Kovács Zsuzsa – Marx Mária szerk.: Zalai Múzeum 18 : Petánovics Katalin 70 éves. Közlemények Zala megye múzeumaiból (Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2009)

Kunics Zsuzsa: Gabona piacz-Főtér-Erzsébet királyné tér-A nagykanizsai Erzsébet tér kiépülése, története a dualizmus időszakában

Gabona piacz - Főtér-Erzsébet királyné tér 279 házban 1893-ban az udvari részen addig táncteremként használt nagytermet-Sallér Lajos tervei alapján­kávéházzá alakította át, az utcára nyíló helyiséget olvasó szobává, s az épület előtt egy „pompa-sátort" állított fel. 15 7 Az épület földszintjét a kávéház mellett kereskedőknek adták bérbe, a század elején a Weiszfeld és Fischer-féle rőföskereskedés, majd Fried és Morgenstern utóda divat- és szövet áruháza „Az arany csillaghoz" működött itt. 15 8 Hlatkó saját három fogatán szállította a városban a vendégeit. A többi-fogatai után díjat fizető-bérkocsi tulajdonos ezt nem nézte jó szemmel, 1892-ben több nagy város (Budapest, Szeged, Kassa, Pozsony, Debrecen stb.) példájára hivatkozva szigorú szabá­lyozást sürgettek, azt kérték a rendörkapitányi hiva­taltól, ne engedjék a szállodatulajdonosoknak, hogy számozott bérkocsikat tartsanak, s azokat fuvarozásra használják, vendégeik szállítására csak omnibuszokat üzemeltethessenek. így Hlatkó is kénytelen volt a bérkocsi iparról szóló városi szabályrendelet előírása szerint 3 kocsijára iparengedélyt szerezni. 15 9 1900-ban, Knortzer Frigyes halála után 17 örököse közül Knortzer Paula, férjével, Tinagl Lajossal együtt megvette az örököstársaktól a szállodát, mely ezután „Tinagl L. szállodája az Arany Szarvashoz" néven működött négy évig. (A szálloda, ill. a tulajdonos, bérlő neve mindig a főpárkány fölötti mellvéden volt olvasható, s felette volt látható a szálloda cégére, a szarvas fej.) 1904-től férje halála után Knortzer Paula (1904-től Deák Péter rendőrkapitány neje) egyedüli tulajdonosként működtette a szállodát 1911-ig, haláláig. 16 0 A szálló vezetője 1907-ben Szilágyi Adolf lett, majd 1909. szeptember 15-től a bel- és külföldön már nagy tapasztalatot szerzett Haas Vilmos vette bérbe. 161 Hirdetéseiben az elegáns étterem és „fényes" kávéház mellett az újonnan rézbútorral berendezett 35 szobás szállót ajánlja, telefonnal, fürdővel, villamos világítással minden helyiségben, saját vízvezetékkel. Vendégei ké­nyelmére omnibusz járatot indított a vasútállomásra. 16 2 1911-ben újabb átalakításokat tervezett, az egy­emeletes épületet egy újabb emelettel kívánta meg­toldani, így 14 szobával bővült volna a szálló, s ide szándékozott áthelyezni a kávéházat is, de még ugyanebben az évben új tervek születtek. Füredi Béla pécsi színiigazgató a szálló udvarán, a kerthelyiség helyén egy díszes arénát szeretett volna építeni. A Pilch Antal pécsi műépítész által tervezett „nagyrészt téglából építendő nyári színkör" 38 m hosszú és 17 m széles lett volna, ennek harmada színpad, a nézőtérre 1200 helyet terveztek, s további 16 páholyba még százat. 1911 szeptemberében az Építési Bizottság azonban a „tűzveszélyesség" miatt alkalmatlannak találta a helyet, s a terveket elutasította. 16 3 Haas Vilmos a „2. étteremben" mozgókép-szín­házat működtetett, majd Brónyai Lajos Saturnia mozija működött itt, 1911 szeptemberében ismét Haas nyitotta meg az Edisont, majd Hölzer Samu az Uránust. 1912-ben ismét bérlőt cserélt a szálloda, a kiváló fővárosi szakember, Feldmann József vette át. A szálló kertjének helyébe egy elegáns vigadótermet tervezett, ahol mozi-, színházi előadást, táncmulat­ságot, társas összejöveteleket lehetett rendezni. 16 4 1916-tól szinte évente váltották egymást a bérlők, többek között Láng Jakab és Steiner József nagyka­nizsai, majd Gottlieb Rudolf vasvári szállodás. 165 (Az 1920-as évek közepén megélt újabb fellendülést követően megszűnt a szálloda, az 1930-as években már csak a „Kis szarvas" vendéglő működött az egy­emeletes épületben.) A keleti házsor kiépülésével párhuzamosan az 1870-es években az addig beépítetlen nyugati oldalon is új épületek készültek el. A Zöldfakert felét elfoglalva 1873-ban elkészült az új terjedelmes „min­tabörtön, ... a hazában ez idő szerint a brücksaali börtön systemája szerint első" Ney Béla tervei alapján, Hencz Antal helyi építész kivitelezésében. (10. kép) A 120 főre tervezett, de 180-200 rabnak is helyet biztosító intézet építésénél „a bűnösök javítása s fog­lalkoztatása volt czélul kitűzve", fölosztásával, célsze­rűségével kiemelkedett a magyar hasonló intézmények sorából. A rabok „javulását" segítette a „munkáltatás" mellett a börtöniskola is. 16 6 (A fogház építésekor a tör­vényszék még a szomszédos „régi sóházban" működött, a két udvart csak egy bástya választotta el. A falon lévő ajtót akkor falazták el, mikor a törvény­szék 1887 tavaszán a tér másik oldalára, a korábbi Zöldfa szálló átalakított épületébe költözött.) 16 7 1875-ben ugyancsak a Zöldfakertben, a saját tulaj­donában lévő telken egy egyszerű földszintes épületet emelt a kincstár dohányraktárnak. Korábbi terve, hogy a raktárt a sóházban helyezze el, 1869-ben a város ellenállása miatt meghiúsult. Amikor 1875-ben a dohányraktárt önállósították az adóhivataltól, a Löwy­házból (Erzsébet tér 10.) ebbe az egyszerű épületbe költöztették. 1887-ben a kincstár Morandini Román építészt bízta meg a dohányraktári hivatalnoki lakóház átépítésével, megnagyobbításával s mögötte, ugyan­ezen a telken, rá merőlegesen egy, a Zöldfa utcára néző új egyemeletes raktárépület tervezésével. Az épület „külalakja oly csínnyel van kiállítva, hogy az illető utcának díszére szolgál, és mint lakóház és nem raktár néz ki."—írta az épületről Morandini az építési enge­délyért folyamodó kérvényében. 16 8 (13. kép) A városi tanács azonban túl szigorúan­s mint utóbb kiderült tévesen—az időközben megállapított új építési vonalra s az 1880. évi új építési rendszabá­lyokra hivatkozva a toldás építését nem engedélyezte,

Next

/
Oldalképek
Tartalom