Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1943-1944 (1-a-38)

1943. augusztus 31 / Rektori Tanácsülés - Napirend előtt: rektor helyettesítése a nyári szabadsága alatt - Napirend előtt: korhatárt túllépő tanár továbbra is oktathat - Napirend előtt: tanár kinevezése az Iaprművészeti Iskola igazgatóhelyettesévé - Napirend előtt: Felsőoktatási Tanácsba kinevezett tagok - Napirend előtt: Országos Közoktatási Tanácsba kinevevzett tanár - Napirend előtt: rektorválasztó ülés elleni folyamodás - Napirend előtt: időközben érkezett leiratok és egyéb ügyek - Szervezeti és tanulmányi szabályzatok korszerűsítésének ügye - Főtitkári jelentés két tanulmányútról - Nyári tanfolyamok ügye - Összefoglaló jelentés a Rajzoktatási Bizottságról - Könyvtárőri jelentés - Ifjusági Kör szabályzatának korszerűsítése - Felajánlás Horthy Emlékérem tervezésére - Állandó lelkész a Főiskolán - Olasz hadsereg művészeinek kiállítása - Diákvédő Iroda felállítása - Katonai szolgálatot teljesítő tanár helyettesítése - Heraldika felvétele a tanprogramba - Epreskerti kálvária és Boldogasszony kapu ügye - Főiskola része az állami költségvetésből - Sportegyesület megalapításának ügye - Főtitkár nyugdíjazásáért folyamodik - Portás szolgálat alóli felmentést kér

/ / JÉG Y 2 0 K U jj Y. V . Felvétetett Pudapeston, az Országos Magyar Királyi Képzőmű­vészeti F 'iskolán, a Főiskola Rektori Tanácsának 1943. évi augusztus lió 31,-én d.u* 1/2 5 órakor tartod: rendes üléséről. Jelen vannak Pilch Dezső e.i.rok’or elnöklete alatt Kern Mital 03 Varga II.Lajog e.i.pro­­rckr orok,Purghardt Rezső, Krocsák Erii 1, ötrobl Zsi gmond és Szőnyi Ist­ván tanácstagok, Pr*Foronczy József főtitkár és külön rneghivás alapján Dr.Pelák András a rektori liiva.talba beosztott főiskolai képesítésű gya­kornok. fá vol marad ás á t kimentette: óndreet'i Károly és Sidló Ferenc. zs" én Stróbl Zsigmond tanácstagokat kéri fel,majd felolvastatja az 1943.évi május hó 21,-iki legutolsó tanácsülés már hitele­­sitett s a V.K.M.-be felterjesztett jegyző­könyvét , Napirend előtt elnök több bej cl ont és­­sol él. így : 1. / Jóloi)ti,hogy augusztus hóban szabad­ságon volt,amely idő alatt a rektori teendők­ben Horn Antal c .i .jirorcktor helyettesítette. \ helyetősit ént e V.K.H* 54.71G/1943 számú rendele'• ével vete tudomé nul. \ bejelentés kapcsán őszinte köszö­netét fejezi ki Ifom* “ntal o.i.prorektornak vég­zett kifogástalan és dereken munkásságáért. Tudomásul szolgál•-2. / Jelenti, hogy korábbi Rektori Tanácsi C a li Elnök az ülést megnyitván,örömé­nek ad kifejezést, hogy a nyári szünet után jó egészségben üdvözölheti a Tanács tagjait A jegyzőkönyv hitelesít énére Bu.rghardt Re­nmoly változtatás nélkül tudomásul vétetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom