Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1924

K_1974.0121.1.3

1924. április 3 39.955 1924 —VI. A piaci helypénzek díjszabása 1924. április hó 16-tól I. A földön levő árúhelyért és az árusítóállvánnyal, sátorral vagy bódéval elfoglalt minden négyzetméter területért fizetendő: a) hús, húsneműek, kolbászfélék bárminő állapotban, vad és vadhús, húskonzerv bárminő állapotban, szalonna, zsír, háj és töpörtyű, élő és tisztított baromfi, baromfi­aprólék, mindenféle hal élő és jegelt vagy konzervált állapotban való árusítása esetén négyzetméterenkint és naponkint 300 korona, az egyalkalommal fizetett díj azonban 400 koronánál kisebb nem lehet; b) minden egyéb élelmicikk árusítása esetén négyzetméterenkint és naponkint 200 korona, az egyalkalommal fizetett díj azonban 300 koronánál kisebb nem lehet; c) iparcikkek és egyéb árúk árusítása esetén négyzetméterenkint és naponkint 400 korona, az egyalkalommal fizetett díj azonban 600 koronánál kisebb nem lehet; d) pecsenyemalacért (14 kg. súlyig) naponkint és darabonkint 1000 korona. A helypénzt a terület alapján oly módon kell számítani, hogy minden megkezdett négyzetméter területet félnégyzetméterig fél, az ezt meghaladó területet pedig egész négyzetméternek kell számítani. Az állandó sátor- vagy bódéval bíró árúsok tartoznak a helypénzt havonta egyösszegben előre megfizetni. Ily árúsok a helypénzdíjakból 25 százaléknyi kedvezményben részesülnek. A helypénzt akkor is kell fizetni, ha az elfoglalt árúhely, az állvány, sátor vagy bódé üresen áll, vagy ott egyéb okból nem árusítanak. II. Árusitás céljából helyetfoglaló kocsiért, vagy menetközben kocsiról való árusításért: a) élelmicikkek árusítása esetén egy kézikocsiért, taligáért vagy targoncáért naponkint 300 koronát, iparcikkek vagy egyéb árúk árusítása esetén 600 koronát; b) minden más kocsiért vagy szekérért naponkint, élelmiszerek árusítása esetén 3000 koronát, iparcikkek vagy egyéb árúk árusítása esetén 4000 koronát; c) takarmánynak (széna, szalma stb.) kocsival való árusítása esetén kocsinkint és naponkint 10.000 koronát; d) minden géperejű teherkocsi utánésannak pótkocsija után naponkint 4000—4000 koronát kell fizetni. III. Országos vásárok alkalmával a vásár második vasárnapján, valamint az ezt megelőző csütörtöki és a reá következő hétfői bőrvásárok alkalmával a vásártereken és a búcsúk alkalmával a búcsú napján és területén az elfoglalt első 20 négyzetméter után az I. és II. alatt felsorolt helypénzek kétszeresét kell fizetni, az azt meghaladó területért azonban az a) alatti élelmiszerek árusításánál négyzetméterenkint300koronát,ab)alatti élelmiszerek árusításánál négyzet­méterenkint 200 koronát, iparcikkek árusításánál pedig 400koronát kell fizetni. Ezekbe a díjakba az ugyanaznap másutt fizetett helypénz be nem számítható. A Székesfőváros Tanácsa BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1924 — 274U

Next

/
Oldalképek
Tartalom