Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1954-1955, 1955-1956 (1-a-47)

1954. szeptember 2. / Főigazgatói Tanácsülés - Elnök ismertetni a főtanszakok átszervezésének modelljét - Rákosi ösztöndíj - Főtitkár beszámolója a felvételi vizsgák utáni reklamációról - Főtitkár beszámolója a müvésztelep munkájáról - Festékanyag vásárlásának ügye - Tanulmányi osztály egyes munkatársai egy-egy főtanszakhoz kapcsolódnak - Főiskola sajtófelelősének kinevezése - Müvészetelpi munkákból kiállítás rendezése

p Rajztanár képző főtanszak. Lieg ninoa döntés arra nézve, hogy ez a főtanszak tovább működjék-e vagy meg­szűnjék. Utóbbi esetben c sak a IV.év­folyamban tartanánk fenn tanári szakot. Bz esetben három tanári statusunk meg­szűnik. Ismerte ti hogyan történt a racionalizálás a Képzőmű­vészeti Főiskolán. Boxtnyik elv társ ezután a marxista tanszék helyzetét ismerte­ti. Még nincs döntés arra vonatkozólag, hogy a tan­szék régi formájában marad-e meg,a négy művészeti főiskola közös tanszékeként vagy két részre oszlik-e. Bz esetben az Iparművészeti Főiskolához és a Képzőmű­vészeti Főiskolához egy tanszék tartoznék. Bzután közli, hogy a Rákosi ösztöndíjat erre a tanév­re Szurcaik János és Konyorcsik János V.évea hallga­tók kapták meg. Biró Károly főtitkár beszámol a felvételi vizsgák után történt számos reklanációról. A főigazgatói tanáos felülvizs­gálja azoknak a sikertelenül felvételi vizsgálóknak felvételi rajzait, akik lépéseket tettek felvételük ügyében./ Kozáry Piroska, Hargotai László,Kátai Mihály, Urbán György/. A főigazgatói tanács Valamennyi eset­be n egye tért. a felvételi bizottság döntésével.- A Kozá­ry Piroska ügyében hozzánk intézett rágalmazó hangú levelet és a főigazgató válaszát- ismerteti Vaskó And­rás. A főigazgatói tanács egyetért a főigazgató vála­szával. a főigazgatói tanács a felvételi vizsgával kap­csolatban a következő határozatot hozza i A főigazgatói tanács teljesen egyetért a felvételi bi­zottság döntésével. Héra tartja indokolhatónak pótfel­vételi viz sga megtartását. Biró elvtára beszámol a művésztelep munkájáról. Bebizonyult, hogy négy heti idő/ ennyi volt tavaly/ nem elegendő a mi® é sz te le pi munkára, hat hét alatt azonban igen jó eredményt értek el az idén hallgatóink. Pátzay Pál fő­­tanazakveze tő szerint a szobrász müvésztalep és a nyári kőfara^ai gyakorlat segítségével elértük,hogy egy azob rászhallgató sem lép ki a Fői skoláról úgy, hogy faragni ne tudna, a művész telepi munkákból kiál­lítást fogunk rendezni. A főigazgatói tanáos helyesli Biró elvtára javaslatát, hogy ebből az anyagból üze­mekben is rendezzünk kiállításokat. Bz Jó kapcsolatot teremthet az üzemek és a Képzőművészeti Főiskola kö­zött. Kívánatos, hogy a jőv őben,lehetőleg minden tanár ellátogasson egy-egy művé sz te 1 epre. a müvéaztelepi munkát bele kell tervezni szervesen a tanmenetbe. Ék Sándor főtanszakvezető szerint ne oaak a grafikusokat, hanem a festőket is küldjük el a jövőben egy-egy hét­re nyomdába, hogy betekintést nyerjenek a nyomdai munkafolyamatba. A főigazgatói tanács helyesli, hogy a diplomamunka készítésére halasztást kapott hallgatók terveiket,

Next

/
Oldalképek
Tartalom