Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1965-1966 (1-a-57)

1965. szeptember 8. / Igazgatói Tanács ülés - Tanév indításával kapcsolatos tantervi változások és új tennivalók - Pályadíjak felhasználása - Kérvények - Bejelentések

X- 2 -Domanovszky Endre: Üdvözli a megjelent vendégeket, valamint a Tanácstag­jait a tanév első ülése alkalmából. Felkéri Bence Gyula mestert, isme rtesse az 1/ napirendet: A tanév beindításával kapcsolatos tantervi változások ismertetése. Bence G;/ula: A művelődésügyi miniszter első helyettese, Aczél György elvtárs a beterjesztett tantervet kiegészítésekkel jóváhagy­ta /10-19/1965/. Ennek értelmében; '' 1. A hallgatók tanulmányi kötelezettségei. Vizsgarend 1. / A hallgatók tanulmányi kötelezettségeit és a vizsgarendet a művészeti főiskolák vizsgaszabályzatáról kiadott 111/965. /M.K./ MM.sz. utasítás szabályozza. 2. / A kollokviumok általában egy félév anyagát ölelik fel. Azok­ból a több-féléves tárgyakból azonban, amelyekből az előző félévben a .tanterv szerint a hallgatónak vizsgáznia nem kellett, a kollokviumon a vizsgáztató mindkét félév anyagát számonkéri. 3. / Minden fontosabb elméleti tárgyat szigorlattal kell lezár­ni. Az államvizsga tárgyakból csak abban az esetben kell szigorlatot előírni, ha a tárgy lezárása és az államvizsga között legalább 1 év telik el. 4. / Marxizmus-leninizmus államvizsgát csak a három tárgy - a filozófia, a politikai gazdaságtan és a tudományos szocia­lizmus - oktatásának lezárása után lehet tartani. 5. / Nyelvi tárgyakból a tanár félévenként ötfokú osztályzatnak megfelelő gyakorlati jegyet ad, majd a tárgyat kollokvium zárja le." E tanévben a IV.és V.évfolyam még a régi tanterv szerint működik,'mig az I-III.évfolyam már a reform keretében, ennek megfelelően a tanulmányi idő számukra 4 év, szemben az 5 éves képzéssel, ők mér 3 tárgyból kapják a diplomát; művészeti rajz, szerkesztő-ábrázoló geometria, művészettörténet. Alakratiz/ból - szakmára való tekintet nélkül - minden hall­gató a második évfolyam utolsó szakmai hetében szakmai zárthe­lyi vizsgát tesz /szigorlattal egyenértékű/, a IV.évfolyam vé­gén pedig államvizsgát. Az I-II.évfolyamos szobrász hallgatók minden félévben ösz­­szefüggő két hetet /4o szakmai órát/, a III-IV.évesek a tanév utolsó négy hetét /80 szakmai órát/ - alakrajzi tanár vezeté­sével a saját műtermükben - kötelező alakrajzi gyakorlattal töltik. A végzett munkára szakmai osztályzatot, ill. index­aláírást kapnak. - Nyitott kérdés, hogy ki vezeti ezt a gya­korlatot? A II.III.éves festők, grafikusok a második félévben két összefüggő hetet mintáznak. A kroki mindenki számára fakultativ. Az igy felszabadult szombat d.e. a különböző szakmák műfaji ismereteinek bővítésére és gyakorlására szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom