Magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1945/1948-ig - A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 2. (Budapest, 2006)

II. Intézmények

Nagy váradi Jogakadémia 1788-1919 Története: Nagyvárad Noha a jezsuitákat Báthory István fejedelem már 1575-ben meghívta Váradra, a protestáns Erdélyben akkor nem maradhattak meg. A török kiűzése után a rend ismét megtelepedett Erdélyben, Nagyváradon 1702-ben, ahol iskolát alapítottak. A jezsuiták katolikus iskolája élvezte a kormányzat és a váradi püspökök támogatását is: Patachich Ádám nagyváradi püspök alapítványa következtében 1759-ben bölcsészeti kart állítottak fel. A jezsuita rend feloszlatása után. 1777-ben megjelent Mária Terézia korszakos közoktatásügyi rendelete, amely az iskolákat a legalsótól a legfelső típusig egységes rendszerbe foglalta és a közoktatásügyet állami felügyelet alá helyezte. Ebben az országot négy tankerületre osztotta fel és mindegyikben egy királyi akadémia felállítását rendelte el. így a már bölcsészeti karral bíró nagyváradi tanintézet 1780-ban királyi akadémiai rangra emelkedett. A jogi kart csak nyolc évvel később, 1788-ban létesítették és a két karral működő akadémia az 1848/49-es forradalom és szabadságharcig ebben a szervezeti formában működött. 1850-ben a bölcsészkar megszűnt és beleolvadt a nyolcosztályossá bővített főgimnáziumba. A tanintézet Jogakadémiaként működött 1918-ig, a trianoni döntés után a román uralom alatt jogi tanszékként működött egészen 1935-ig. Szakirodalom:- Bozóky Alajos: A nagyváradi Királyi Akadémia százados múltja 1788-tól 1888-ig. Budapest, 1889.- Fleisz János: Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában. Charta Könyvkiadó, Nagyvárad. Források jegy zéke: Archiva de Stat Cluj-Napoca (Kolozsvári Állami Levéltár)- “Directia §colarä Oradea 1776-1849.” Fond nr. 295. (A Nagyváradi Tankerület iratai 1776-1849.) Archiva de Stal Oradea. (Nagyváradi Állami Levéltár)- “Academia de Drept Oradea 1850-1935” (A Nagyváradi Jogakadémia 1850-1935.- Beiratkozási anyakönyvek.) 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom