beadványban hangsúlyoz­zák, hogy ismerik azokat a nehézségeket, amelyekkel a székesfőváros műszaki kara állandóan k^zd, tudják, hogy milyen hosszú harc árán sikerült a műsza­ki látszám szaporítását sajnos csak redukált mértékben keresztülvinni. Most azután mikor az állasok betöltésére sor kerül az a hír járja, hogy özekre az ál Is okra nem a főváros szolgálatúban álló, hanem idegen pályázók kivan­nak bejutni és megválasztásuk érdekében minden protekciót megmozgatnak, Az építkezési albizottság tagja még ezen szándék ellen is óvást emelnek és be jelentik a polgármesternek, hogy az idegen ályázók megválasztását a fővárosra hátrányosnak a műszaki személyzetre pedig sértőnek és igazságta­lannak tartják. Kérik ezek alapján a polgármestert, akadályozza meg, hogy e zeícr'e az állásokra idegen pályázok kerüljenek és rendelje ol, hogy a kije­löléseknél elsősorban a szaktudás <! s rátermettség egyenlő képesítés mellett p -dig a katonai szolgálat is vétessék figyelembe. Kérik végül, hogy ezeket az állásokat még* ebben a hónapban töEísók be, /MOT/Sz. UJ UTCA ELNEVEZÉS\K. A közmunkatanács a báró Eötvös uttvól Minduló • és a Budakeszi- Budapesti,és Budaörsi hármabhatárig terjedő eddig név T tolón utat az elhunyt európai hirü csillagászról Konkoly Theae Miklós utnak ; a Hajts ár útból kiinduló és az flv utcáig terjedő utcát pedig Szatmár utcá­nak nevezte el. A közmunkátács határozatát a tanács tudomásul ve tto./MOT/SZ. ÁTHELYEZÉSEK. A Polgármester a szolgálat érd-kében áthelyezte Zaffiry 1 stván ideiglenes hivatalnokot a Központi Számvevőségtől a Szent István kór­ház pazdasági hivatalába, Csizmadia János ideiglenes hivatalnokot a . *V Szent Isván kórháztói a balparti temetők igazgatósághoz, Philip Gyula kezelőtisztet a központi számvevőségtől a központi tanácsi segédhi­vatalhoz, linczer Gizella ideigolones hivatalnokot a tanácsi segédhivatal bo-| a IX., kerületi elöljárósághoz, Révész Imre havidíjast a fogyasztási a­d>hivatalok létszámából a központi számvevőséghez és végül pobay Ilona ke­zelőnőt az első ügyosztályból a hatodik ügyosztályba helyezte át. /MOT/SZ. % RENDŐRSÉG. ---MECTALÁLTÁK^PETHEÖ ATTILA AUTÓJÁT. P e t h e ö Attila színművész be­jelentette a főkapitányságon, hogy a RákOczi-ut és Gyulay Pál-utca sarkáról Sp.26-211 rendszámú "Citroen" gépkocsiját ismeretlen tettes ellopta. A meg­műtött nyomozás folyamán a gépkocsit szombaton reggel az orszemes rendőr a Margit-rakpart 31.számú ház elótt megtalálta, s a főkapitányságra szállí­totta. A nyomozást tovább folytatnék'. /MOT/H. Hl R E K. A ---VOINOVICH GÉZA Dr.FELOLVASÁSA AZ IRONOK KORÉBEN. A Magyar írónők Köre • \ hétfőn, félhét órai kezdettel ülést tart, amelynek keretében V o 1 n o vich "S Géza dr,, a Tudományos Akadémia tagja, a Kisfaludy Társasáo örökös titkára, / "Az utolsó vászon" cimü novelláját olvassa fel. A felolvas Is után közös r vacsora losz. /MOT/Sy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom