MNL-OL-XIX-A-83-b 4086-4114/1955

4086/1955. Az 1954. évi varsói nemzetközi geodéziai értekezlet határozatának jóváhagyásáról és végrehajtása feltételeinek biztosításáról

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA T 1 t k O . 'i A Határozatok kára nem közli! ■Készült 4J példányban 40 . • * ♦a jzanu példány ü 0 45798 Kapj a: (erő Ernő elvtárs, 3 Hegedűs András elvtárs, npró Antal elvtárs,h Hidas István elvtárs, J" Hata István elvtárs, 2 pl*£-> Matolcsi János elvtárs, ' I£DP Központ Adminisztrativ o, Béréi Andor elvtárs, 3 pl/0”'2 Boldoczki János elvtárs, 2 pla/j-*y Olt Károly elvtárs, 2 pl*'r~<g Ozakó Kálmán elvtárs, Házi Árpád elvtárs, 2 pl»2íf”'/? Váh.1 Miklós elvtárs, 2 pl( Szabó Gergely elvtárs, Solt Lajos elvtárs, ’3 Tauszk György elvtárs, Gábor Mátyás elvtárs, Ettig László elvtdrs, “'26 Pásztor István elvtdrs, i ? Horváth Lajos elvtárs» 7 y A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTldRTANÁCSÁNAK 3 0 31 4 086/IH.15./1955 számú Katar ózata az 1954« évi varsói nemzetközi geodéziai értekezlet határozatának j óvdhagyásdról és végrehajt ás a félté to leinek bizto sitásáról« A Minisztertanács a Szovjetunió, a Kinai Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Csehszlovák Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság geodéziai szolgálatainak Varsóban 1954. évi október 17-től október 28-ig megtartott értekezletén hozott határozatokat /a továbbiakban: varsói határozat/ jóváhagyja és megbizza a külügy­minisztert, hogy erről az érdekelt országok kormányait tájékoztassa* Egyben a varsói határozat végrehajtásának biztosításaképpen az alábbi­akat rendeli: 1,/ A honvédelmi miniszter az Állami Földmérési és Térképészeti Hiva­tal elnökével a varsói határozatban foglalt feladatokat a katonai, valamint a polgári geodéziai és térképészeti szervek között meg­felelően osszák el és azoknak határidőben való végrehajtására együttesen dolgozzanak ki 60 napon belül évenkinti részletezés­sel ütemtervet és műszaki végrehajtási utasítást* L MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom