A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. (Zalaegerszeg, 1999)

Vajda Lászlóné: 1848–49 zalai kronológiája

Vajda Lászlóné: - Egyes falvakban megtagadták a nemzetőri szolgálatot. Félve, hogy külföldre viszik őket. Pl. ettől tartottak a zalakoppányiak, a pusztamagyaródiak és a szentgyörgyvölgyiek Április 9. Zalabéren zsidók elleni támadásra került sor. Április 10. A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány (MOIB) Csány Lászlót és Széli Józsefet Vas megye alispánját kormány­biztosként kiküldte a Dunántúlra a „megtámadott személy és vagyonbiztonság" védelmére Zala, Vas és Veszprém megyébe. Erről a megyéket is értesítették, feladatul adva, hogy biztosít­sák az izraeliták személy és vagyonbiztonságát. 12 Április 11. A Zala megyei közgyűlés felhívta a figyelmet, hogy aki a törvényeket megsérti és mások tulajdonát veszélyezteti, keményen megbüntetik. 13 A közgyűlés arra utasította a megyei tisztviselőket, hogy az adminisztrátor leveleit olvasatlanul küldjék vissza. 14 Ezen az ülésen vált ismertté - az országgyűlési követek jelenté­séből - a magyar minisztérium névsora. A zalai rendek nagy örömmel, éljenzéssel üdvözölték azt, hogy a király hajlandó Po­zsonyba utazni és szentesíteni a törvényeket. 15 Április 13. A bellatinci uradalomban - Gyika Jenő birtokán - a jobbágyok nem engedték a közös legelőn az uradalom birkáit legeltetni. Április 15. A Batthyány kormány megfosztotta hivatalától a megyék élén álló főispáni helytartókat, így Zala adminisztráto­rát Festetich Leó grófot is. Április vége: - Keszthelyen már 300 fő volt a nemzetőrök lét­száma. A keszthelyi premontrei gimnázium diákjai is beléptek a „Zala megyei önkéntes csapat" tagjai közé. - Az áprilisi törvények kihirdetése előtt a megyében a parasz­tok több helyen is önkényeskedtek, így pl. Bánokszentgyörgyön és Keresztúron megtagadták a robotot. Mivel a jobbágyfelsza­badításról szóló törvény csak május l-jén lépett hatályba a lenti uradalom követelte a jobbágyoktól a füstpénz és a robot 4 hóra eső részét. De a falvak - Márokföld, Alsóerzsébet, Kerkaújfalu, Kerkanémetfalu, Kerkakutas, Kálócfa, Csöde - ezt megtagad­14

Next

/
Oldalképek
Tartalom