MNL-OL-XIX-A-83-b 3036-3045/1955

3036/1955. 1955. évi állami költségvetésről

V * 4o866 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA , zigoruan titkos! Kés zült: IOO példányban c •»««o nz .példány« *j , A Határozatok Tára nem közli. Kapják: A Minisztertanács tagjai Antos István elvtárs Varga Edit elvtársno Péter György elvtárs Szabó Gergely elvtárs Tauszk György elvtárs Varga Sándor elvtárs Ettig László elvtárs Boress Béla elvtárs 4 >4, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁC SÁNAI 3036/IV.13./1955 számú határozata V'í-V'té­az 1955, évi állami költségvetésről. 1./ A Minisztertanács az 1955 évi állami költségvetés bcvtételi oldalát 46,565.216 ezer Ft-ban, a kiadások főösszegét 45 o61.37I ezer Ft-ban, a költségvetés feleslegét l,5o3.845 ezer Ft-ban állapitja meg. 2./ A Minisztertanács felhívja valamennyi miniszter figyelmét arra, hogy az 1955.évi népgazdasági terv és az állami költségvetés megvalósítá­sának legfontosabb előfeltétele az önköltségcsökkentési feladatok ma­radéktalan végrehajtása és ezzel együtt az állami költségvetéssel szem­ben fennálló kötelezettségek teljesítése. Ezért a termelési tervek vég­rehajtása mellett különös súllyal kell kezelni minden területen, de különösen a Kohó- és Gépipari Minisztérium és az Építésügyi Miniszté­rium vállalatainál, valamint az állami gazdaságokban az önköltség csök­kentését* A legerélyesebben fel kell venni a harcot mindenütt a laza béralapgazdálkodás, az anyagpazarlás, az adminisztrációs létszám és költségek felduzzasztása ellen. Fokozottabban kell érvényesíteni az operativ önállóságot, érdekeltséget, de a felelősséget is az önkölt­ségcsökkentési feladatok végrehajtásában. 3./ A Minisztériumok az 1955 évi költségvetés végrehajtása során fokozottabb takarékosság érvényesitésévol támasszák alá a népgazdasági terv telje­sítését. Ennek érdekében a Minisztertanács a következőket határozza. a./ A pénzügyminiszter az O.T. elnökével együtt május lo-ig tegyen je­lentést a Minisztertanácsnak, milyen intézkedéseket tett, illetőleg javasol a költs-' otési kiadások további lényeges csökkentése és a bevételek növelése érdekében. Ennek során különösen vegye figyelem­be- a lazán tervezett vállalati bevételi előirányzatok, elsősorban a forgalmi adó összegének a népgazdasági tervekkel összhangban tör­ténő, legalább 5 - 600 millióval történő emelését. 3 MNL OL XIX-A-83-b

Next

/
Oldalképek
Tartalom