Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1944-1945 (1-a-39)

1944. szeptember 25. / Tanár Kari Ülés - Napirend előtt: légitámadások okozta kár - Napirend előtt: rendelet ismertetése - Napirend előtt: kari javaslat jóváhagyása - Napirend előtt: érkezett leiratok ismertetése - Jelentés felvételi vizsgálatokról - Segédtitkári jelentések - Előterjesztés tanév kezdésével kapcsolatban - Elmúlt tanév kompozíciós pályázati díjjait kiutalták - Hallgató kiküldetése - Kérvények ismertetése folyó tanévre - Kollokvium utólagos letétele - Kassai Kereskedelmi Főiskola jegyzőkönyvi kivonata

megkezdésének időpontja- rrég bizonytalan. Jelenti továbbá, hogy a ¥&r leg­utolsó ülésén tervbe vett n;yári tanfolyamok, mel yoknek célja lett volna taliga tó águnkat továbbra is a Főiskola vezetése alatt egyes vidékeken gyakorlati oktatóaban részes!teni, a V.K.M.-hez javasolt időpontban osak részben tudtak elindulni, főként azon okból, hogy a tan­, . f ' t • folyamokhoz szükséges fedezetet a Főiskola kellő • ** 1 t időben nem kapta meg, Ezen közben íerflhallga­• * t * - » * tóaágunk nagy része a Honvédelmi Miniszter Ur «, által elrendelt munkaszolgálatra volt kénytelen bevonulni. 3ok hallgatónk ezenkívül tényleges katonai szolgálatra hSk^tott be. így kilátás le­het arra, hogy jelen tanévben a férfi taligátok szána erősen csökkeni fog. 2, /Elnök ismerteti a 45.809/1944. III.V.KJí.sz.raideletet,melyben a vallás és közokta­tásügyi Miniszttf* Ur Dfarsovszky Endre okleveles közép­iskolai rajzszakos tanár, székesfővárosi polgári iskolai tanárt, képzőművészeti főiskolai fogalmazó­vá kinevezte. Nevezett a F iskolán a segédtitkári teendőket látja el s mint ilyen Jelen ülésre meghiva­tott. Tudomásul szolgál •-3. / Elnök jelenti, hogy a V.K.M. 46,818/1944. III.bz.rendeleté vei Jóváhagyta az alak­rajzi tanárakból álló kari javaslatot, mely szerint a Székely Bertalan festészeti kompozícióé páljödij Balogh András IV.é.rtj., a grafikai pályidij psdig Fekete Háza V.é.rtj. hallgatónak Ítéltetett oda. Ezzel kapcsolat­ban Jelenti elnök,hogy ©* Kezdő Magyar Tehetségeket 'Já­rnod tó Alap által kiutalt összeg terhére a falfestmény tervet Balogh András IV.é.rtJ. a díszterem hátsó falára felfestette. Kéri a Kar javaslatát arxu nézve, hogy e freskó kép megliágyható-e a jelzett helyen ? Ebben a kérdésben a Kar később a ««.. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom