Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)

Zala vármegye országgyűlési képviselői

Zala uxkmeqye otszáqqif. képviselői Dr. CSÁK KÁROLY, az alsólendvai kerület országgyűlési képviselője Toponáron született 1869-ben. Középiskoláit Pécsett, az egyete­met Budapesten végezte. Ügyvédi vizsgája után Budapesten irodát nyitott, de rövidesen, 1892-ben Zala vármegye szolgálatába lépett, mint vármegyei aljegyző. Később árvaszéki ülnök, majd tiszti fő­ügyész és 1926-ban, amikor az alsólendvai választókerület ország­gyűlési képviselőjévé választotta, nyugdíjaztatta magát. A vármegye közéletében jelentős szerepe van, irodalmi és publicisztikai tevékeny­séget is fejt ki. Az Országos Egységes Párt tagja. Parlamenti működése komoly és figyelemreméltó. Kiváló és nagy közigazgatási tudásánál fogva, a közigazgatási reformjavaslatnak előadója volt az országház­ban. Tagja a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, a városi kép­viselőtestületnek, a Vármegyei Gazdasági Egyesületnek és elnöke a Területvédő Liga helyi szervezetének. boldogfai FARKAS TIBOR dr., a paesai kerület országgyűlési képviselője Felsőbagodon 1883-ban született, középiskoláit Wienben és Sop­ronban, az egyetemet Wienben és Budapesten végezte, de 1910— 1913-ig hallgatója volt a világhírű cambrid­gei egyetemnek is. Jogi és államtudományi doktorátusa és ügyvédi oklevele van. 1913­ban Monorra nevezték ki aljárásbíróvá, 1914 februárban az igazságügyminiszter Londonba küldte a sztrájkjog és munkás­kérdés tanulmányozására. A háború kitö­rése félbeszakította londoni tartózkodását és mint tartalékos huszárhadnagy bevonult ezredéhez. Az orosz és az olasz frontokon harcolt és 1918-ban századosi rangban szerelt le. Tulajdonosa a Signum Laudis­nak és a Károly csapatkeresztnek. — A Károlyi-kormány alatt behívták a bírósághoz, de arra való hivatko­zással, hogy mint bírónak joga van a kormány rendelkezéseit bírálni, nem tette le az esküt, mert a kormányt törvéntyelennek tar­totta. Sokáig húzódott ez az ügye, míg végre azzal fejező­dött be, hogy 1924-ben nyugdíjaztatását kérte. 1924-ben tagja lett a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, ahol azóta nagy szerepet tölt be. (Ezzel bővebben foglalkozik „Zala vármegye 1918—29-ig" című fejezet.) 1922-ben a zalaegerszegi kerület nemzet­141

Next

/
Oldalképek
Tartalom