MNL-OL-XIX-A-83-b 3086-3150/1959

3086/1959. A termelőszövetkezetek megszilárdításával kapcsolatos 1959. évi intézkedések

MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY Szigorúén titkos! Kizárólag személyes használr-tra ! Készült: 150 példányban. . .tLO ........... sz.példány, Ka piák: a Kormány tagjai.---- MBzKP.KV'. Irodája 5o pld. Ko rmány Titkársága Taná­csi VB’. Osztálya, 3o pld. A Magyar Forradalmi Munkás-Faraszt Kormány 5o86/1959.sz. határozata a termelőszövetkezetek megszilárdításável kapcsolatos 1959. évi intézkedésekről. A Kormány megállapítie, hogy 1959. első negyedében a falu szo­cialista átalakításában jelentős előrehaladás történt. A munkás- hatalom megvédése és megszilárditása mellett az utóbbi két és fél esztondoben ez a legkiemelkedőbb társadalmi eseménye a szo­cialista országépitésnek. Ennek fő forrása a meglévő termelőszö­vetkezeteink sok éves munkája, a párt és szövetkezeti aktivistá­ink álhatatos felvilágositó tevékenysége mellett a Magyar Szo­cialista Munkáspárt és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány jó. átgondolt, következetes politikája, amelynek alapján a paraszt­ság körében megerősödött a párt ss a kormány iránti bizalom, megerősödött a munkás-paraszt szövetség. Az év első 3 hónapjában a termelőszövetkezetek összes földterü­lete csaknem 2.3 millió kát,holddal, ezen belül a szántóterület mintegy 1,9 millió kát.holddal növekedett. Ez idő alatt 296.000 család, 354.000 tag lépett a termelőszövetkezetekbe. A szocia­lista szektor aránya az ország szántóterületéből 49,1 ra. ezen belül a termelőszövetkezet ■ aránya 34,7 1°-ra emelkedett. Most és az elkövetkezendő hónapokban fő feladat az év elején elért nagyszerű eredmények megszilárditása: az ui és jelentő­sen kibővült termelőszövetkezetek gazdálkodásának megalapozása. A megszilárditás kedvező feltételek kozott indult, a termelőszö­vetkezeti parasztok munkakedve országszerte jó. A termelőszövetkezetek az őszi kalászosok ápolását nagyrészt be­fejezték.. Egészséges - népgazdasági szempontból is előnyös - tö­rekvések tapasztalhatók a vetésszerkezet kialakításában. Kedvező MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom