MNL-OL-XIX-A-83-b 3036-3070/1956

3036/1956. A magyar-angol árucsereforgalmi és pénzügyi tárgyalásokról

1 82968 magyar népköztársaság MINISZTERTANÁCSA Szigorúan titkos 45 példány számú példány Készült 4-5 példányban. 1 Kapják; Elnökség tagjai, Antos István elvtárs, Béréi Andor elvtárs 6 pld, Boldóczky János elvtárs 3 pld. Háy László elvtárs 2 pld,- Házi Árpád elvtárs 5 pld! Olt Károly elvtárs 2 pld. Halász József elvtárs, Tauszk György elvtárs. A Magyar népköztársaság Minisztertanácsának határozata a magyar—angel árucsereforgalmi és pénzügyi ~ tXrg8áadTs~olor o T. A Minisztertanács a 4434/IX.23./1955. számú határozatát, valamint 1955. november 19—i elnökségi ülésén hozott, de Írásban ki nera adott határozatát a következőkkel egészíti ki. 1./ A Minisztertanács felhatalmazza a Londonba kiküldött kereske­delmi és pénzügyi delegáció vezetőjét, hogy olyan megállapo­dást tárgyaljon le és Írjon alá, amely a./ a^magyar kötvényadósságon kivüli minden angol igénykate­gória teljes és végleges rendezése esetében legfeljebb 6,5 millió L /214 M DPt/ globális összeg fizetését Írja elő; amennyiben a tárgyalások eredményeképpen egyes egyéb igénykategóriák kihagyandónak mutatkoznának, az elválla­landó fizetési kötelezettség összege arányosan csökken­tendő; nem hagyható ki azonban a globális megállapodásból . a háborús károk rendezése; b^/ lehetőleg 5 évre szól; e./ a megállapodáson alapuló kötelezettség kiegyenlítését 1956-50 évekre a magyar-angol árucsereforgalomban lebonyo­lított tényleges magyar exportból eredő fontbevétel leg­feljebb 7 %-ában állapítja meg; d./ az 1961-től kezdődő kiegyenlítési mód megállapítására tárgyalási kötelezettséget irányoB elő. 2,/ Törekedni kell a megállapításra kerülő fizetési kötelezettségek egy részét átutalásra nem kerülő belföldi kifizetésként forint­ban teljesíteni; ebben az esetben a kihasitás 7 %-nál alacso­nyabb legyen. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom