MNL-OL-XIX-A-83-b 4326-4360/1955

4326/1955. A bányász és egyéb dolgozók építési kölcsönakciójának rendezéséről

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA Szigor an titkos : ■* ■ ) f » -A. -V K* ') ti x é Készült s-i „példányban,, . „*}. „számú példány« A Határozatok Tára nem közli„ Kapják;Gero Ernő elvfcárs, Ap r ó Anta1^ eIvtárs, Hidas István elvtárs, Mekis József elvtárs, Szalai Béla elvtárs, Antos István elvtárs, Béréi Andor elvtárs. Czottner Sándor elvtárs, Ült Károly elvtárs, Szabó János elvtárs, Szijártó Lajos elvtars, Gzakó,Kálmán elvtárs, Házi Árpád elv társ, Péter György elvtárs, Halász József elvtárs, Papp István elvtárs, Tauszk György elvtárs, Ettig László elvtárso A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 4326/YIII.3. . /1955.SZ. határozata a bányász és egyéb dolgozók építési kölcsön- akcjójának rendezéséről. 1. / A Minisztertanács a pénzügyminiszternek a bányász és egyéb dolgo­zók építési kölcsönakciójanak rendezéséről szóló előterjesztéset nem fogadja el. ^Megállapítja,^ hogy az előterjesztés nem tárja fel az építési akciók lebonyolítása során előforduló hiányosságokat, nem tartalmaz javaslatot a költségtöbbletek fedezetére, illetve a keret túllépéséért és egyéb hiányosságokért felelős személyek fe- lelősségrcvonására „ 2. / A Minisztertanáos utasítja az ÁEK elnökét: vizsgálja meg, hogy az egye3 minisztériumok hogyan hajtották végre a különböző építési kolcsäiaksiokra /ideértve a falusi lakóházépítési akciót is/ vonat­kozó minisztertanácsi határozatokat* Az AEK elnöke a vizsgálat so­rán állapítsa meg, hogy a./ milyen mértekben szolgálta a kölcsönakció a Minisztertanács ál­tal kitűzött,célok - elsősorban üzemi dolgozók helybenlakásá­nak - megvalositását, milyen visszaélések történtek az építési kölcsön Juttatásóknál; MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom