Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1958-1959

1958. szeptember 15.

Jegyzőkönyv. HQ'tW, Felvétetett 1958.szeptember 15-én a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1958/59.tanévében első Igazgató Tanács ülésén. 1 1­Jelen vannak: Domanovszky Endre főigazgató, Bence Gyula f őigazgatóh.- Végvári Lajos, Kádár György, Balogh László, Ék Sándor, Pátzay Pál, Bernáth Aurél főtanszakvezetők, Bánhidi Andor párttitkár, Berő Irén gazd.ig.h., Vaskó András előadó, valamint a Művelődésügyi Minisztérium képvi­seletében Varga Sándorné o.v. és Antal Lóránd előadó, továbbá az MSZMP Központi Bizottságától Zala Tibor elvtárs. Domanovszky Endre: iy1 Megnyitja az ülést, üdvözli a megjelent vendégeket és a Tanács tagjait az 1958/59.tanév első tanácsülésén. Napirenden kivül a személyi változásokat kivánja bejelenteni: üdvözli Ger'ő elvtársnőt, akit egyúttal bemutat a megjelentek­nek, mint a gazdasági osztály uj munkatársát, aki Ürögdi György munkakörét veszi át. Bejelenti továbbá, hogy dr.Bikácsi László ki­nevezést nyert a Főiskolára, mint a világirodalom c. tárgy előadója, közli továbbá, hogy Hincz Gyula mester kinevezést nyert az Iparmű­vészeti Főiskolára főigazgatói tisztségben, azonban osztályát meg­tartja a Képzőművészeti Főiskolán. (w-LO£j^íf/ Ezután bejelenti az 1/ napirendi pontot: Főiskola uj programja. lP* A program lényeges és konkrét pontjait már a Tanács tagjaival nagyrészt megbeszélte, lényeges xxi alapvető vitára nem kerül már o- sor, azonban emlékeztetőül a szakmára vonatkozó lényegesebb ponto­kat ismételten felxolvassa. Ezután kéri a megjelentek hozzászólását. Pátzay Pál: Egyetért a diploma osztás körülményeinek és feltételeinek meg­változtatásával. Azonban a képzőművészeti közéletben zökkenőt fog okozni, mert eddig igen nagy számmal távoztak a Főiskoláról diplo­mával, ami nem jelentette azt, hogy mindannyian megérdemelték vol­na. Ez a körülmény» persze nem befolyásolhatja a tanulmányi szem­pontból szükségessé vált intézkedést. 11 Ék Sándor: Véleménye szerint a végbizonyitvány súlyát látja szükségesnek megemelni. Egy jobb megoldásnak tartaná azt, ha minden végbizonyit- vánnyal rendelkező művésznek megadnák a lehetőséget arra, hogy 3 év múlva kitüntető diplomáért versenghessen. Bernáth Aurél: . / Ennek a javaslatnak csak az az akadálya, hogy a Főiskola nem adhat diplomát a főiskolán kivül végzett munkákra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom