MNL-OL-XIX-A-83-b 3001-3035/1956

3001/1956. A villamosenergia-elosztó vállalatok műszaki és vezető adminisztratív dolgozóinak premizálása

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA SZIGORÚAN TITKOS! A Határozatok ..ára nőm közli.-Készült 45 példányban. ,,.r példány. Kapják; Gero Ernő elvtárs, Apró Antal elvtárs, Jrdei úerenc elvtárs, Hidas I. tván elvvárs, Mekis József elvtárs, Szabó Gergely elvtárs, Czottner Sándor elvtárs, /2/ H lás", Józ .ef elvtár , P pp látván elvtárs, S/'-.sz, Márton elv társ, Kiss Árpád elvtárs, /2/ Béréi Andor elvtárs /6/ Olt Károly elvtárs /2/ Házi Árpád elvtárs /2/ A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 3ooI/I.2,/1956. számú határozata a villamoaenergiaelosztó vállalatok műszaki és vezető adolniszt- rativ dolgozóinak premizálásáró 17 A biztonságos és gazdaságos energiaszolgáltatás fokozása, az önkölt­ség csökkentése ás a termelékenység emelése érdekében a Miniszter- tanács az alábbiakat határozza: 1./ A Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium felügyelete alá tarto­zó villamosenergiaelosztó vállalat /a vállalatok irányítása alá tartozó erőmüvek nélkül/ műszaki és vezető adminisztrativ dol­gozóit /továbbiakban; dolgozók/ prémiumban lehet részesíteni: a. / az üzemzavar következtében kiesett villamosmunkának a mi­niszter által megállapított szinten való tartásáért, illet­ve csökkentéséért; b. / a vUlamosenergiaelosztás /áramvásárlás, fejlesztés és érté­kesítés nélkül/ költségtervének teljesítéséért, illetve csök­kentéséért; c. / a felügyeleti hatóság által a vállalatok részére megállapí­tott és a különböző munkakörökben dolgozók által befolyásolt tervek /pl.TMK terv, műszaki szemleterv, műszaki intézke­dések terve, építőipari termelési programra, stb,/ teljesí­téséért. MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom