Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1944-1945

1944. szeptember 25.

JEOX Z 0 K Ö H Í ?i if eletetett Budapesten« az Orsz.M.Klr* Kepzonü^á szett Főis­kolán 1944*évi szeptember hő 25-én a Főiskola könyvtár témában tartott rondos Kari Ülésről* Jelen Tannak: Bory Jenő e*i*rektor elnöklete alatt: Pilch Dezső és dr* Molnár Exnő e.i.prorektorok, továbbá Boldizsár Ist­ván« Burghardt Rezső« Iénes Jenő, fémdó László, Kontuly Bála, Kroosák Emil, Horn Antal, aid ló Ferenc, Stróbl Za igraond, Szőnyi István r* tanárok, gr*dr* Révay Józyof rab* tanár, továbbá dr* Bélák András főiek*a*titkár és külön meghívás alapján Uarsovszky Sodr© főiek* foga lufi zó . li^hök az ülést megnyitván, üdvözli a Kárt az uj tanév els ő Ülés e alkalmából, Isten áldását kéri Hazánkra és a Főiskola működésére. Távolrraxaö^aát kimen to tt e: Rudnay Oyula,Pász tor Jánoe,üerló ozy Gedeon rendes ta­nárok éa Lr.lóth Géza tiszteletdíjas tanár. A Jegyzőkönyv hitelesítésére fel­kéri Burghardt Rezső éa Kroosák Bnil rendes tanár okát. Majd felöl vaatatja az 1944.évi ápri­lis lé 14.-iki legutolsó Kari Ülés rrár hitele­sített éa a V.K.M.-be is fel törj o az tett Jegyző­kön y vé t, amely változtatás nélkül tudómétól vétetik*­Jj A i I ü J3JL J> _ B L_ü . 1./ Elnök Jelenti, hogy a szünidő a jolen-iegi Iá borús helyzet folytán a iskolái** nézve sem telt el zavartalanul. A Budapest ellen intézett légitámadások alkalmával a Főiskolát is néhy Ízben érte kár,melyek közül a Julius 2.-lki tímndáa a Sőiskola Bpteakert-i épületében tetomes rombolást idézett elő. Ugyancsak kár érte a miskolci telepünk egyik épületét ls.Az Intézke­dések e károk, illetői eg rongálások helyreállttá- s ra azonnal megindultak, azonban a háborús nehéz­ségek miatt nran halodnalr k*»l 1 n a t.ejnhon . ■I.v « — i /

Next

/
Oldalképek
Tartalom