Iparművészeti Akadémia / Országos Magyar Iparművészeti Főiskola - értekezletek, 1947-1948

1948. június 5.

v. Jegyzőkönyv Iá I / ik /' V' / •V készült 1948 évi junlus hó 5-én az ^Országos Magyar Iparművészeti Főiskola rendkívüli szakvezető tanári értekezletén. Jelen vannak: Kozma la jós Igazgat , elnök; Kaesz Gyula,Pál Lajos, Bortnyik áándor,Schubert Brno, Gáid or István, Borsos Miklós szakvezető ta­nárok, dr.Radák Albert titkár, Vargg József gondnok és Tarr Márta beosz­tott all. polg.isk. tanár'mint jegyző. Elnök üdvözli a megjelenteket, az értekezletet megnyitja. Felkéri a titkárt adja e\Lő a növendékek kéréseit és Ismertesse a növendékek bead­ványait* • / : r , , / A titkár az Ifjúság következő kéréseit, beadv anyait terjeszti az értekezlet elé: < 1./ A junlus 1-én tartott szakvezető tanári értekezlet a tanévzáró ünnepélj időpontját folyó hó 15-én d.e. lo órábai állapította meg. Az ifjúság kéri, hogy a hivatalos évzáró ünnepélyt d.u. az ifjúság által rendeződné nép­ünnepély előtt tata ük. Az értekezlet ifjúság kérését jó­váhagyó an tudomásul veszi és úgy határoz^ hogy a hivatalos ünnepély fül- 15-én d.u. 5 órakor lesz. Ő./ Horváth Éva a ksrámikai szakosztály I. évfolyamú hallgatója engedélyt kér, hogy a kollokviumait" asptember hónapban,tehesse le. Az értekezlet határozata: engedélyozhető. * ' { t ^ S * 5./ Símé János az Iparművészeti Iskola VI. évfolyamú hövendéke átminősí­tését kéri a Főiskola III. évfolyamára. i <> . • * a' w Az értekezlet Határozatai kérése nem telje­síthető* <­, 4. / Kolozsvári Bálint, Lantos L. Markos Judit és Papp Tamás a grafikai d, szakosztály I. éves hallgatóinak kérése a tanévvégi rostád ássál kapcso- latban.A két részre osztott grafikai szakosztály színvonalkülönbségére való tekintettel a két osztályt egybevetve ismételten bírálják cd kik azok, akik nem alkalmasak a továbbtanulásra. . Több hozzászólás után az értekezlet úgy ha- * tároz, hogy Borfcryik S ndor szakoszt ály ve­"s : - zető tanárés az■Igazgató átnézik és felül­é. V 'vizsgálják az I. éves grafikus hallgatók munkait és eldöntik a rostálást. ­5. / Az ifjúsági s z akire b Íz ott i értekezlet javaslata az évvég 1 jutalmazások­ról. É i Schubert Ernő tanár: a jutalmaz ásn d Irányelv csak a pedagógiai elv lehet, a jutalmazott további munkánk eszköze.Felsőfokú művészeti intézet vagyunk, itt a tehetséget kell jutalmazni. Az ifjúság javaslata alapján dönteni nem lehet. ' ' v Bortryik S ndor tanár: az I. és II. évesek egyenlő eséllyel és ogyütt- birálandók el, ha igen át kell nézni mind a két évfolyam munkáit. Pál Lajos javaslata, az ifjúság ne a szakvezetői értekezletnek, ha­nem a szakosztályi értekezletnek tegyen javaslatot .A szakosztályi érte-

Next

/
Oldalképek
Tartalom