Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola - Rektori tanácsülés, 1948-1949 (1-a-43)

1948. szeptember 23. / Rektori Tanács - Társadalomtudományi előadások ügyében a VKM leirata - VKM Király Zoltánnénak további betegszabadságot engedélyez - Kossuth Akadémia kérése egyes jelmezek kiadása iránt - Határozat a Dolgozók Délutáni Szabadiskolájával kapcsolatban - VKM leirata az Ifjúsági Intézőbizottságával kapcsolatban, amely a Főiskola szervezetét és működését bírálta

JL£-GJLM-£-0JUL Felvétetett Budapesten, az orsz.Magy,Képzőművészeti Főiskolán 1940,éri szeptember hó 23.- án: tartott Rektori Tanács ülésről* Jölen. van; nafc Pátzay pál e,i;rektor elnöklete alatt; Szőny 1 látván.* Barnáth Aurél, Bérény Róbért.Krocsak Emil és Oarlóczy Gedeon rektori tanácstagok, továb bá Dr.jCsarnyus Béla fői*k.fotitkár- és Ifarsovszky Endre. főiskolai s.tít kár. # ' Elnök az, ülést magnyitja és mag álla­pítja a határozatképességet majd felolvaatat­ja a múlt ülés jegyzőkönyvét -amely változtató* nélkül tudomá­sul szolgál. A Jelen, ülés jegyzőkönyvének hiteleai­­téaére falkéri Bernáth Aurél és Oarlóczy Ge­deon tagokat. N A P I R 3 IT D g F j, FŐTITKÁR^, ismerteti a 2>18.57^1948.VlT. V.K-W-sz .-leiratot a Társadalomtudományi ismer a­alV el ÍQ/^ooQ 4- oV>í3m A Tanáé* úgy határoz.* hogy a társa­dalomtudományi ismeretek gimií elő adások ftz l^és asyJW.évfoiyamban heti X órában, kötelezően) felveen­dők de a töbhiTSfftrlvenwiif­­vohettk. Az előadó ezenréiyére vo­natkozóan. a legközelebbi ülés ha­tároz . FŐTITKÁR; ismerteti a »18,563/1948.VlT. T.K.M.sz-ren'Ialetét.melyben Király Zoltánnénak további 3 hónaBi betegszabadságot engedélyez. —v l fvA. f^T, L. t*C< cJLa^U- . l *-VW. <kA-c Jtt (j **A~ , A tanáca a leiratban foglaltakat tudomásul veszi és felkéri rektofr hogy a szabadság lejártával neve­zettnek a Fő lakóiétól való áthe­lyezését kórjje a minisztériumtól. FŐTITKÁR; ismerteti a Kossuth Akadémia kérését a jelmeztár egyes darabjainak kiadása Uránt. A Tanács ^ - tekintettel arra*hog a Jelmeztár anyaga az elmúlt hábo rua időkben nagyrészt tiíekx ement - a kérelem teljesítését határozza el azzal* hogy az átadandó darabo kát az Akadémia letétként kezelje FŐTITKÁR; határozatot kór a Dolgozók Délutáni Szab ad iskolájának megnyitására vo­natkozólag, r 4 w t ó í m A Tanács felkéri rektort,hogy legközelebbi ülésre, a tanfolyam

Next

/
Oldalképek
Tartalom