Magyar Képzőművészeti Főiskola - tanácsülések, 1952-1953, 1953-1954

1952. szeptember 19.

felvétetett 1952. szeptember 19-én megtartott főigazgatói tanácsülésről. Télén vannak: Bortnyik Sándor főigazgató, Biró főtitkár, Rozsnyai Zoltán párttitkár, Bernáth Aurél, Ék Sándor és Benoze László főt^nszakvezető . tanárok. . ~ 3encze Elvtárs felolvassa Kádár György főisfc. tanár beadványát, melyben a grafikai ,'k Sándor: tanszakról átkéri magát az általános főtanszak tanárának. Megokolását nein fogadom el, de kérését igen. Véleményem az, hogy mén­jen át, ne legyünk kerékkötői a dolognál*. A megókolása ellentmondó azért nera fogadom el. Kern tartom helyénvalónak, hogy lemondását az­zal indokolja, hogy grafikus és ellentmondásba, keveredik, mert az általános fötsnszakra azzal megy át, hogy elősegiteei a grafikára történő nagyobb jelentkezést azzal, hogy grafikus tanár korrigál. Szeretném, ha vitanélkül elfogadnánk kérését, osszuk fel osztályát magunk között. Próbáljuk elvileg elfogadni azt, hogy a grafikai tan­szak I-II. éveseit válasszuk.le az általános évfolyamon és ezek ok­tatását bizzuk Kádárra és a grafikusok mér a II. évben jöjjenek át a grafikai főtanszakra. Ennek az lenne az értelme, hogy meg tudnánk közeliteni a fe&tő és szobrász!5tanszak tanmenetét, hogy a jelenle­gi vegyes tanitást felszámoljuk, pl. a II. évben plakát, a II. évben művészi grafikát és utána tanítanánk a tulajdonképeni grafikát. Eb­ben az esetben az általános főtanszakon.előkészítené a hallgatókat grafikára. , „ ernáth: Kekem semmi kifogásom a dolog ellen. ^ k Sándor: Az osztályok elosztását a tanárokkal kell elvégezni. encze: Ha ezt megcsináljuk, akkor erre nagyön gyorsan el kell határoznjjma- gunkat. Már készítettem előzetes számolást, ebben az esetben 1J hallgató jutna egy tanárra, rám és Pónyira 13-13 fő. Ez a létszám megközelítené az ideális növendéklétszámot. Természetesen szükséges, hogy az osztálybeosztás az összes tanárok bevonásával történjék. oz snyai: Kern helyes az iskolaév beindítása után ilyen feloszlást végezni, az év elején is sok baj volt. rnáth: Eléggé az elején vagyunk még az iskolai évnek. ncze: Ha megcsináljuk, akkor egy-ltét napon belül meg kell tenni. rtnyik: közölte azt is, hogy ha átmehet az általános főtanszakra, akkor ma­rad, ellenkező esetben kiválik az intézetből. Sándor: Nem akarok senkivel vitába szállni, de amellett maradói-., hogy a magam részéről Elfogadom Kádár kérését, de tökéletesen igazat adok Rozsnyai elvtársnak. Ha hozzájárulunk, akkor az a látszat lesz aláa? támasztva, hogy a grafika ,alórendeltebb a többi miivészi területeknél. Hn a magam részéről ezt tagadom, mert a művészet egy és oszthatatlan. A müvek a döntőek, melyek egyes műfajt képviselnek. rtnyik: , , • _ ' . ' ’ • v i M ikor fejeződik be a feladat az általános főtanszakon? ícze: Az I. évfolyamon szept. 20-án, de a következő feladat is egy hetes, a ír. évesek a következő héten. Tehát szept. 29-től kellene megkezdeni

Next

/
Oldalképek
Tartalom