Iparművészeti Akadémia - értekezletek, 1946-1947

1946. szeptember 26.

Jelen vannak: D£. Pogány Károly miniszteri tana sós,miniszteri biztos, Kozma Lajos igazgató, Kaesz Gyula, Pál Lajos, Schubert Ernő, Gádor István, Konecsni György és Borsos Miklós tanárok. A feljegyzést Dr. Radák Albert titkár vezette. Dr. Pogány Károly miniszteri ®anácía<?s, be je lenti, hogy az Iparművészeti Akadémáira vonatkozó összminiszterl rendelet még miwájfr nem jelent meg de reméli,hogy a napokban már elintéződik a kérdés. Nehézségek vannak a Szépmüves Líceummal kapcsolatban is. A polgáqmegt^Lp ugyanis i^ji-a-alá az erre vonatkozó rendeletet az általános* rendelet még nem jeloriífc*.'***^'. A Miniszter Ur a 103.756/1946.számú rendelettel 10.120 Forintot utalványozott az Iskolának üvegezésre és berendezések pótlására. Javaslatot kér ez összeg felosztására vonatkozólag. Több hozzászólás után az értekezlet úgy határoz,hogy az összegne 75 %-á.t üvegezésre,a többit pedig a szakosztályok között arányo­san felosztva, felszerelések pótlásárg?fordítja. Kaesz Gyula tanár bejelenti,hogy az iskola üvegezésére vonatkozólag a tervet elkészítette,az üvegezendő ablakokat felmérte és ennek alapján az üvegezést fokozatosan elvégeztethetjük. Egyben ajánlj hogy az értekezlet tagjai együttesen szemléljék meg a termeket a be üvegezés szükséges3égi sorrendjének megállapitasa céljából. Schubert Ernő tanár megemlíti1^ hogy az iskola épületében működő ideigle­nes internátusnak szüksége volna két petroleum főzőre, valamint mosdó-felszerelésre. Javasölja,hogy a kiutalt összegből szerez­zük be ezeket a felszerelési tárgyalhat . Az értekezlet a javaslatot elfogadja. Kozma Lajos igazgató indítvány ózz a, hogy minden szakvezető tanár készít­sen egy listát a saját szakosztályán szükséges üvegezésekről, felszerelésekről és javítási szükségletekről. dr^frog isfty-Károly minis zte ri-blztoa- ezzel kapcsolatban meg jegy zi,hbgy az iskola épületének helyreállításáváL és a belső berendezések pótlásával kapcsolatban egy újjáépítési tervet kell készítenünk, melynek keretében az épület állagát képező javitási munkák,asz­talosmunkák, javítások és hiányok pótlása, végül a felszerelési tárgyak és a tanításhoz szükséges anyagok pótlása,illetve beszer* zése bennfoglaltatnak. Az értekezlet folyamán felmerül a rendelkezésre álló tanter­mek és helyiségek legcélszerűbb felhasználásának kérdése. Pál -^ajos tanár javasolj a,hogy ezt a kérdést úgy állítsuk be a készetndő munkatervbe, állapítsuk meg mi hiányzik és mi azrr. ideális taní­tási keretben a szükséges ebből a szempontból. H a a tanítás szempontjait hozzuk előtérbe, akkor első helyen áll a helyiségek helyreállítására vonatkozó terv, a másodj helyen a felszerelési,és leltári tárgyak pótlása, végül a tani- táshoz szükséges fogyó anyagok beszerzése. Pr/^gflny Károly-« továbbiakban a tervbe vett akadémiai tantárgyak felosztására vonatkozólag kér javaslatot. A tanterv végleges elkészítése után az Akadémiára vonatkozó ismertetést ki fogjuk nyomtatni. Ezután a tantárgyakra vonatkozó tervezetet veszi tárgyalás alá az értekezlet. Ezzel kapcsolatban a miniszteri biztos kéri a szakvezető tanárokat,hogy a tantárgyak mikénti szétosztására mielőbb tegyenek javaslatot. [ A ) j Feljegyzés az Iparművészeti Akadémia tanári testületének 1946. szeptember 26.án tartott összejöveteléről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom