Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1916

K_1971.1038.1.1

1916. április 22. Az 1916. évi termésből származó tengeriért, valamint száraz (érett) babért, borséért és lencséért követelhető legmagasabb ár. 37.498 1916—Vili. tan. szám. A tanács a m. kir. minisztériumnak 1916. évi április hó 8-án 1251/1916. M. E. szám alatt kelt rendeletét az alábbiakban ezennel közhírré teszi. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendel­kezések alapján a következőket rendeli: i. §• Az 1916. évi termésből származó tengeriért követelhető legmagasabb ár a magyar szent korona országainak egész területére nézve méter- mázsánként (100 kg.) tiszta súlyra a következőkben állapíttatik meg. a) Közönséges (lófogú és kevert tengerire nézve: Ha a szállítás ideje Csöves 1 Morzsolt állapotban K f K f 1916. évi augusztus—szeptember . . 99 50 30 — 1916. évi október ........ 23 30 30 50 1916. évi november ................. 24 1 0 31 — 1916. évi december.......................... 24 9 0 31 50 1917. évi január.............................. 25 7 0 32 — 1917. évi február.............................. 26 5 0 32 50 1917. évi március.............................. 27 3 0 33 — 1917. évi április.............................. 28 1 0 33 50 1917. évi május vagy későbbi hónap 28 90 34 — b) Fejtengerire (cin quan tin, flórén tini, putyi és fehér i Ha a szállítás ideje K f K f 1916. évi augusztus—szeptember . . 24 75 33 — 1916. évi október .............................. 25 5 5 33 50 1916. évi november .......................... 26 3 5 34 — 1916. évi december.......................... 27 2 0 34 50 1917. évi január ................. 28 0 5 35 — 1917. évi február.............................. 28 9 0 35 50 1917. évi március.............................. 29 7 5 36 — 1917. évi április.............................. 30 6 0 36 50 1917. évi május vagy későbbi hónap 31 45 37 — Csöves Morzsolt állapotban Ha a szállításnak meghatározott időben kell történnie és a kötelezett a szállítással késik, a késedelem idejét a legmagasabb ár megállapításánál nem lehet figyelembe venni. 2. §. Az 1816. évi termésből származó száraz (érett) babért, borsóért és lencséért követelhető legmagasabb ár a magyar szent korona országainak egész területére nézve métermázsánként (100 kg.) tiszta súlyra a száraz (érett) babra nézve « . . 56 K-ban a „ „ borséra „ . . 66 „ a „ ,9 lencsére „ . . - 66 „ állapíttatik meg. Az I. bekezdésben megállapított legmagasabb árak az ily nemű hüve­lyesekre hántolt, felezett, törött, vagy megőrölt állapotban is irányadók. 3. §. A jelen rendelettel megállapított legmagasabb árakat, amelyek maguk­ban foglalják a szállítás kikötött idejéig az őrzésnek és a gondozásnak költségét, valamint a rakodó állomáshoz való szállítási költségeket is, zsák nélkül az átvétel helyén és készpénz fizetés mellett történt eladás esetére kell érteni. Az eladó az általa szolgáltatott zsák árát külön felszámíthatja. A zsákért felszámítható legmagasabb árt a kereskedelemügyi miniszter rendelettel szabályozhatja. 4. §. A vétetár hitelezése esetében a megállapított legmagasabb áron felül követelhető kamat kamatlába legfeljebb 2%-al haladhatja meg az Osztrák- Magyar Banknak az ügylet kötésekor érvényben álló váltóleszámítolási kamatlábát. 5. §. Az 1916. évi termésből származó tengerit, valamint száraz (érett) babot, borsót és lencsét a jelen rendelet hatályának ideje alatt a megállapított legmagasabb árnál drágábban árusítani vagy vásárolni tilos. Ugyancsak tilos az 1916. évi termésből származó tengeri, bab, borsó és lencse készleteket az előző évek terméséből származó hasonnerhű terményekkel összekeverve forgalomba hozni. Aki a jelen §-ban megállapított tilalmak valamelyikét megszegi, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjed­hető pénzbüntetéssel büntetendő. A jelen §. második bekezdésében megállapított tilalom ellenére forga­lomba hozott termények készletét a kihágási eljárás során a törvény értel­mében el kell kobozni. Az elkobzott készlet értékének egyötöde a feljelentőt illeti, többi része a felmerült költség levonásával a rokkant katonák segély­alapját illeti. E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak, a székesfővárosi államrendőrség működési területén pedig a m. kir. államrendörségnek hatáskörébe tartozik. Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ottani jogszabályok szerint erre hivatott hatóságok járnak el. 6. §. Tengerinek és száraz (érett) babnak, borsónak és lencsének vám­külföldről való beszerzésére a jelen rendelet nem vonatkozik. Vetőmagra nézve a földmíveiésügyi miniszter, Horvát-Szlavonorszá­gokban a bán e rendelet alól kivételeket engedhet. 7- §• Az előző évi termésekből származó tengeri, valamint száraz (érett) bab, borsó és lencsekészletekre vonatkozólag érvényben álló rendelkezé­seket ez a rendelet nem érinti. , Az 1092/1916. M. E. szám alatt kiadott rendeletben az 1916. évi termésből várható tengerinek és hüvelyeseknek előre eladása és vétele tekintetében megállapított tilalmat a jelen rendelet szintén nem érinti. 8. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya kiterjed Horvát-Szlavonországok területére is. h Székesmos Tanácsa. % Budapest Székesfőváros HÁZINYOMDÁJA — 1916. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom