Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1938-1939 (1-a-33)

1938. szeptember 19. / Rektori Tanácsülés - Napirend előtt: Benkhard Ágost gratulál a rektornak előléptetéséhez - Napirend előtt: nyáron az elnök helyettesítésére nem volt szükség - 1938/39-es tanév órarendje - Alakrajzi tanszék ellátása iránti javaslat - Debreceni kollégium és egyetem meghívása októberi ünnepségekre

JE gyzIkö n yv. felvétetett Budapesten, az Orsz.M.Klr.Képzőművészeti főiskolán Rektori Tanácsnak 193ö.évi szeptember hó 19.-én d*u* 3/4 6 órakor tar­­tt ülésén. Jelen vannak Meyer Antal e.i.rektor elnöklete alattsBenkhard őst és Szentgyörgyi István e*i.prorektorok, Horn Antal, Kandó Zászló, c.Lechner Jenó, Sidló Ferenc, Varga N.Lajos tanácstagok; Dr.Ferenczy I ózsef főiskolai főtitkár^ külön meghívás alapján Burghardt Rezső r. ta­lár és Dénes Jenő a rektori hivatalba beosztott foglalkoztatott diplomás. Távolmaradását kimentette : Rudnay Gyula r.tan-r. Elnök az ülést megny itvá^ az tanév megkezdése kapcsán meleg szavak- 1 köszönti a Rektori Tanács tagjait s ri őket, hogy ez évben is támogassák őt a Tanácsot munkájában ugyanavval a tö­­tlen munkakedvvei,miként az elmúlt tanévben* rí egyben a Tanács elnézését, hogy 5 órára j rdetett ülést csak 3/4 órai késéssel nyit­­tja meg,de a postaigazgatóságnál pályázati 'ben egy bíráló bizottságban kellett hiva­­osan fungálnia,amely véletlenül egybeesett len ülés megkezdésével »^Bejelenti egyben, / A jegyzőkönyv hitelesíté­sére Horn Antal és Varga , y a jelen ülésre a miskolci telep ügyéhez N.Lajos tanácstagokat kéri fel. hozzászólás szempontjából Burghardt Re­­tanár urat,az ügyintézésbe való bevezetés íompontjából pedig Dénes Jenő foglalkoztatott liplomást is bekérte, illetve behívta* 1./Napirend előtt Benkhard Ágost s.i.prorektor kér szót és elnézést kérve azért, bogy talán evvel egy későbbi programmpontnak elébe vág,örömének ad kifejezést, hogy a főis-

Next

/
Oldalképek
Tartalom