Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Sümegi járás

HORVÁTH ELEK, plébános Győrszentmártonban 1884-ben született. Középiskoláit Nagyszom­baton és Esztergomban, a teológiát Veszprémben végezte, ahol 1911­ben pappá szentelték. Pályáját Csatáron kezdte, ahol hat évig káplán­kodott. Ott érte a világháború kitörése és 1917-ben a 20. honvédgya logezredhez bevonult tábori lelkésznek. A kommün alatt a vörösök Csatáron letartóztatták és mint túszt kezelték. Kápláni minőségben működött még Marcaliban, Lengyeltótiban és 1925-ben Ivisgörbőn lett plébános. Iskolaigazgató, a Levente Egyesület alelnöke. Egyházi és politikai lapokban több kisebb-nagyobb cikke jelent meg. KÁKONY GYŐZŐ, körjegyző Németszentgróton született 1893 novem­ber 18-án. Középiskoláit és a községi köz­igazgatási tanfolyamot Szombathelyen vé­gezte. Közigazgatási pályáját Bobán kezdte, ahol később adóügyi jegyzővé választották. Ott érte a világháború kitörése, amikor is a 39. gyalogezredhez vonult be, ahonnan az orosz harctérre vezényelték. 1915-ben tartalékos hadapródi rangban orosz hadi­fogságba esett, ahonnan 1920 december 20-án tért vissza. 1924-ben Kisgörbő község­ben választották meg körjegyzőnek. Meg­szervezője és egyben főoktatója a Levente-egyesületnek és főparancs­noka a Tűzoltó-testületnek. Mihályfa forintosházi dr. FORINTOS GÉZA, ny. min. tanács ïs Mihály fán született 1868-ban. Középiskoláit Székesfehérvárott, az egyetemet Budapesten végezte, ahol doktorátust szerzett. Pályáját a honvédelmi minisztériumban kezdte, ahol fokozatos előléptetés után miniszteri taná­csosi rangban 1921-ben nyugalomba vonult. Mihályfa község határában levő birtokára vonult vissza gazdálkolni még 1918-ban Forintosházára, ahol a kommün kitörése érte. Bár személyében bántódás nem érte, de a birtokot a kommunisták teljesen ki­fosztották és tönkretették. A raktárakból elhurcoltak mindent, az állatállományt fel­emésztették és szakadatlanul rekviráltak minden ellenszolgáltatás nélkül. A kommün óta nyugalomban telnek napjai és a közélet­ben jelentős részt vesz. Tagja a vármegyei törvényhatósági bizottság­nak, a fegyelmi tanácsnak, elnöke az állami iskolagondnokságának, a Tűzoltó Testületnek és választmányi tagja az 1800-ban alakult vár­megyei nemesi alapítványnak. Tagja a község képviselőtestületének. 400

Next

/
Oldalképek
Tartalom