Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1940-1944

K_1973.0240.1

/Dr.Gámenczy Béla fáv.közellátási tanácsg^gjü^temé BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS POLGÁRMESTERE ww 1941. Január 13. K— 316 1941—Vili. szám. Élelmiszerkészletek korlátozása háztartásokban és vendéglátóipari üzemekben. » A m. kir. minisztérium 280/1941. M. E. számú és a fentiekre vonatkozó rendeletével kapcsolatban az alábbiakat teszem közzé: I. A legnagyobb készletek: a) A háztartásokban tartható legnagyobb kész­letek 1941. évi január hó I. és április hó 15. napja között a rendelet hatálya alá vont élelmiszerekből személyenként a következő: rr Városi Őstermelői háztartásokban Búzaliszt ......................................... 25 kg 110 kg Ebből 0-ás liszt...................... 5 ,, 10 „ Szárazfőzelék (bab, borsó, lencse) 2 ,, 5 ,, Zsír vagy szalonna vagy háj 3 „ II ,, 1941. évi április hó 15. napja után a háztar­tások a fenti készleteknek legfeljebb csak a felét tarthatják birtokukban, 1941. évi augusz­tus hó 15. napja után pedig 1940. évi termésű élelmiszerkészletiik egyáltalán nem lehet. Mezőgazdasági háztartások a fenti készleteken kívjj# még annyit tarthatnak birtokukban, amennyi a vetőmag- szükségletük és amennyi a gazdaságban alkalmazott mun­kások szokásos élelmezésére szükséges. b) Vendéglátóipari üzemek csak annyi készletet tarthatnak birtokukban, amennyi az a) pont alatt felsorolt terményekből az 1940. évi átlagos vendégforgalmuk alap­ján számítva üzemük szükségletét 1941. évi augusztus hó 15. napjáig fedezi. 1941. évi április hó 15. napja után az így kiszámított készletnek legfeljebb csak a fele lehet birtokuk­ban, 1941. évi augusztus hó 15. napja után pedig 1940. évi termésű készletekkel a fenti élelmiszerekből egyáltalán nem rendelkezhetnek. (Például: Ha egy vendéglő fehérliszt felhasználása 1940. évi január I.—augusztus 15. között 600 kg volt, úgy 1941. évi április 15-ig 600 kg, április 15. napja után pedig csak 300 kg fehérlisztet tarthat készletben.) c) Tengeriből az állattartó háztartások (vállalatok) csak annyit tarthatnak birtokukban, amennyi a tartott állatok takarmányozására 1941. évi november hó I. napjáig elenged­hetetlenül szükséges. ■ . lási Urlap“-ot vesz át és azt személyazonosságának le­igazolása után a helyszínen kitölti. írni nem tudók helyett az üzletvezető tartozik az űrlapot a fél bemondása alapján kitölteni. A kitöltött űrlapot a fél aláírása után az üzlet vezetője aláírásával látja el és azokat naponként gyűjtve a főüzlethez továbbítja. A főüzlet levelezőlapon értesíti a felajánlót, hogy fölösleges élelmiszerkészletét melyik napon és hol veszi át megvásárlásra. A készlet felajánlója a kijelölt helyen és időben tartozik a felajánlott felesleget készpénzfizetés ellenében átadni. A Községi Élelmiszerárusító Üzem és Köztisztviselők Fogyasz­tási Szövetkezete az átadott árukért a hatósági árat, 3% kezelési költség levonásával a helyszínen kifizetni tartoznak. Ha az ár tekintetében vita merül fel, az áru a felajánló birtokában marad, tartozik azonban úgy a felajánló, mint a felvásárló üzlet az esetet 24 órán belül a polgármesteri Vili. ügyosztálynak (IV. kér., Harisbazár-köz 5., félemelet) írásban bejelenteni. Ha valamelyik fél a bejelentést elmu­lasztja, az ár feletti döntés meghallgatása nélkül fog meg­történni. A polgármester döntése alapján úgy a felajánló, mint az átvevő üzlet az áru átadását, illetőleg az ár kifizetését 3 nap alatt teljesíteni tartozik. III. Ellenőrzés. A kormányrendelet intézkedéseinek betartását a m. kir. közellátási miniszter nyilt rendelettel el­látott közegei, továbbá a Székesfőváros igazol­vánnyal ellátott tisztviselői ellenőrzik és ebből a célból a háztartások és üzemek készleteit meg­vizsgálhatják és házkutatást is tarthatnak. Az ellenőrzés foganatosítására szükség esetén karhatalom is igénybe vehető. 111. Büntető rendelkezések. II. Fölöslegek beszolgáltatása. Akinek az I. alatt felsorolt élelmiszerekből az ott meghatározott legnagyobb készleteknél nagyobb mennyiség van a birtokában, köteles azt a rendelet kihirdetésétől számított 8 napon belül, illetőleg 1941. évi április hó 15-től számított 8 napon belül, időközi megszerzés esetén pedig a megszerzéstől számított 8.napon belül a Községi Élelmiszerárusító Üzem, vagy a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete bármelyik üzletében megvételre felajánlani. A felajánlás akképen történik, hogy a fölösleggel rendelkező háztartás feje (főbérlő), vagy vendéglátóipari üzem tulajdonosa a fenti üzletek bármelyikében „Felaján­Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendel­kezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a jelen rendeletnek a termények és termékek tárolására, vagy azok forgalmának korlátozására vonatkozó rendel­kezéseit megszegi vagy kijátsza. Azt, aki a kihágás felderítése körül különös érdemet szerzett, a közellátási miniszter — kérelemre — a lefolytatott kihágási eljárás során elkobzott termény vagy termékekérté- kének egyötöd részéig terjedhető jutalomban részesítheti. A beszolgáltatandó élelmiszerek beszennyezése, emberi táplálkozásra alkalmatlanná tétele, vagy szennyes burkolatban való beszolgáltatása az 1876. évi XIV. t.-c. szerint közegészség elleni kihágás. Az ilyen élelmiszer elkobozható. % oá'.­/ / Felelős kiadó: Dr. Rosta János tanácsnok. Budapest székesfőváros házinyomdája 1941 — 481 Felelős nyomdavezető: Kurfürst István vezérigazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom