Országos Magyar Iparművészeti Iskola - értekezletek, 1945-1946

1945. október 2.

Jegyzőkönyv. Készült sz Orsz. Magy. Iparművészeti Iskola tanszemélyzetének 1945. október hó 2-án tartott II. rendes üléséről. Jelen vannak: Pál Lajos mb. Igazgató elnöklése alatt Antal Dezső, Dlósy An­tal, Erdey Dezső, Gádor István, Györgyi Dénes, Kacziány Aladár, Keesz Gyula, Kajdy Emil, dr. Kádár Zoltán, Köpeczi Bócz Astván, Leszkovszky György, Mináry Pál, Molnár Béla, OhmannBéla, Rovátkay Lajos, Sárkány L°ránd, és Zrinszky József tanárok, továbbá, Batta György, Hajdú Erzsé­bet, Kis László, Mohácsi Astván, Molnár LászIóné Botfalvi Ilona, Nyíri László és Zölley Gyula szakoktatók. A jegyzőkönyvet General Miklós titkár vezeti . 1. / Az elnök s megjelentek üdvözlése után megnyitja az ülést. 2. / A jegyzőkönyv hitelesítésére Rovátkay Lajos' és Sárkány L°ránd r. tanárokat kéri fel. 3. / Az elnök közli, hogy Ifleiohlnger Károly és Domanovs zky Endre r . tanár más­irányu elfoglaltságUK miatt kimentették magukat,^ Haranghy ■ Jenő r. tanár 1945. julius 6-a óta még mindig politikai rendőrségi letartóztatásban vap, a múlt évben katonai szolgálatra bevonult: lanesik Mihály, Molnár László és Molnár Elek r. tanárok, valám*ntReményi JőzseT altiszt sorosáról nincs, semmiféle adat vagy hir. Tudomásul szolgál. 4. / Az elnök szükségesnek tart*, hogy s mellék- és kiégészito-tantárgyak tan­terve az egyes szaktárgyak különleges követelményeivel összhangba hozas­sák. Felkéri a mellék- ás kiegészítő-tantárgyak tanárait, hogy az egyes szaktanárokkal keressék e tekintetben az érintkezést és az érdemi megálla­podást . tudomásul szolgál. 5./ Az elnök ismerteti az iskola-épület, a tantermek helyreállítási munkálata­inak az eddigi lefolyását és további munkarendjét. Kéri a tanári kart, hogy az előadótermek kijelölése körül nehézségeket fogadja megértéssel. Az iskola valóban kivételes elbánásban részesült eddig, ez tette lehető­vé, hogy az iskola kielégítő körülmények között nyithatta meg az 1945/46. tanévet. Az előadótermek részletes kijelölése után a tanári kar a bejelentést tudomásul veszi, 6. / Az elnök az egyes szaktárgyakkal kapcsolatos " technológia w tanításának kérdése, illetőleg megvitatására tér át. A technológia tanítását a délutá­ni órákra kellett az órarendbe illesztenie, mert sz elosdótsnárok több­sége " külső B szakemberekből áll, akik a délelőtti órákban főszolgáleti^ helyükön vannak elfoglalva. Előadja még, hogy az ötvös-technológia előadá­sára még mindig nem sikerült megfelelő óraadó-tanárt találni, de reméli, hogy az épen folyamatban lévő tárgyalás kedvező eredménnyel fog végződni. Tudomásul szolgál. 7. / Az elnök beható tárgyalás alá bocsájtja a hideg idők beálltával kapcsolatos teendők kérédését. Legcélszerűbbnek azt tartja, ha a növendékeket az egyes szaktanárok összeköttetéseik révén megfelelő műtermekbe, műhelyekbe juttat­nák be a kényszerű téli szünet tartamara. yt'fo /L] C ^ ^/ £ / "33- . st— h 51 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom