Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1918

K_1973.0496.1.1

1918. január 29. 13.578 A m. kir. belügyminiszter január 15-én 146.073/1917=—IV. b) szám alatt kelt leiratával a törvényhatósági bizottság által az 1910. évi december hó 6-án tartott közgyűlésen 1259/1916. kgy. szám alatt a vigalmi adóról alkotott szabályrendeletet jóváhagyta. A tanács eat a szabályrendeletei 1918* évi február hé IS®ón életbelépteti és annak rendelkezéseit a követke­zőkben teszi közhírré: Ä székesfőváros a mulatságok és szóra­kozások, valamint a kártyajáték és ezzel egy tekintet alá eső bármely más játék (dominó, sakk, billiárd, tekézés, gép stb.) után a jelen szabály- rendelet értelmében népjóléti és szegényügyi célokra fordítandó községi „vigalmi“ adót szed« 2. §. Äz adókötelezettség a mulatságok és szórakozások után a 3. §-ban foglalt kivételek mellett a székesfőváros egész területén kitépjed mindazokra i 1. akik belépő- vagy más bármiféle elnevezésű jegyet azért váltanak, vagy szereznek, illetve akik dijat azért fizetnek, hogy annak ellenében a) színi-, opera-, operett-, orfeum-, kabaré-, varieté, zene-, ének-, szavalat!- vagy bármiféle más előadáson, felolvasáson, dalos versenyen jelen lehessenek, b) rajzolt, festett, vetített (mozgó, nem mozgó) képet (kinematograf színházat), élőképet, balettet, némajátékot, cirkuszi vagy bármiféle más mutat­ványt, látványosságot, kiállítást, vagy bármiféle versenyt megtekinthessenek, c) bármiféle elnevezésű táncvigalomban, bálon, bazáron, ünnepélyen részt vehessenek, d) szórakozó-, mulató-helyet, kertet vagy helyiséget látogathassanak. Az a—d) pontok alatt felsorolt mulat­ságokon, szórakozásokon, előadásokon, ha azok belépődíj mellett rendeztetnek, a tisztelet-, szabad-, ingyen stb. jegyek is adókötelesek; 2. akik nyilvános helyeken (pl. kávéházakban, vendéglőkben stb), vagy valamely egyesület (ka­szinó, kör, klub, társulat stb.) helyiségében kártya­játékot, vagy ezzel egy tekintet alá eső bármely más játékot (dominó, sakk, billiárd, tekézés, gép stb.-t) játszanak. 3. §. Mentes a vigalmi adó alóli 1. a tudományos intézeteknek és társasá­goknak, valamint iskoláknak kizárólag tudomá­nyos-, közművelődési-, oktatási vagy nevelési célokat szolgáló előadásain, felolvasásain és mutat­ványain, valamint a kizárólag iskolák (tanuló­ifjúság) részére rendezett előadásokon, felolvasá­sokon és mutatványokon való megjelenés, 2. az állam vagy a székesfőváros által fen- tartott múzeumok és képtárak látogatása, 3. az Országos Magyar Képzőművészeti Társu­lat, a Nemzeti Szalon, valamint más kormányható- ságilag jóváhagyott alapszabályok alapján működő kizárólag művészi társulatok által rendezett oly kiállítások látogatása, melyek képző- vagy ipar- művészeti termékek bemutatásán kívül más, egyéb­ként adóköteles szórakozást nem nyújtanak, 4. a székesfőváros által fentartott állat- és növénykertnek látogatása, valamint — az állandó cirkuszt kivéve— az állat- és növénykert terü­letén, nemkülönben a székesfőváros által fentar­tott gyógyfürdőkben rendezett mulatságokon, szórakozásokon való részvétel és az ott rendezett mutatványok megtekintése, 5. a Szt. Margitszigetre való belépés, 6. a városligeti és népligeti mutatványos telepek, valamint a vásárterek népies szórakozásain való részvétel, ide nem értve a cirkuszi, színházi és mozgóképelőadásokat; végül 7. mentesek a vigalmi adó alól azok, akik a m. kir. Operaház előadásain a 3 koronánál, a Nemzeti Színház, a Várszínház, a Népszínház és a Népopera, valamint a Vígszínház, Király- szinház és Magyarszinház előadásain a 2 K 50 f-nél,a „Fővárosi Nyáriszinház“ és a „Budapesti (városligeti) színház“ előadásain a 2 K-nál, az Urániaszinház előadásain az 1K 50 f-nél,egyéb kisebb színházak előadásain az 1 K-nál, a jóváhagyott alapszabályok szerint működő egyesületek által rendezett testnevelési sport- és vívóversenyeken és mutatványokon az 1 K-nál, hangversenyen a 2 koronánál olcsóbb jegy ellenében, cirkuszelő­adásokon pedig, valamint a mozgóképek (kinema* szkeccsek) bemutatásain a kétféle legolcsóbb — de 80 fillérnél nem drágább — jegy valamelyike ellenében vesznek részt. Azokra a szinházakra nézve, amelyek e szabályrendelet életbelépte után keletkeznek, az adóment esség mértékét a tanács állapítja meg. Nem tartoznak vigalmi adó alá a hatóságok, hatósági közegek és a sajtó részére kiadott azok a jegyek, melyek az illető hatóság, hatósági közeg, iiletve újság nevére állíttatnak ki, ameny- nyiben azokat a vállalkozás a székesfőváros tanácsánál előzetesen bemutatja s ez a mentes­séget elismeri. 4- §• A vigalmi adó a belépőjegyek érá­nak, illetve az ezt helyettesítő díjaknak desen 10 (iíz) százaléka. A belépőjegy árának iö (íiáss) százalékát kell fizetni vigalmi adó fejében: a) minden olyan mulatóhelyen, ahol a néző­téren akár az előadás alatt, akár az előadás után ételeket, vagy italokat szolgálnak ki, vagy ahol dohányozni szabad, (Ide nem tartozik a nézőtértől teljesen elkülönített buffet.) b) a lóversenyeken és ügetőversenyeken, c) a bálokon és táncvigalmakon, d) az idegen nyelvű színi,- opera- és operett előadásokon. Húsz százalékos vigalmi adót keli fizetni a 2. szakasz 2. pontjában említett kártya­vagy ezzel egy tekintet alá eső bármely más játékért szedett használati díj, vagy bármi más címen szedett bevétel után. Az egyesületek (kaszinók, körök, klubok, társulatok stb.) a kártya- vagy bármely más játé­kért bármily címen szedett összes évi bruttó bevételünk után a fentebb megállapí­tott adón felül a) 30.000 K-tól 50.000 K-ig 5 százalék, b) 50.000 K-tól 100.000 K-ig 10 százalék, c) 100.000 K-án leiül 20 százalék adót tartoznak még fizetni. Az adóalapul veendő összes évi bruttó bevé­telből előbb le kell vonni: a) az adóévben a kártyáknak a beszerzésére fordított költségeket, továbbá b) a jelen szakasz harmadik bekezdésében említett 20%-os adót, amennyiben ez az összes bruttó bevételben benne foglaltatik. Oly szórakozásoknál, melyek részben 10, részben 20 százalékos adó alá esnek, a magasabb adótételt kell alkalmazni. Az adófizetési kötelezettség szempontjából belépődíjnak kell tekinteni az elővételi dijat, a ruhatári díjnak azt a részét is, amely kalap, bot, ernyő után a 10 fillért, kabát után a 20 fillért, meghaladja, sőt amennyiben a Programm, színlap, tárgymutató, ismertető stb. megvétele kötelező, úgy ezeknek az árát is, ha ezek darabonkint 20 fillérnél, hangversenyeknél 40 fillérnél többe kerülnek. Az ú. n. tisztelet-, szabad- és ingyenjegyeket a minőségüknek megfelelő rendes-, illetőleg fel­emelt, vagy mérsékelt árú jegy értéke után kell vigalmi adó alá vonni kiadásuk előtt; az egész évre, vagy évadra szólókat azonban csak eseten- kint a használatbavétel előtt. A vállalkozás tartozik minden adóköteles jegyen, programmon, szinlapon, tárgymutatón, ismertetőn stb.-n annak árát és az elővételi díjat feltüntetni, A vigalmi adó fejében netalán lerovandó tized- fllléreket felfelé teljes fillérre kell kikerekítenl. 5. §. A vigalmi adót az adófizetésbe kötelezettel a székesfőváros részére az illető vállalkozás köteles beszedni még pedig: a) a belépésre jogosító jegyre ragasztott városi adóbélyeg ellenében, vagy b) a belépésre jogosító és a főváros által adópecséttel ellátott jegy ellenében, vagy c) városi adójegy i llenében, vagy d) városi adóbélyeg, illetve adójegy nélkül. Az a) alatti módon kötelesek beszedni a vigalmi adót általában azok a vállalkozások, melyek bármiféle adóköteles jegyet adnak ki. A b) alatti módon kötelesek a vigalmi adót beszedni azok a vállalkozások, melyeknek adó­köteles jegyeit a tanács az adónak készpénzben történt előzetes lefizetése folytán adópecséttel látja el. Az adóbeszedés, Illetve lerovásnak ezt a módját kötelesek igénybe venni a külföldi vállal­kozások, melyek díjat csak jegy ellenében szed­hetnek s amelyek a rendőri engedélyt kérő beadványaik kapcsán azt is Igazolni tartoznak, hogy a vigalmi adót adóköteles jegyeik után készpénzben már lerótták. A c) alatti módon kötelesek leróni a vigalmi adót azok a vállalkozások, melyek a szórakozást és játékot díjfizetéshez kötik ugyan, de a díj ellenében jegyet nem adnak ki. A vállalkozások a kártya és ezzel egy tekintet alá eső bármely más játékból eredő bevételeikről pontos feljegy­zéseket kötelesek vezetni. A d) alatti módon csakis a kormányhatósági jóváhagyással ellátott alapszabályok alapján mű­ködő egyesület, (kaszinó, kör, klub, társulat stb.) a kártyajáték és ezzel egy tekintet alá eső bármely más játék után szedi a vigalmi adót. Ezek köte­lesek a kártyajátékból, iiletve az ezzel egy tekintet alá eső bármely más játékból folyó mindennemű bevételeikről pontos feljegyzéseket vezetni és ezen bevételeiknek 20%-át havonkint, mindenkor a hónap 10, napjáig, a 4. §. szerint a 20°/O*on felül fizetendő százalékos adót pedig évenkint minden év január havának végéig az egyesület (kaszinó, kör, klub, társulat stb.) vezetősége által aláírt hiteles kimutatás kapcsán és a vezetőség tagjainak személyes felelőssége mellett a központi pénz­tárba beszolgáltatni. Úgy a városi adóbélyegeket, mint a városi adó­jegyeket az illető vállalkozás készpénzfizetés elle­nében a székesfőváros központi vagy kerületi pénztáraitól köteles beszerezni. A városi adójegyeket a székesfőváros tömbök­ben adja ki és ezek ellenében az adónak lerovása csak az esetben tekinthető megtörténtnek, ha az adóköteles az adót a tömbből előtte kitépett adó­jegy ellenében fizeti le. A városi adóbélyeg ellenében a vigalmi adó lerovottnak csak akkor tekinthető, ha a vállal­kozás az adóbélyeget a 6. §-ban foglaltaknak megfelelően 1. kettészakítással, vagy 2. a béiyegjegynek reníával, illetve tenta- irónnal való keresztülírása (a felragasztás "idejé­nek rájegyzése) útján újból való felhasználásra alkalmatlanná tette. A beszedett adó a főváros tulajdona, avval a vállalkozó mint sajátjával nem rendelkezhetik, azt a főváros javára csak beszedi, kezeli és be­szolgáltatni köteles. 6. §. Az adóköteles jegyeket, ideértve az adóköteles ruhatári jegyeket, tárgymutatókat, programútokat stb.-it is, kivéve az egész évre, évadra szóló tisztelet-, szabad- és ingyen jegyeket — eladásuk, illetve kiadásuk előtt kö­telesek a vállalkozások a jegy árának megfelelően a 4. §-ban meghatározott mértékben városi bélyegekkel ellátni, kivé e, ha a tanács az adónak az 5. §. b) pontja értelmében történő lerovását a vállalkozás kérelmére meg­engedte. Minden egyszeri használatra jogosító jegyet köteles a vállalkozó a szórakozásra szolgáló helyi­ségbe való belépés előtt akként kettészakítani, hogy ez által a városi adóbélyeg is kettészakíttassék és a jegy egyik részét, a csak adópecséttel ellátott jegyeknél pedig a jegynek pecséttel ellátott részét az adó lerovásának igazolhatása végett a jegy tulajdonosának visszaadni. Az adóköteles ruhatári jegyek, tárgymutatók, programmok stb.-ken, úgyszintén a többszöri hasz­nálatra jogosító jegyeken alkalmazott városi adóbélyeget kettészakítás helyett a vállalkozás akként köteles az újból való felhasználásra alkalmatlanná tenni, hogy azt tentairónnal keresz­tül írja. A többszöri használatra jogosító jegyeken alkalmazott városi adóbélyegre a felragasztás Idejét (óv, hó, nap), a többszöri használatra jogo­sító tisztelet-, szabad- és ingyenjegyeken alkalma­zott városi adóbólyegre pedig abban az esetben, ha az ily jegyek tulajdonosukat egy és ugyan­azon napon többször is jogosítják szórakozásra, a szórakozás kezdetének pontos idejét (év, hő, nap és óráját) kell feljegyezni. Az adóköteles a neki visszaadott jegyrész­letet, Illetve az adó lerovásának igazolására Is szolgáló ruhatári jegyet, tárgymutatót, programmot, szlnlapot, stb.-t, nemkülönben a városi adójegyet a szórakozás egész tartama alatt megőrizni s az ellenőrző hatósági közegnek kívánatra azonnal felmutatni tartozik. A tanács egyes vállalkozások ké­peimére kivételesen a szabályoktól eltérő módozatokat állapíthat meg az adó beszedésére és beszolgáltatá­sára nézve, esetleg az adónak átalánnyal való megváltását engedé­lyezheti és az átalány összegét vég­érvényesen megállapítja. Az átalányozásnak a kávéházban folytatott játékért, valamint a ruhatári jegy, programm, szín- lap, tárgymutató, ismertető stb.-ért járó adóknál, egyébként azonban csak kivételesen, legfeljebb egy-egy évre és csak akkor van helye, ha a for­galomról megbízható adatok állanak rendelkezésre; ebben az esetben az átalányt a tényleges forgalom­nak megfelelő összegben kell megállapítani. Egyesületek^ (kaszinók, körök, klubok, társulatok stb.) részére az adónak átalánnyal való megváltása nem enge­délyezhető. 7. §. Az el nem adott, vagy visszváltott belépőjegyeken szabályszerűen lerótt adót az előadást követő köznapon a központi számvevőség felülvizsgálata alapján a központi pénztár a jegyek beszolgáltatása ellenében készpénzben visszatéríti. A ruhatári jegyen, tárgy mutatón, programmon, szinlapon lerótt városi adóbólyegeknek, valamint a jegytömbből már kitépett városi adójegyeknek ára nem téríthető vissza. 8. §. A vigalmi adó beszedésének ellenőrzésére rendelt fővárosi közegeknek jogukban áll a jegyek kiadási helyén, valamint a vigalmi helyiségekben is az adó lerovásáról bármikor meggyőződést- szerezni, ott szemlét, vizsgálatot tartani, mely­nek érdekében a vállalkozó a nevezett közegeket az említett helyiségekbe bármikor és azonnal bebocsájtani, felhívásra a belépődíjaknak vagy egyéb adó alá eső kötelező díjaknak bevételeire vonat­kozó könyveit, feljegyzéseit, a belépő- és adójegy készletét bármikor és azonnal rendelkezésükre bocsátani köteles. A vállalkozások, valamint az egyesület (kaszinó, kör, klub, társulat stb.) kötelesek az 5. §. d) pontja szerint beszedendő adó lerovásának ellenőrzése céljából a főváros tanácsa által kívánt módon könyvei, számadásai, iratai meg­tekintését bármikor megengedni s e végből a főváros kiküldött közegeit helyiségeibe bármikor beengedni és a vizsgálat megtartását lehetővé tenni. A városi közegek kötelesek a netalán észlelt vagy tudomásukra jutott visszaélésekről, mulasz­tásokról azonnal tényleírást felvenni s azt a tanácshoz beterjeszteni, 9. §. Az adó ellen felmerült vitás kérdésekben I. fokon a tanács, II. fokon a közigazgatási bizottság dönt, ae utóbbinak véghatározata ellen az 1896. évi XXVI. t.-c. 34. §-a értelmében a közigazgatási bírósághoz intézendő panasznak van helye. 10. §. E szabályrendeletbe ütköző minden cselek­ményt, vagy mulasztást — amennyiben az nem bűntett vagy vétség — a szegényalap javára fize­tendő 1 K-tól 1000 K-ig terjedhető pénzbírsággal kell büntetni; amennyiben pedig a cselekmény, vagy mulasztás a székesfővárost adóbevételében megrövidíti, vagy a megrövidítés veszélyének teszí ki, a bírságon felül a vállalkozást a tényleg meg­rövidített, vagy a megrövidítés veszélyének kitett adó 2—10-szeres összegének, minimálisan 20 K-nak, mint további pénzbírságnak megfizetésére is köte­lezni kell. Ha a megrövidített, vagy megrövidítés veszé­lyének kitett összeg pontosan meg nem határoz­ható, úgy az összes helyjegyek értékét kell alapul venni. A pénzbírság tekintetében í. fokon a tanács, II. fokon a közigazgatási bizottság határoz, a II. fokú véghatározat ellen az 1901. évi XX. t.-c.-ben megállapított felebbvitelnek van helye a m. kir belügyminiszterhez. A kirótt pénzbírságot és a bármi okból be nem fizetett adót közigazgatási végrehajtás útján kell behajtani. 11. §• Az ezen szabályrendelet életbeléptekor már forgalomban levő adóköteles bérlet (szezon) jegye­ket első használatbavételük előtt köteles a vállal­kozás a szabályrendelet hatálybaléptével esedékessé váló adónak megfelelően városi adóbólyeggel ellátni. Ezt az adót a bérletjegynek azon értéke után kell számítani, amelyet az a szabályrendelet életbeléptekor még képvisel. Amikor a tanács ezeket közhírré teszi, egyúttal felhívja a színházakat, orfeumokat, mozgókép-színházakat, kávéházakat és más hasonló vállalatokat, hogy amennyiben az adónak átalány útján való megállapítását kívánják, erre vonatkozó kérelmüket mielőbb terjesszék a tanács pénzügyi ügyosztálya elé (Központi városháza I. em. 130.), ahol a kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatványok is átvehetők Azok a vállalatok, melyeknek kérelme saját késedelmük folytán február hó 15-ig letárgyalható nem lenne, kérelmük letárgyalá- sáig az adót a szabályrendelet 5. §. a), b) és c) pontjaiban meghatározott módon lesznek kötelesek beszedni és leróni. Végül felhívja a tanács a kormányhatósági jóváhagyással ellátott alapszabályok alapján működő egyesületeket (kaszinókat, köröket, klubokat, társulatokat stb.), hogy február havi adóköteles bevételeik 20°/o-át március hó IO-ig, a jövőben pedig a 20°/o-os vigalmi adót minden hó IO-ik napjá:g, nemkülönben az 5, 10, illetve 20°/o-os többletadót minden év január havának végéig az előírt módon és minden újabb felszólítás bevárása nélkül annál is inkább szolgáltassák be a székesfőváros központi pénztárába, mert ennek elmulasz* tása a szabályrendelet 10. §-ában meghatározott jogkövetkezményekkel jár. A Székesfőváros Tanácsa. Budapest Székesfőváros Házinyomdája - 1913. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom