Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsülései, 1937-1938 (1-a-32)

1937. december 31. / Rendkívüli Ülés - Napirend előtt: Dr. Lechner Jenő és Rudnay Gyula kimentették magukat az ülés alól - Napirend előtt: A rektor ismerteti a Miniszter úr hozzáintézett levelét - Napirend előtt: A rektor ismerteti Dr. Császár Elemér levelét - Napirend előtt: Elnöki beszámoló személyes eljárásról a főiskola erkölcsi hírnevének megvédése céljából - Napirend előtt: Betlehemi jászoly felállítása szobrásznövendékek segítségével a Szent Gellér szobor alatt - Szerv. Szab 60.§-ában jelzett bizottság kijelölése - Elnök felszólítja a tanácstagokat, hogy a műtörténeti tanszék betöltésére vonatkozó tárgyalás során tartsék be titoktartási kötelezettségüket - Napirend után: Magyarság c. lap cikk átiratának kérvénye - Vállalkozói végleges kifizetések felülvizsgálata - Főtitkár ismerteti a 1938/39. évi költségvtés szükségleteit - Főtitkár jelenti: Bajza utcai I. pavilloni szoba műhellyé alakítása - Főtitkár jelenti: Hering Júlia indexének utólagos aláírása engedélyeztessék

Felvétetett Budapesten,1937.évi december hó 31.-én az Orsz» M*Kir .Képzőművészeti Főiskolán a Főiskola Rektori Tanácsának d*u*5*ófca­­kor tartott rendkívüli üléséről» Jelen vannak Meyer Antal e#i#rektor v­elnöklete alatt j Benkhard Ágost és Szentgyörgyi István e*i*prorekto­­rok, Horn Antal, Kandó László, Sldló Ferenc, Varga N.Lajos rendes tagok, éx Bory Jenő póttag és Dr»Ferenczy József főisk*főtitkár« Elnök az ülést megnyitván a Jegyzőkönyv hitelesítésére Sldló Ferenc és Varga N.LaJos rendes tagokat kéri fel,majd ’ * • ' felolvastatja a november hó 26.-iki,előző tanácsülés hitelesített Jegyzőkönyvét,amely tudomásul vétetett»«« Napirend előtt több bejelentést tesz az elnök* 1. / Közli, hogy az ülésről Dr.Lech- Tenő és Rudnay Gyula r»tagok kimentették magukat. 2, / Ismerteti a Miniszter Ür Gnagy­­mélt óságának hozzá intézett levelét,amelyben a Főiskola diszkötésü,elmúlt tanévi illuszt­rált Évkönyvének felajánlását köszönettel el­fogadta. Tudomásul szolgál. -3»/ Ismerteti Dr.Császár Elemér •' ’ t • egyetemi tanárpak, a Főiskola több évtizeden át volt tiszteletdíjas tanárának levelét,amely­­lyel a Főiskola meleghangú gratulációját,a JEGYZŐKÖNYV»-V • . -1./

Next

/
Oldalképek
Tartalom