Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - kari ülés, 1949-1950

1949. szeptember 21.

»elvetetett Budapesten, az Országos Magyar Képzőművészeti Főisko­lán az 1949.évi szeptember hó 21.-én tartott rendes Kari Ülésen.Jelen van­nak Pátzay Pál e.i.rektor elnöklete alattrElekfy Jenő prorektor,' Szónyi Istváp Beok And rás, Domanovszky Endre, Kapos Nándor, Dr.Rabinovszky Marius, Kro- osák Emil, Gerlóczy Gedeon, Pór Bertalan, Elekfy Jenő,Strobl Zsigmond,Bor- biró Virgil, Pap Gyula, Bencze László, Kmetty jánös,Bernáth Aürél éB Berény Róbert főiskolai tanárok .valamint a Felvételi Bizottság részéről Vince Ger­gely miniszteri biztos,Székely Lajosné főisk.hallgató»MEFE3Z megbízott és Marsovszky Endre főiskolai s.titkár. Elnök az illést megnyitja és megállapítja a határozatképességet a jelen üIób Jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri Bencze László éB Krocsák Emil tagokat. Majd felolvastatja a múlt ülés jegyzőkönyvét ' amely változtatás nélkül tudomásul szol­- - ■ -j- # ^ ' SECÜDFITKÁR ; ismerteti, hogy a Felvé­teli vizsgák Bzeptember hó 5-étől - 17-ig ’ . lebonyolításra kerültek.^ •' • \ VINCE GERGELY ismerteti a Felvételi Bi­zottság döntésétVés ez alapon a Kar a következő számmal szereplő Jelentkező­ket veszi fel az 1949/50-es tanév I,fél­évére; 151,57,235, 7,181,89,186,163,95.84, 119,183,178,179,233,252,215,228,148,64,205,247,214 169,177,182,196,241,258,153,146.58,229,230,195,1, 154,198,207,208,246,39,144,250,201,197,149,134,145 132,131,73,130,243,' 213,209,218,157,133,24,121,86, 112,77, 38, 54,11,217,51,99,90. A Kar felkéri rektort, hogy a felvételi határozatot jóváhagyás végett terjessze ' fel a Miniszterhez. • 3SGIDTITKftR : ismerteti a következő lélratokaTTmelyek a múlt Kari Ülés óta érkeztek: . ■ > . a. /240.055/1949.VI.sz leiratot, mel^ a rektori mandátumát további intéz­kedésig meghosszabbítja. b. /140-29/1949.V/l. szVleiratot • • ­moly az éberséggel kapcsolatban ad utasí­tásokat . C./270.812/1949 .VIII.sz.leiratot mely a román társintézetekkel való kapcso­lat felvételéről intézkedik. 1 / d./1040-Tak-12/1949. ein.sz.leirat * * * g Br.Takacs Menyhért főisk.r.tanár végelbánásé- ról. e./238.508/1949.VI.sz.leiratot,mely Koffán károly főisk.r.tanárnak 40 os tudo­mányos pótlék folyósításáról intézkedik. Ai.it I

Next

/
Oldalképek
Tartalom