Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1925-1939

K_1971.1074.1.3

1926 december 24. Hz általános, fényűzési, állat- és cuMpaforgolmi odó 1927. évi január hó l-étöl pengőértéhben való lerovása. A m. kir. pénzügyminiszternek 1926. évi 167.000. számú rendelete alapján a tanács a következőket teszi közhírré: 1. Az 1927. évi január hó l-ső napjától kezdve az általános, fényűzési, állat- és cukorrépaforgalmi adóknál a pengőértékben való kötelező számítás lép életbe, ennélfogva 1927. évi január hó l-ső napjától kezdve az általános, fényűzési, állat- és cukorrépaforgalmi adók és az ezekkel kapcsolatos adópótlékok, felemelt adók, pénz­bírságok, valamint pénzbüntetések megállapítása, lerovása, kiszabása (előírása), befizetése, könyvelése és beszedése kizárólag pengő (P) és fillér (f) értékben történik. 2. A koronának az I. pontban foglalt rendelkezés következtében pengőre való átszámításánál 12.500 K-t egy pengőnek kell számítani. Az átszámítás eredményeként mutatkozó pengőösszeget általában kerek filléres összegre, az 1926. évre megállapított és a fennálló rendelkezések értelmében az 1927. évre változatlanul hatályban tartott átalányösszegek átszámításánál pedig kerek 10 filléres összegre kell — mindig lefelé — kikerekíteni. 3_. Az 1. pontban foglalt rendelkezések következtében az adózók­nak mindazokat a könyveket és feljegyzéseket, amelyeknek vezetését az általános rendeletek, vagy az egyes adózók részére kibocsátott külön határozatok az általános, fényűzési és cukorrépaforgalmi adóval kapcsolatban kötelezővé tették, 1927. évi január hó 1-től kezdve pengöértékben kell vezetniök. így nevezetesen az általános forgalmi adónak bélyegjeggyel való lerovására szolgáló s a napi bevételek tételes feljegyzését tartalmazó pénztári könyvet, a fényűzési forgalmi adó helyes lerovásának elbírálásához szükséges raktárkönyveket, a bárcákat, bevallási és kasszaíveket, a cukorrépaforgalmi adó lerová­sával kapcsolatosan előírt feljegyzéseket stb■ 1927. évi január hó 1-től kezdve pengöértékben kell vezetni. 4. Az adózóknak az általános, fényűzési és cukorrépaforgalmi adó lerovásával kapcsolatban beadandó bevallási íveket, valamint az általános és fényűzési forgalmi adó lerovásával kapcsolatban az árúk behozatalakor kitöltendő árúbevallásokat, az árúknak külföldre való szállításának igazolása céljából kiállítandó bejelentéseket, bevallásokat I927. évi január hó l-től kezdve pengőérték feltüntetésével kell benyújtani, illetve kiállítani. 5. Az állatforgalmi adó lerovása céljából a marhalevél-kötelezettség aláeső állatok átruházása esetén a vételárat, az állatforgalmi értékét, vagy az átruházott állat után kapott ellenértéket I927. évi január hó l-től kezdve szintén pengőértékben kell bevallani. 6. Az I. pontban jelzett időponttól kezdve pengőértékben kell kiszámítani s a fennálló rendelkezések szerint bélyegben leróni, illetve készpénzben befizetni az adózóknak minden olyan forgalmi adót, mely esedékességekor külön fizetési meghagyás, vagy felhívás bevárása nélkül rovandó le, illetve fizetendő be. 7. A fizetési meghagyással, vagy határozattal még papírkoronában kiszabott és 1926. évi december hó 3l-ig be nem fizetett forgalmi adókat s ezekkel kapcsolatos felemelt adót, adópótlékot, pénzbírságot, rendbírságot és pénzbüntetést az adózók, 1927. évi január hó l-től kezdve, külön felhívás vagy értesítés bevárása nélkül megfelelő pengőösszegre tartoznak átszámítani és pengőértékben tartoznak befizetni. 8. A koronaértékü bélyegjegyek a forgalmi adók lerovására I926.évi december hó 3!-ike után is további intézkedésig felhasználhatók. 9. A még felhasználható koronaértékű bélyegjegyek annyi pengő-, vagy fillérértékű bélyegjegyeknek számítanak, amennyi értéket a rajtuk jelzett koronaösszeg 12.500-zal való osztás után ad. 10. A ma forgalomban lévő koronaértékű forgalmi adóbélyegek pengőértéke tehát a következő: 60.000 K-ás bélyeg értéke 30.000 10.000 5.000 n j j n j > 3 5 53 4 P 80 f 2 „ 40 „- „ 80 „ - „ 40 „ 1.000 K-ás bélyeg értéke 500 300 100 50 59 3 3 5 9 33 5 9 5 5 3 5 33 93 3 5 39 8 f 4 „ 2-4 f 0*8 „ 0-4 „ II. Figyelemmel arra, hogy a 300, 100 és 50 K-ás bélyegjegyek pengőértékre való átszámítása törtet eredményez, ezeket a bélyegjegyeket együttesen és oly módon célszerű felhasználni, hogy a lerovás végösszege kerek összeget adjon. (Pl. 10 fillér adó lerovásánál I drb 1.000 K-ás, 2 drb 100 K-ás és I drb 50 K-ás bélyegjegyet célszerű felhasználni.) A Székesfőváros Tanácsa. Székesfővárosi házinyomda 1626 — 1 íyOg

Next

/
Oldalképek
Tartalom