Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1940-1941 (1-a-35)

1940. szeptember 9. / Rektori Tanácsülés - Napirend előtt: Erdély visszatérítése - Napirend előtt: tanárok katonai behivatása - Napirend előtt: felvételi vizsgák elindultak - Dr. Ferenczy József felmentésének ügye - Művészi grafika ügyében benyújtott javaslat fejleményei - Könyvtárban másodpéldányban meglévő könyvek jegyzéke - Megüresedett alakrajzi tanszék ügye - Tanárjelöltek gyakorlóévi beosztása

J E QU OK ö N Y V Falvétetett Budapesten, az Orsz.M.KIr.Képzőművészeti Főisko­lán, a Főiskola Rektori Tanácsának 1940.évi szeptember hó 6.-én d.u. 5 órakor tartott rendkívüli üléséről* Jelen vannak* Sidló Ferenc e.i. rektor elnöklete alatt: Pilch Dezső és Meyer Antal e.1 .prorektorok, Andreeéti Károly, Hóm Antal, Stróbl Zsigmond és Varga N.LaJos tanács­tagok és Sebestyén Ferenc gyakornok. Elnök az ülést megnyitván megállapítja a határozatképességet és tudatja, hogy rendkívüli sürgős ügyek miatt hívta össze az ülést. A Jegyzőkönyv vezetésére felkéri pilch Dezső prorek­­tort, a hitelesítésre pedig Horn Antal és Meyer Antal tanácstagokat. Pilch Dezső prorektor Jelenti, hogy a múlt ülés Jegyzőkönyve a rendkívüli viszonyok miatt még nem készülhetett el. Tud omásul s zolgál•­Napirend előtt Meyer Antal java­solja, hogy a Rektori Tanács Erdély visz­­szatéróse alkalmából üdvözölje a Kormányzó Ur Őfőméltóságát, gr. Telek? Pál miniszter­­elnököt és gr. Csáty István külügyminisz­tert. Az indítványhoz a Tanács egyhan­gúan hozzájárul.­Elnök Jelenti, hogy szőnyi István r. tanár szeptember hó 5.-ón katonai szolgálatra bevonult, de nyomban elbocsájtottákj Dr.Feren­­cmy József főtitkár szeptember hó 2.-án szintén i /

Next

/
Oldalképek
Tartalom