Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Zala vármegye 1919—1929

Zala vármegye új törvényhatósága a következőképen alakult meg: A törvényhatósági bizottságnak hivatali állásuknál fogva tagjai. Rendes tagok: Bődy Zoltán alispán, dr. Brand Sándor vm. főjegyző, dr. Hor­váth Vilmos, dr. Tomka János tb. főjegyzők, dr. Szalav Gyula vm. főügyész, Hann János árvsz. elnök, dr. Thassy Gábor vm. főorvos, Viszkelety Árpád, dr. Demeter György, dr. Huszár Pál, dr. Cigány Já­nos, Laubhaimer Alán. Balogh Endre, kölesei Kende Péter, Szilágyi Dezső, Polgár Ferenc, dr. Skublics Ödön, dr Schmidt Jenő főszolga­bírák, dr. Krátky István polgármester, Czobor Mátyás polgármester, Ellmann Ödön, Szeliánszky Nándor, dr. Szele József, dr. Kádár Sán dor, dr. Kelemen János, dr. Perhács Dezső. dr. Hertelendy Ferenc, Tivolt Elemér árvsz. ülnökök. Vallásfelekezet: P. Deák Sulpicius, Pehm József, Stefaics Aladár, Schneller Jenő, Engelhardt Ferenc, Holsedl Henrik, Sárközy Lajos, Ferenczi Gyula, Desits Géza, Beöthy István, dr. Kiss István, dr. Na­iáczy András plébánosok, Pethő Antal ref. lelkész, Magyary Miklós ág. h. ev. lelkész, dr. Winkler Ernő izr. lelkész. Örökös tagok: sipeki Bálás Béla, gróf Batthyány Pál, Bosnyák Géza ny. főispánok, hg. Festetics Tasziló nagybirtokos, Kolbenschlag Béla ny. főispán, Kroller Miksa apát, Malatinszky Ferenc földbirto­kos, dr. Plihál Viktor kormányfőtan., Tabajdy Kálrnáp földbirtokos, báró Wlassics Gyula közig. bir. elnök, dr, Batcza Lászíó földbirtokos, Csóthy Géza apát, Csertán Ferenc, dr. ï^rkas Tibor, Mtestérházv Jenő, PálíTv László, Szentmihályi Dezső földbirtokos, id, Takács Jenő volt kir. közjegyző. Zoltán Boldizsár kisgazda, dr. Hajós Kálmán orsz. gyül. képviselő. à Szakszerűség: dr. Ferenczy i^ibor r. főkapitány, dr. Bruzsa Gyula pénzügyigajzgató, Sándor Zsigmond áll. ép. hiv. fonok, Figura György gazd. felügyelő, Sztankovics János gazd. akad. ígazg., V. Barnabás István tanfelügyelő, Kertész Lajos áll. eg. tanácsos, dr. Smál József OTI ügyvezető,, Zambay .Andor_szL.Jőnök, Vigh József, kir.. erdőtaná­csos, Szalav Sámuel ig. tanító. Ügyvédi karríará: dr. Udvardy Jenő, dr! Tuboly Jenő, dr. Fürst Jenő ügyvédek. Kir. közjegyzői kamara: Skublics Imre kir. közjegyző. Vitézek: v. Ethey-Krascsenits Árpád, v. Nagy Sándor. Mérnöki kamara: Király Sándor, Moldoványi Béla, Kasztelli Ár­pád mérnökök. Orvosszövetség: dr. Jancsó Benedek, dr. Szabó Zsigmond, dr. Schlemmer József orvosok. Községi körjegyzők egyesülete: Kovács Sándor, Vajda Ákos, Höhn Béla, Csizmazia György körjegyzők. Mezőgazdasági bizottság. I. kúria: Hofmann István, Heiter András, Kantek Kálmán, László János, Pál Sándor, Egyed Lajos. II. kúria: Hollósi János, Beznica Péter körjegyző, Pálffy Zsigmond, Németh Zsigmond, ifj. Beczők József, Németh Ferenc. III. kúria: Ruis János körjegyző, Bedő Kálmán, Keglovits János, Horváth Gábor, Szekér Mi­hály, Sterták Elek. IV. kúria: Simon István, Plander György, Csigó Ferenc, Csadiszky György plébános, Vizsy György, Handlerv Gusz­táv. V. kúria: Kovács Sebestyén Miklós, Elek Ernő, gr. Korniss Ele­mér, dr. Szűcs Andor, Stádel János. ifj. Békássy István. 50

Next

/
Oldalképek
Tartalom