Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Falragaszok, hirdetmények 1800-1913

DC_1974.1244

' V Hirdetmény a korcsmái hitelről az 1883. törvényczikk kivonata. 22. §. A vendéglőkben, korcsmákban és más italmérési helyiségekben — ide értve azon kereskedéseket is, melyek szeszes italoknak kicsinyben eladására joggal birnak — ki­szolgáltatott szeszes italok ára iránti követelések fejében a biróság csak az alábbi mó­don meghatározott összeget Ítélheti meg és az ennél magasabb összeg sem az adósnak, sem jogutódának követelésébe be nem számítható. Az összeg nagyságát saját területére nézve az illető törvényhatóság a belügy- minister jóváhagyása alá terjesztendő szabályrendelettel határozza meg: ez összeg azon­ban 2 forintnál kisebb és 8 forintnál nagyobb nem lehet. A bírói határozattal a hitelezőnek hasontermészetü minden korábbi követelése kiegyenlítettnek tekintendő, akár képezte az kereset tárgyát, akár nem. A bírói határozattal megállapított követelés kiegyenlítése előtt újabb hitelezésnek helye nem lehet. Ezen §. rendelkezései azokkal szemben is alkalmazandók, kik a szeszes italok kicsinyben eladását jogosultság nélkül gyakorolják; de e mellett őket illetőleg az eddigi eljárás és büntetés is érvényben marad. 23. §. A 22. §-ban érintett hitelezések biztosítására kötött zálog- és kezességi szerző­dések semmisek. 24. §. A ki a 22. és 23. §§. határozatainak kijátszása czéljából valamely szinlett ügy­let vagy váltó, vagy más kötelező irat alakját használja fel: kihágást követ el és 30 napig terjedhető elzárással és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A bíráskodás ezen kihágás felett a kir. járábiróságok hatásköréhez tartozik. 25. §. * fa A szállodákban, vendéglőkben vagy korcsmákban megszállott vendégek ellen a szállást adó által támasztható követelésekre a jelen fejezet határozatai nem alkalmazandók. 26. §. Ezen fejezet szövege minden községben évenként szokott módon hihirdetendő, és minden italmérési helyiségben a vendégek által könnyen látható helyen, magyarul és az illető község jegyzőkönyvi nyelvén kifüggesztendő és olvasható állapotban tartandó. Azon vendéglős, korcsmáros vagy italmérő, ki ezen §. rendeletét nem teljesiti, az illetékes közigazgatási hatóság által a községi szegény alap javára ötven forintig ter­jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Győr, 1900. január 11-én. A kivonat hiteléül: Németh Miklós, Győryármegye főjegyzője. Gross Gusztáv, Győr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom