Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1919

K_1971.1019.3

1919. január 24. 1.644 1919—Vili. tan. sz. A birka- és bárányhús tájékoztató ára. A tanács ezennel közhírré teszi, hogy az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság a birka- és bárányhúsra a következő tájékoztató (irány) árakat álla- Pí^ja meg: D. . . , , Birkahús ara. A) A nagykereskedelmi forgalomban: Egy birka egész húsa hörhöl kifejtve, fejje/ és heisőrészekkei együtt . kg-kint Q If ---- f Eg y birka eleje fej nélkül, a tüdővel .... „ 6 K75f Egy birka hátulja (egy bordáig levágva}, a fejjel ,, 9 K 75 f B) A közvetlen fogyasztást szolgáló kiskereskedelmi forgalomban: A comb és gerinc a lapockáig, tehát tarja nőikül kg-kint 13 K — f Az összes többi húsrészek ....... „ 9 K — f Birka belsőrészek (tüdő, máj és ... — Egy egész birka fej a nyelvvel és velővel együtt ah-Mnt 3 K — f Bárányhús ára. A) A nagykereskedelmi forgalomban: Egész bárány leölve, körben, fej, iák és belsőrészekkel együtt > kg-kint n K — f B) A közvetlen fogyasztást szolgáló kiskereskedelmi forgalomban: Eg éSZ bárány húsa bőrből ki fejtve, fejjel, lábbal és heisőrészekkei együtt . kg-kint 16 K — f Bárány húsa a bőrből kifejtve, fej, láb és belső­részek nélkül, hosszában kettéhasítva . . „ 18 K — f Bárányhús eleje v ........... 17 K—f Bárányhús hátulja ........... ,, 20 K — f Belsőrószek (tüdő, máj, szív és #é#»> vegyesen mérve . ,, 8K — f Egy egész bárányfej a nyelvel és velővel . . db-kint 1K 50 f Fenti összes árak 1919. évi január hó 27-étöl kezdve érvényesek és csak a legjobb minőségű húsra vonatkoznak, a kevésbé jó minőségű hús csak a megállapított áraknál aránylag olcsóbb áron árúsíthaió. A hús kimérésére nézve a főváros által 1888. évi j úlius hó 5-én 671|1888. kgy. szám alatt alkotott szabályrendelet 3. §-ának rendelkezései irányadók, melyek értelmében hús gyanánt csak a húsrészek és a húsban lévő, attól elválaszthatatlan csontok árúsíthatók; a hústól elválasztható csontok, nevezetesen a fej és lábcsontok, továbbá a belső- és egyéb kevésbé értékes vagy kevésbé élvezhető részeket, mint: vese, máj, tüdő, lép, szív, tőgy, pacal stb., a hús súlyába beszámítani, vagyis ahhoz nyomtatókként adni nem szabad, ezeknek csak külön minőségként és az ezekre nézve megállapított hatósági árakon való árusítása van megengedve. Aki a fenti rendelkezések ellen vét, az — amennyiben cselekménye súlyo­sabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el és a minisztérium­nak 1918. évi 5298|1918. M. E. számú rendeletének 6. §-a alapján hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ha megállapítható annak a nyereségnek mennyisége, melyet a tettes a cselek­ményével indokolatlanul elért, az alkalmazandó pénzbüntetés 2000 koronán felül a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet, ismételt vagy súlyosabb beszámítás alá eső esetben pedig a hatósági engedély (iparigazolvány) megvonásával is járhat. A kihágási ügyekben az eljárás az államrendőrség hatáskörébe tartozik. A Főváros Tanácsa. BUDAPEST FŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA 1919

Next

/
Oldalképek
Tartalom