Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1919

K_1973.0598.1

A petróleum-jegyszelvények nyári beváltási helyei. A budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnökségének közgazdasági osztálya közli, hogy június 9-től kezdve további intézkedésig csak az alább felsorolt kereskedők részére utal ki petróleumot. Mindazok a kereskedők azonban, akik eddig petróleumot árusítottak, kötelesek mind­addig, amíg készletük tart, az esedékes jegyszelvényeket feltétlenül beváltani, tekintet nélkül arra, hogy felvétet­tek-e a nyáron át petróleumot árusító kereskedők közé. A névsor a következő: I. kerület. Hruska Imre ......................Alkotás-utca 27. Ber ger Lipót......................Attila-körút 16. Sz loboda B. és társa . . Bors-utca 2. Schmindt Sándor .... Budafoki-út 81. Varga Ernő......................Csaba-rtca 8. Do bozi István..................Fehérvári-út 44—46. Ko hn Lajos......................Fehérvári-út 6. Ko hn Simon......................Fehérvári-út 76. Sch leimmer János .... Hegy alja-utca 21. Bruck Imre......................Hidegkúti-út 4. De utsch és Glasz .... Krisztina-körút 141. Schriffert Mátyásné . . . Lágymányosi-út 17/b. Schwarcz Miksa...............Lövőház-utca 16. Go ldstein Fülöp...............Mészáros-utca 62. Groszfeld Ignácné .... Parádi-utca 5. Grosz Ignác.................. . Szarvas-tér 7. Po llák Lajos......................Uri-utcL 72. Göcz i Lajos......................Várfok-utca 8. De lbel Ferenc..................Zárda-utca 12. Kl oze Róbert...................Zugligeti-utca 19. II. kerület. Brunner Oszkár...............Batthyány-utca 21. Sc hvabl Alajos...............Csalogány-utca 52. St ampfer Márton .... Fő-utca 11. Szabó Kálmán..................Főherceg Albrecht-út 18. We isz Jakab......................Fő-utca 33. Le ichtner Józsefnó .... Gül Baja-utca, 10. Popp János ....... Hidász-utca 1. Freiwirth A. utóda Binner S. Horváth-utca 19. Schwarcz Miksa...............Lövőhán-utca 16. An tóczy Mátyás...............Margit-körút 7. He rczfeld^ Samuné .... Retek-utca 47. Büchler Ármin..................Toldy Ferenc-utca 50. Tó th Árpádné..................Villányi-út 10. II I. kerület. Gittinger György .... Flórián-tér 16. Lemler József...................Kerék-u. 2. Grosz fivérek...................Kiscelli-u. 20 Weisz József..................Kiskorona-u. 35. Sc hmidkuncz Lajos . . . Kórház-u. 17. Biró Mór ..........................Lajos-u. 88. Ja ssovitz Mór...................Lajos-u. 176. Lemberger Mózes .... Lajos-u. 2. Hauser Józsefné . . • . . Majláth-u. 64. Forstinger Károlyné . . . Matróz-u. 9. Stein Elemér és Greischitz Aladár..................• . . Polgár-tér 2. He cht Györgyné...............Ürömi-u. 51. We isz Lipót......................Tavasz-u. 5. Br üll Ignác......................Vörösvári-u. 92. Gel lért Izsó......................Zsigmond-u. 44. IV . kerület. Steiner József..................Csarnok-tér 5. Ád ám Miksa ...................Ferenc József-rakpart 67. Szép Ferenc • . ■ .... Grassalkovich-u. 8. Reiner Rezső...................Irányi-u. 9. Wolf Gyula......................Magyar-u. 7. Fö lsei H. Kornél...............Váci-u. 49. V. kerület. Klug testvérek ...............Bálvány-u. 1. Ka pronczi István .... Corall-u. 10. Sonnenfeld Benjámin . . . Csáky-u. 11. Spiegel Sománé...............Fáy-u. 76. Ho ld Ferenc......................Hold-u. 15. Sc hlésinger Jakab .... Pannonia-u. 21. Weisz Ignác......................Párkány-u. 1429. Fi ditz Simon......................Váci-út 55. Re vitz Hermann...............Váci-út 161. Sc hwabl Alajos...............Vilmos császár-út 22. Ko vács Ákos..................Visegrádi-u. 46. Sc hwarcz József...............Visegrádi-u. 117. VI . kerület. Dobó Béla..........................Angyalföldi-u. 38. Szügyi Dezső..................Aréna-út 140. Re chnitzer Lipót...............Babér-utcai kislakások. Bé keffy Ignácné...............Bulyovszky-u. 37. Bu dapest, 1919. május 27. Fleischmann Ignácné . . Csángó-u. 5. Rogáts Béla..........Csángó-u. 13. Ad ler Jakab........Csengeri-u. 59. Fo dor András......Dalnok-u. 24. Gip sz József..................i Dévényi-u. 14. Né meth Lajosné.Felsőerdősor-u. 38. Le opold Samu.......Figyelő-u. 8. Ne y Mór................Forgách-u. 71. Bá cskay Lajos.......Fóthi-út 16. Go .dberger Adolf .... Fóthi-út 24. Mayer Imre..........Gizella-út 47. Sc halling József . . . •. . Gizella-út 19. Holcz Józsefné.........Gyár-u. 7. Lá szló Mihály........Hajós-u. 9. Ha rsányi Sándorné . . . Hungária-körút 95. Oblatt József...Hungária-körút 105. Pa uker Károly...Hungária-körút 289. St ika Antalné...Hungária-körút 235. Hu nwald Izidor...............Jász-u. 62. Wi lcsek Wilmos...............Jász-u. 131. Ba ck Samu..........Király-u. 38. Ba rtos Ernő...........Lehel-u. 14. Brau n Mórné..................Levente-u. 24. Ko llár József..................Mohács-u. 17. St ernlicht Albertné . . . Munkács-u. 33. Weisz Ernő....Nagy János-u. 35. Ke rtész Henrik...............Nagymező-u. 42. Pap József......Podmaniczky-u. 69. Ap pel P. Fülöp...............Röppentyű-u. 27. Fi slitzer Miksa ...............Rózsa-u. 73. Fj-skál Sándor....Szabolcs-u. 12. Lő rinczy József...............Szt. László-u. 86. St ernlicht Elemérné . . . Szt. László-u. 180. Lukács Ferenc..................Szív-u. 38. Gu thlohn Zsigmond . . . Szerecsen-u. 28. Braun Arnoldné...............Szondy-u. 73. Klein Lipót......................Telep-u. 99. Fr iedländer Jakab .... Váci-út 43. Weisz Jakab..................Váci-út 138. Csill ag Sándor..................Váci-út 43. So hn András..................Zápolya-u. 20. VI I. kerület. Haas József és fia ... . Angol-u. 31. Deutsch A...........................Akácfa-u. 38. Ka rdos Jakab..................Aréna-út 38. Be rger Gézáné..................Bem-u. 30. Li hots Bodogné...............Bethlen-u. 41. Fiala Adolf........Bosnyák-u. 13. Fi scher Ármin..................Cserey-u. 2. Re isz Miksa ....... Damjanich-u. 41. Schuller Péter ...................Dembinski-u 43. Ber ger Miksa..................Dob-u. 24. Po llák Adolfné ...... Dob-u. 106. Adler Fábián ..................Egressy-út 11. Gy enes Dávid..................Elemér-u. 4. Fi scher János.Erzsébet királyné-út 80. Su gár Ede...............• . . Főherceg Sándor-u. 34. Au er J. Gyula..................Garay-tér 14. Sc hächter és Szalka . . . Garay-tér 7—8. Hilger Gáspár....Gyarmat-u. 24. Go ldberger Árminné . . . Hajtsár-út 139. Dohnát Rezső..................Hársfa-u. 42. De utsch Miklós ..... Holló-u. 11. Weisz Károly..................Hunyadi-tér 3. Gró f Sándorné..................Ilka-u. 36. St ädter Jenő ..................Ilka-u. 13. Ko hn Samu......................István-út 29. Sa lamon Lajos..................István-út 47. Sc hlésinger R......................Izabella-u. 2. Ko hn Lipót......................Izabella-u. 92. Ne umayer Hugó...............Kazinczy-u. 9. Rosenfeld Testvérek . . . Király-u. 89. Fürst Mór.................. Huszár-u. 5. Kle in Gyula......................Klauzál-tér 9. Kir ály Ignác......................Komócsi-u. 15. Halbr ohr Ede..................Kövér Lajos-u. 25. Ne mes Rezső..................Murányi-u. 46. Sz andel Herman.Nagydiófa-u. 32. Ha lmavánszky Károly . . Nefelejts-u. 27—29. Hoffmann Sándor .... Őv-u. 150. Bálint Sándor.Péterffy Sándor-u. 47. Fri edmann Adolf...............Rákóczi-tér 21. Kesztenbaum Izidor . . . Rombach-u. 3. Stifter Gyula.................. .■ Rottenbiller-utca 12. St rasser Jakab.Rottenbiller-utca 62. Ren ner Adolf..................Szerecsen-utca 8. Grosz Jónás......................Telep-utca 10. Sz abó Gyula......................Thököly-út 87. Ro zmusz Gyuláné .... Utász-utca 4. Kohn Vilmos..................Várna-utca 3. La ntos Józsefnó...............Wesselényi-utca Lá nyai Béláné..................Zugló-utca 1. Vi li. kerület. Berger Adolf......................Baross-utca 107. Ga bos R. S..........................Baross-utca 69. Kő cse György..................Baross-utca 46. St einer Jakab..................Dobozi-utca 41. Ho chdorf Márk...............Dugonits-utca 16. Ma jthényi J.-né...............Gólya-utca 42. Pretz Péter......................Gyulai Pál-utca 12. Ko vács Lajos..................Hunyadi-utca Na gy Farkas..................Illés-utca 22. Ka zár Gyuláné ...............József-utca 10. Sa uer Ármin......................József-körút 36. Ve rmes Vilmos...............József-u. 67. Bo gdány Izidor...............Kálvária-tér 19. Läuf er Róza......................Kálvária-tér 10. Vi rág Pál.............................Karpfenstein-u. 18. Sc hklenársch Józsefné . . Kőris-u. 12. Korbély György...............Mátyás-tér 14. Se rsli Andrásné...............Losonczi-u. 19. Hi rschbein Salamonná . . Mária-u. 12. Bergsmann Samu .... Német-u. 45. Roúh Fülöp......................Nópszinház-u. 33. Kr ashonitz Rezső .... Őr-u. 10. Engel Mór..........................Óriás-u. 42. Hosszú Máténé...............Örömvölgy-u. 36. Weisz Sándorné...............Örömvölgy-u. 10. Szellák Mihály..................Pál-u. 4. Sc hwarcz Tivadarné . . . Práter-u. 68. Váradi Ferenc..................Práter-u. 46. Fi ndler Simon..................Rock Szilárd-u. 17. Na gy Istvánná ...............Sörgyár-u. 51/b. Pick Mór..........................Szeszgyár-u. 5. Kl ein Etel..........................Szigetvári-u. 22. Balogh Ignác..................Teleki-tér 4. Kr ausz Sámuel...............Tisza Kálmán-tér 27. Sc hwmdt Károlyné . . . Bérkocsis-u. IX. kerülete Balogh Istvánná...............Bokréta-u. 27. We isz Jenő......................Ferenc-körút 30. We isz R...............................Gyáli-u. 28. Un gár R...............................Gyep-u. 32. Be rgstein Adolf...............Hentes-u. 16. Barta Jenő...............• . Kerepesi-út 30. Ga ray Fülöp'..................... Kén-utca 3. Ke rtész Géza..................Lónyay-u. 41. Cz eglédi Károly...............Mester-u. 16. Burián Vilmos, veje . . . Ráday-u. 16. Fuchs Dávid......................Soroksári-út 134. Se emann Mihályné .... Soroksári-út 38. Follmann Lajos...............Üllői-út 24. Günthner Tivadar .... Üllői-út 68. Engel Dávid......................Tűzoltó-u. Ku rták Emil......................Viola-u. 27. X. kerület. Breuer József..................Alkér-u. 3. Va dász Rezső..................Árok-u. 14. Dr akulits Józsefné .... Czeglédi-utcai városház. Hruza Józsefné...............Gyömrői-út 16. Schwarz Jakab...............Gyömrői-út 138. Milch Etel..........................Jászberónyi-út 18. Spielberger Ferenc .... Kada-u. 23. Weisz Ignácné..................Kápolna-u. 25. Ha idler F.............................Kőbányai-út 42. Ro senfeld Miksáné .... Liget-tér 40. Adler Simon......................Maglódi-út 71. Ec kmadn Jakab...............Maglódi-út 5. Pollitzer Jakab...............Noszlopy-u. 26. K Ré vész Béla......................Szállás-u. 28. We isz Mórné..................Petróczy-u. 39. Po llitzer Jenő..................Remete-u. 38. El bert Béla .... • . . Százados-u. 35. Stern Gáspár..................Űjhegyi-út 10. Fl eischmann Simon . . . Újhegyi-út 7751. Szenes Simon..................Zsivora-u. 17. A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács elnöksége. BUDAPEST FŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalom