MNL-OL-XIX-A-83-b 3603-3635/1956

3603/1956. A Sztálinvárosi Szalmacellulózgyár tervezési feladatának jóváhagyásáról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA A Határozatok Tára nem közli; Készült; »*.. ' példányban ..mmUuU.Usz, példány Kapják; a Minisztertanács elnökségének tagjai, MDP. Ipari osztály, MIIP, üterv- és Pénzügyi osztály Bebrits Lajos elvtárs 3, Bognár József elvtárs 2, Czottner Sándor elvtárs 3, Csergő János elvtáxs 4- Matolcsi János elvtárs 3, Nagy Józsefné elvtársnő 2, Olt Károly elvtárs 2, Pogácsás György elvtárs 3, Vas Zoltán elvtárs Troutmann Rezső elvtárs Péter György elvtárs Halász József elvtárs Tauszk György elvtárs Sásdi István elvtárs A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 36o3/IX.29./1956.sz. határozata A Sgtálinvárosi Szalmacellulózgyár tervezési feTudatának .jóváhagyásáról!, 1, / A Minisztertanács a Sztálinvárosi Szalmacellulózgyár ipari tervezési felad datát a mellékletben foglalt adatok alapján — az Országos Építésügyi-Hiva­talnak a'tervezési feladathoz tett észrevételei figyelembevételével — jó­váhagyja, 2. / A Szalmacellulózgyár nyersanyagszükségletét elsősorban rizs és repceszal­mávnl kell biztosítani, A szalmabegyüjtésnek konstrukciós, technikád, ár, valamint szállítási kérdéseire vonatkozó javaslatokat a könnyűipari minisz­ter, a Pénzügyminisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Állami Gazdaságok Minisztériuma, Országos Tervhivatal és a SZŰVOSZ bevonásával 1956, decem­ber 31«-dg dolgozza ki, A SZÖVOSZ elnöke a begyűjtés, bálázás és szállítás munkáját ennek alapján úgy s zervezze meg, hogy az üzem megindításakor már megfelelő készletek áll­janak rendelkezésre, 3»/ Az Országos tervhivatal elnöke a II, ötéves terv összeállitása során a lé­tesítmény ke rét szükségle tét a.z alábbi bontásban irányozza elő; MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom