Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1922

K_1971.1074.1.1

1922. január 24. bélyegben kötelező lerovása a Vili. kerületben Az általános forgalmi adóról szóló 1921. évi XXXIX. t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 130.000. sz utasítás 120. §-a szerint azok az adókötelesek, akik az adót bélyegjegyekben kívánják leróni és a pénztári (bevételi) könyvet naponként és tételenként vezetik, 1921. évi szeptember hó 1-től kezdve az általános forgalmi adót naponkint és bélyegjegyekben leróhatták, de nem követtek el mulasztást az adólerovás elhalasztásával mindaddig, míg az adó kötelező lerovása el nem rendeltetik. Budapest székesfőváros VIII-ik közig, kerületében az előkészítő munkálatok befejeztetvén, a M. kir. adóügyi úimutató és ellenőrző Hivatal megkeresése alapján Budapest székesfőváros tanácsa közhírré teszi, hogy a Vili. közig, kertiletben a kötelező lerovás megkezdésének napjául 1922. évi január hó 25. napja tűzetett ki. Evvel kap­csolatban a székesfőváros tanácsa — bár az adózók összeírása tárgyában 1921. évi szeptember hó 10-én kiadott 101.849/921. számú hirdetményében a követendő eljárásról részletes közlést tett — az adózókat a következőkre figyelmezteti: A hivatkozott végrehajtási utasítás 80. §-a szerint minden keresetűző köteles az adóalap (nyers bevétel) megállapításának ellenőrzésére alkalmas feljegyzéseket vezetni. Erre a célra csakis bekötött és folyószámozással ellátott üzleti könyveket lehet használni. Az egyes bevé­teli tételeket a befizetés után azonnal és tételenként be kell jegyezni. A pénztári könyv tételeit naponta a zárlat alkalmával összegezni kell. Az, aki ily könyveket, feljegyzéseket nem vezet, első izben szabálytalanságért 200—5000 koronáig terjed­hető pénzbírsággal fog büntettetni. Az pedig, aki e büntetés dacára feljegyzést továbbra is vonakodik vezetni, az 1921. évi XXXIX. t.-c. 64. §-ának 3. pontja szerint adócsalást követ el és az 1920. évi XXXII. t.-c. 5. §-a szerint 1 évig terjedhető fogház, illetőleg 3 évig terjedhető börtönbüntetéssel büntetendő. Az ily módon vezetendő feljegyzéseket minden adózó köteles a jelen hirdetmény megjelenésének napjával lezárni és a zárlati eredmény (nyers bevétel) után járó lV2%-os forgalmi adónak megfelelő értékű bélyegjegyeket a zárlati összeg után a feljegyzési könyvre felragasztani. A kötelező lerovás megkezdése után pedig mindennap zárlat készítendő és a ’megfelelő értékű bélyegjegynek az előbb elmondottak szerint való felhasználásával eszköz- lendő az adó lerovása. A bélyegjegyek értéktelenítése a hatósági ellenőrzés feladata lesz. Az adólerovás céljaira csakis e célra kibocsátott forgalmi adó bélyegek használhatók. Az, aki a napi zárlatok elkészültétől számított 24 óra alatt az adó összegének megfelelő értékű bélyeget elmulasztja leróni, a törvény 63. §-a, valamint a végrehajtási utasítás 92. §-a szerint az esedékes adó háromszorosát köteles megfizetni. Ettől eltérőleg az adót hetenként, 10 naponként, vagy havonként csak azok az adózók róhatják le, akik erre a M. kir. adóügyi útmutató és ellenőrző Hivataltól írásbeli engedélyt nyertek. Az adónak bélyegjegyekben való kötelező lerovása nem vonatkozik az olyan keresetűzőre, aki az adónak készpénzben való fizetésére engedélyt nyert, vagy ily engedély elnyerése iránti kérvénye hatósági elintézés alatt áll. Az ily adózók a kérvényükre kiadott hatósági intézkedéshez képest lesznek kötelesek az adó lerovását meg­kezdeni. A jelen hirdetményben a kötelező lerovás napjául kitűzött határidővel a Végrehajtási Utasításban előírt hatósági ellenőrzés is kezdetét fogja venni. Az ellenőrzés kiterjed egyrészt annak vizsgálatára, hogy az adózó a törvényben és végrehajtási utasításban előírt kötelezettségeit pontosan teljesíti-e, másrészt annak vizsgálatára, hogy az előírt könyvek, illetve feljegyzések pontosan vezettetnek-e, és hogy a pénztári könyvbe valamennyi bevételi tétel azonnal és a való tényeknek megfelelően vezettetik-e be. Egyúttal a helyesen lerótt bélyegjegyek értéktelenítése is az ellenőrzés alkalmával fog eszközöltetni. A Törvény 61. §-a, illetve a Végrehajtási Utasítás 88. §-a szerint minden adózó köteles az ellenőrzéssel megbízott közegeknek a könyveket és feljegyzéseket, valamint az adóztatás szempontjából figyelembe vehető minden iratot rendelkezésére bocsájtani. Ennek a kötelezettségének a teljesítésére az adózó karhatalom igénybe­vételével is szorítható. Ennélfogva a székesfőváros tanácsa jóakaratulag figyelmezteti az adózó közönséget, hogy az ellenőrző közegekkel szemben, akik eleinte a M. kir. adóügyi útmutató és ellenőrző Hivatal tisztviselőinek vezetése alatt háromtagú bizottságként működnek, a megkívánt előzékenységet és jóindulatot tanúsítsák. Az ellenőrző közegek a helyes tényállás felderítése érdekében kihallgatásokat is eszközölhetnek, melynek során mindenki köteles mindazokat a felvilágosításokat megadni és a vonatkozó iratokat felmutatni, melyek az adó­alap megállapítására sikerrel felhasználhatók. Az ennek ellenszegülők a törvény 65. §-a alapján szabálytalanságért 200-tól 5000 koronáig terjedhető pénzbírsággal fognak büntettetni. Az ellenőrzéssel megbízott közegek hatósági rendelvénnyel fognak elláttatni és az adózók kívánságára köte­lesek magukat a rendelvény felmutatásával igazolni. A Vógrehaitási Utasítás 84. §-a alapján gondoskodás fog tör­ténni arról, hogy az ellenőrzés kellő kímélettel, tapintattal és feltűnés nélkül végeztessék el. A Székesfőváros Tanácsa BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS lUaiNYOMDAjA - vm — Az általános forgalmi adó

Next

/
Oldalképek
Tartalom