Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1961-1962 (1-a-53)

1961. szeptember 29. / Igazgatói Tanács ülés - Egységes értékelési alap megteremtése - Szervezeti kérdések - Pikler István szobrász főtanszakon kívánja folytatni a tanulmányait - Bencsik Klára tanulmányi halasztása - Rácz Edit halasztás iránti kérelme - Jovánovics György tanévhalasztása - Kádár János diplomamunkára nem bocsátható - Gáti Gábor ösztöndíj korrigálás iránti kérelme - Müvelődésügyi Minisztérium jóvághagyása népköztársasági ösztöndíj ügyében - Gazdasági hivatal beszámolója tevékenységéről - Balatonkenesei Honvéd Üdülőparancsnokság átirata - MM hozzájárúl Blaski János s Sarkantyú Simon kinevezéséhez - Kmetty János féléves fizetéses szabadságot kér - Kelety Géza édesapja Kelety Gusztáv síremlékének restaurálását kéri - Kovács Béla kéri visszavételét - Piroska Csaba kéri visszavételét - Az 1962/63 tanév felvételi vizsgáinak megbeszélése

1961/62-1 JEGYZŐKÖNYV . 9 ZZ Felvétetett 1961.szeptember 29-én a Magyar Képzőművészeti Fő­iskola Igazgató Tanács ülésén. Jelen vannak: Domanovszky Endre főigazgató, Bence Gyula főig.h. Bánhidi Andor párttitkár. Ék Sándor, Bernáth Aurél, Kádár György, Balogh Jenő, Nemes László, Végvári Lajos, Pátzay Pál főtanszakvezetők, Berő Irén és Vaskó András a tanács tagjai, valamint a Művelő­désügyi Minisztérium képSlseletében Rónai György és Szentesi Antal osztályvezetők, az MSZMP KB. Tudomáyos és Kulturális osztályától Zala Tibor elvtárs. Domaaovszky Endre: Üdvözli a megjelenteket és az 1961/62.tanév első Igazgató Tanács ülését megnyitja. Ismerteti a napirendet: 1/ A tanév megkezdésével kapcsolatosan tisztázandó problémák és feladatok tárgyalása; 1/ Rajztanárképzés 2/ Egységes értékelési alap tiegteremté se 3/ Szervezeti kérdések. II/ Kérvények e Ibi rálás a; Ismerteti a Tanács tagjaival, hogy a minisztérium illetékesei nem járultak hozzá, hogy a II.és III.évfolyamosok részére is kötelezővé tegyék a rajztanári szak felvételét, ezért a kötelezővé tétel csupán az I.evf oly am o so kóni6m vonatkozik. í HATÁROZAT : Felkérik Balogh Jenő elvtársit, a módszertani tanszék vezetőjét, készitse a rajztanárképzés évekre bontott tervét. Domanóvszky Endre: Amint a Tanács tagjai előtt ismeretes, az elmúlt tanév osztály­zásaival kapcsolatos többrendbeli nézeteltérések következménye­ként az idei tanévben rátérnek a folyamatos szakmai oktatás mód­szerére. Kisérletként a festő főtanszakon bevezetik a felmenő rendszerű oktatást, amely változatlanul az alsó három évfolyam­ban alapképzéssel foglalkozik. Ezzel kapcsolatban Bernáth mester bejelentette növendékcserére vonatkozó igényeit, aki azonban a kéréstől most eláll. Az az álláspontja, hogy mindenféle vételkényszer nélkül a tanárok között alakuljon ki egy egészséges megállapodás a növendékek ér­dekében a cserére. Javasolja, a tanári -kar gondolja végig, kik azok a növendékek, akik esetleg alkatuknál fogva, nagyobb fejlő­dést tanúsíthatnának más mesternél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom