Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1917

K_1971.1041.1

1917. február 6. 10.650 1917—Vili. tan. sz. szilvajegyek ellenében kerül forgalomba. A szilvajegynek minden egy havi szelvénye fél kilogramm aszalt szilva vásárlására jogosít. A szilva­jegy február, március, április és május hónapokra szóló szelvényekkel van ellátva. Minden szelvény csak az illető hónapra érvényes és annak ellenében az illető hónapra eső mennyiséget a hónap bármely napján * >. lehet vásárolni. i A Tanács az aszalt szilvát a Községi élelmiszerárusitő üzem és a Községi lóhúsüzem el­árusító üzleteiben, továbbá a Budapesti központi tejcsarnok r.-t. és a Budapesti általános tejcsarnok r.-t. tejfiók üzleteiben, valamint a szilva árusításával megbízott kereskedőknél hozza forgalomba. Minden ilyen el­árusító helyen hatósági tábla függesztendő ki, amely egyszersmind az eladási árt is tartalmazza. Ezekben az üzletekben egy havi szelvényre \/2 kg.-nál sem többet, sem kevesebbet eladni, sem vásárolni, sem pedig jegy nélkül árusítani nem szabad. Szilvajegyet csakis fővárosi lakos kaphat, ha eziránt ez évi február hó 10-étől kezdve az Élelmiszer-igazolvány felmutatása mellett a lakása szerint illetékes lisztbizottságnál jelentkezik. A lisztbizottság a szilvajegy kiadását az Élelmiszer-igazolvány lebélyegzésével igazolja. Egy Élelmiszer-igazolvány ellenében csak egy szilva-jegy jár. A havi szelvényt előre levágni tilos, mert az magában nem érvényes. A szelvényeket a jegyről a kereskedő a vásárlás alkalmával vágja le és tartozik azokkal a Központi liszthivatalnak (IV., Szervita-tér 8.) elszámolni. Az eladási ár: 1 2 kiló aszalt szilva 140 fillér. A csomagolásért külön dijat felszámítani nem szabad. A szilvajegyet akár pénzért, akár más ellenszolgáltatásért vagy anélkül másnak átengedni, vagy pedig azzal bármi más módon visszaélni tilos. Aki a fenti rendelkezések ellen vét, vagy azokat kijátssza, amennyiben cselekménye súlyosabb bün­tetés alá nem esik, az elül idézett 4207/1915. M. E. számú kormányrendelet értelmében kihágást követ el s az 1914. évi L. t.-c. 9. §-a alapján két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjed­hető pénzbüntetéssel büntettetik. E kihágások elbírálása az államrendőrség hatáskörébe tartozik. A Székesfőváros Tanácsa. Budapest Székesfőváros HÁZINYOMDÁJA — 1917. — '*™Á Tanács a magyar kir. minisztériumnak I9t5. évi november :23-án 4207. M. E. szám alatt kelt rende* lete alapján a következőket rendeli el:- Az Országos Közélelmezési Hivatal által a főváros rendelkezésére bocsátott aszalt-szilva ez év ♦ február 15-től kezdve

Next

/
Oldalképek
Tartalom